Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Coong bo 171

1. Nguyễn Bá Hữu, Nghiêm Ngọc Minh, Đặng Thị Cẩm Hà, 2006. Sử dụng kỹ thuật điện
di gel chứa dãy nồng độ biến tính để xác định nhóm vi khuẩn khử loại clo
Dehalococcoides trong các công thức xử lý tẩy độc đất nhiễm chất diệt cỏ dioxin. Tạp
chí Công nghệ sinh học. Số 4. 519-532.
2. Muyzer, G., Waal, E.C.D. and Uitterlinden, A.G., 1993. Profiling of complex microbial
populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain
reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. Applied and Environmental
Microbiology 59, 695-700.
3. Ovreas L., Forney L., Daae FL. and Torsvik V, 1997. Distribution of bacterioplankton
in meromictic Lake Saelenvannet, as determined by denaturing gradient gel
electrophoresis of PCR-amplified gene fragments coding for 16S rRNA. Appl.
Environ. Microbiol., Vol 63, No. 9. 3367-3373.
4. Patel A, Noble RT, Steele JA, Schwalbach MS, Hewson I, Fuhrman JA., 2007. Virus
and prokaryote enumeration from planktonic aquatic environments by epifluorescence
microscopy with SYBR Green I. Nature Protocols 2:269–276.
5. Kjärstin H. Boström, Karin Simu, Åke Hagström, and Lasse Riemann, 2004.
Optimization of DNA extraction for quantitative marine bacterioplankton community
analysis. Limnol. Oceanogr.: Methods 2, 365–373.
6. Yosida N., Takahashi N., Hiraishi A., 2005. Phylogenetic characterization of a
polychlorinated-dioxin-dechlorinating microbial by use of microcosm studies. Appl
Environ Micobiol. Vo. 71. 4325-4334.

1. Breed Robert, S.; Murray, E.G.D.; Smith Nathan, R. Bergey’s manual determinative
bacteriology, seventh edition. London, Bailiere. Tindall & Cox, Ltd. USA. 1094p
(1957).
2. Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượu, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức Trạch, Phạm Văn
Ty. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật tập I, II, III. NXB. KH & KT Hà nội,
471Tr., 430Tr., 441Tr (1972-1978).
3. Lại Thuý Hiền, Đỗ Thu Phương, Vũ Phương Anh, Hoàn Hải, Phạm Thị Hằng, Vương
Thị Nga, Nguyễn Thu Huyền, Lê Nhi Công, Đặng Phương Nga, Trần Đình Mấn. Đa
dạng vi sinh vật hữu ích trong nước biển Việt Nam. Hội nghị môi trường toàn quốc:
1573-1581 (2005).
4. Lại Thuý Hiền, Đặng Phương Nga, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Kiều Quỳnh
Hoa, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Bá Tú. Một số kết quả nghiên cứu đa
dạng vi sinh vật tại biển đảo Cát Bà. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài
nguyên sinh vật lần thứ hai: 284-293 (2008).
5. Vershinin Alexander. Biological functions of carotenoid-diversity and evolution.
BioFactors 10:99-104 (1999).
6. Smibert, R. M., & Krieg, N. R. Phenotypic characterization. In Methods for General
and Molecular Bacteriology, pp. 607–654. Edited by P. Gerhardt, R. G. E. Murray, W.
A. Wood & N. R. Krieg. Washington, DC: American Society for Microbiology (1994).

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net