Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 59

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1996. Quy hoạch vùng bờ: các bài học từ phá Tam Giang. Trong "Một vài kinh nghiệm quản lý môi trường ở Việt Nam”. Tài liệu của SIDA/IUCN, Hà Nội.

Nguyen Chu Hoi, 1996. Proposed environmental indicators in coastal and marine area of Vietnam. Technical report of VCEP project, Hanoi.

Do Cong Thung et al, 1996. Some Data About Tidal Wetland Management In Vietnam. Workshop Proceedings 1996: Viet Nam  National  Wetland Conservation and Management Strategy: pp. 27-33.

Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Công Thung, Nguyễn Quang Tuấn, 1996. Một vài dẫn liệu về đất ngập nước ven bờ Việt Nam (0-6m). Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Chiến lược đất ngập nước. SIDA/IUCN/MOSTE. Hà Nội, 7-8/2/1996: tr. 32-38.

Nguyễn Văn Tiến, 1996. Tình trạng bảo vệ hệ rong - cỏ biển Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Chiến lược đất ngập nước. SIDA/IUCN/ MOSTE. Hà Nội 7-8/2/1996: tr. 39-46.

Takeharu Kosuge, Keichi Wada and Phạm Đình Trọng, 1996. Phân bố cua, còng ở cửa sông Cấm, Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam. Hội thảo quốc gia "Mối quan hệ giữa phục hồi Hệ sinh thái rừng ngập mặn và nuôi trồng hải sản ven biển Việt Nam” do ACTMANG và Trung tâm NC TN và MT, ĐHQG Hà Nội, tổ chức tại 227-235.

Phạm Đình Trọng, 1996. Động vật đáy không xương sống vùng triều vịnh Hạ Long. Hội nghị sinh học biển lần thứ  nhất, 1996.

Phạm Đình Trọng, 1996. Kết quả bước đầu nuôi tôm rảo (Metapenaeus ensis) theo phương pháp bán thâm canh trong vùng rừng ngập mặn. Hội thảo quốc gia "Mối quan hệ giữa phục hồi Hệ sinh thái rừng ngập mặn và nuôi trồng hải sản ven biển Việt Nam” do ACTMANG và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG Hà Nội, tổ chức tại 236-239.

Tran Duc Thanh, Nguyen Huu Cu and, Tran Dinh Lan, 2006. Protection and management of lagoonal wetlands in Central Coast of Vietnam. Proceedings of National wetland conservation and management - Hanoi, 1996: pp. 48-54.

Tran Duc Thanh, Nguyen Huu Cu and Tran Dinh Lan, 1996. Protection and Management of Lagoon Wetlands in Central Coast of Vietnam. In: Nguyen Chu Hoi (ed). Vietnam National Wetland Conservation and Management Strategy. Status, Utilization, Conservation and Management. Workshop Proceedings, SIDA/IUCN/MOSTE/NEA, Hanoi: tr.48-54.

 

1997

Nguyễn Chu Hồi, Trần Đình Tín, 1977. Các khoáng vật nặng ở vùng ven bờ Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học biển lần thứ I, Nha Trang.

Nguyen Chu Hoi, 1997. The data requirements for coastal planning and integrated management. Technical Report of  Vietnam - SIDA project, Hanoi.

Nguyen Van Tien, Vo Si Tuan, Nguyen Huy Yet, 1997. The results of seaweeds and seagrass study in Spratly Archipelago during RP-VN. JOMSRE-SCS96. Proceeding of Scientific Conference on RP-VN JOMSRE-SCS 96, Ha Noi, Vietnam 22-23/April/1997: pp.102-113.

Pham Dinh Trong, 1997. Zoobenthos resources in: Potential, current situation of utilization  and management in the Northern sea of Vietnam, 1997. Proceedings of the Cres/MacArthur Foudation Workshop on Management and Conservation of Coastal Biodiversity in Vietnam. Halong City, December,1997: pp. 54-60.

1998

Do Nam, Nguyen Mien, Tran Duc Thanh et all, 1998. Impact of wetland preservation at Tam Giang - Cau Hai lagon system. Proceedings of Woskshop on management and protection of coastal wetlands in Vietnam. Hue, July, 1998: pp.68-80.

Tran Duc Thanh, 1998. Landscape diversity in relation to biodiversity and some concern in the management of coastal area of Quang Ninh. Proceedings of the CRES/MacAthus Foundation Workshop on management and Conservation of Coastal biodiversity in Vietnam. Ha Long City, 24-25 December, 1997: pp. 21-26.

Trần Đức Thạnh và nnk., 1998. Các giá trị bảo tồn của vùng đất ngập nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Kỷ yếu hội thảo quản lý và bảo vệ đất ngập nước ven bờ Việt Nam, Huế, 23 - 25/7/1998.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Đinh Văn Huy, 1998. Tác động tự nhiên và nhân sinh đến sự phát triển của dải ven biển châu thổ Sông Hồng. Kỷ yếu hội nghị khoa học, công nghệ và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và trung du Bắc Bộ. Hải Phòng 5/98: tr. 42-51.

Nguyen Van Tien, 1998. Seagrass resources in Quangninh and proposed orientations for management. John and MacArthur  Foundation, USA. Proceedings of the workshop on management and conservation of coastal biodiversity in Vietnam. Halong, 24-25/12/1997. CRES, Vietnam National University: pp.41-46

 

Phạm Đình Trọng, 1998. Một số đặc điểm về thành phần loài, phân bố và sinh thái của động vật đáy (trong đó có Giun nhiều tơ) trong vùng rừng ngập mặn miền Bắc. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội: tr. 1039-1046.

Nguyễn Huy Yết, Phạm Ngọc Hùng, Chu Văn Thuộc, 1998. Đặc điểm sinh trưởng và thức ăn tự nhiên của ngao dầu Meretrix meretrix Linne ở cửa sông Hồng. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học, công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13/11/1998, tập 2, Hà Nội.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net