Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 160

1. Nguyễn Trọng Hiệu và nnk., 1990. Xây dựng tập số liệu và Atlas khí hậu Việt Nam.
Đề tài Nhà nước 42A-01-01. Viện Khí tượng Thuỷ văn, Tổng cục Khí tượng thủy
Văn.
2. Trần Việt Liễn & nnk, 1993. Khí hậu với vấn đề tổ chức lao động nghỉ ngơi và du lịch
trên lãnh thổ Việt Nam. Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học. Tổng cục Khí tượng Thuỷ
văn. Hà Nội, 1993.
3. Phạm Trung Lương và nnk., 1996. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng các tuyến, điểm
du lịch. Đề tài khoa học cấp ngành, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du
lịch.
4. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu, 1988. Tài nguyên khí hậu Việt Nam. Nxb
Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.
5. Đào Ngọc Phong, 1972. Thời tiết với bệnh tật. Nxb Y học. Hà Nội.
6. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1980. Khí hậu với đời sống (Vấn dề cơ sở của sinh
khí hậu học). Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.
7. Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh và nnk, 1997. Địa lý du lịch. Nxb Thành phố Hồ Chí
Minh.
8. Nguyễn Khanh Vân, 2006. Giáo trình Cơ sở Sinh khí hậu. Nxb Đại học Sư phạm Hà
Nội.
9. Nguyen Khanh Van, 2007. Bioclimatic Assessment for Sea Vacation Tourism in
Coastal Zone of Vietnam. Ukrainian Geographical Journal, National Academy of
Science Ukrainian, Kiev, Vol 58, No 2 (2007), pp 60-64.
10. Nguyễn Khanh Vân, 2008. Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá
tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (tại một số trung tâm du lịch ở
Việt Nam). Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T 30, N4/2008, tr.356-362.

1. Adger W.N, "Social vulnerability to climate change and extremes in coastal
Vietnam”, World Development, 27(2), 249-269 (1999).
2. Birkmann J., "Measuring vulnerability to natural hazards: towards disaster resilient
societies”. United Nations University Press, 524 p (2006).
3. Boruff B.J., C. Emrich, and S.L Cutter., "Erosion hazard vulnerability of US coastal
counties”, J. Coastal Research, 21 (5), 932-942 (2005).
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, "Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt
Nam” (2011).
5. Cục thống kê 28 tỉnh/thành phố ven biển. Niên giám thống kê 2010 (2011).
6. Cutter S.L., "Vulnerability to environmental hazards”, Progress in Human
Geography, 20, 529-539 (1996).
7. FAO. "Food Insecurity and Vulnerability in Viet Nam: Profiles of Four Vulnerable
Groups”. ESA Working paper No. 04-11 (2004).
8. Harvey N. and C.D. Woodroffe, "Australian approaches to coastal vulnerability
assessment”, Sustain Sci, 3, 67-87, (2008).
9. Lê Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận và Trần Văn Ý, "Đánh giá tổn thương phục vụcho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy ví dụ ở thành phố Hải Phòng và phụ cận)”,
Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 1, 2006, trang 1-10.
10. IPCC, "Impacts, adaptation and vulnerability - IPCC Fourth Assessment report:
climate change”, Cambridge University Press, Cambridge (2007).
11. ISQGs, "Canadian Sediment Quality Guidelines for the protection of aquatic life”
(2002). 12. Kaly U., C. Pratt, J. Mitchell, "The demonstration vulnerability index
(EVI)”, SOPAC Technicial Report 384, 232 p (2004).
12. Ngân hàng thế giới, "Ảnh hưởng của mực nước biển dâng ở các nước đang phát triển:
Phân tích và so sánh”(2007).
13. NOAA. "Community Vulnerability Assessment Tool CD - ROOM”. NOAA Coastal
Services Center (1999).
14. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trần Đăng Quy và Nguyễn Tài Tuệ,
"Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đới ven biển Phan Thiết - Hồ Tràm, Việt Nam
phục vụ phát triển bền vững”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4 (21),
2005, trang 6-16.
15. Mai Trọng Nhuận (chủ biên), "Đất ngập nước ven biển Việt Nam”, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội (2007).
16. Mai Trọng Nhuận và nnk. Báo cáo dự án "Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch
các khu bảo tồn đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia”. Lưu trữ tại Tổng cục
Môi trường (2007).
17. QCVN10:2008/BTNMT, "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước vùng biển
ven bờ”, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008).
18. Saaty T.L., "Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for
Decisions in a Complex World”, Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications (2008).
19. Tom G., F.J.M. Hoozemans, R.B. Zeidler, and N.N. Huan, "Vietnam coastal zone
vulnerability assesment”, Vietnam VA Project - Final Report, 11-13 (1996).
20. Cao Đình Triều, "Động đất”, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2008).
21. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (2010).
22. USGS (U.S. Geological Survey), "Coastal Vulnerability Assessment of National Park
Units to Sea-Level Rise” (2005).
23. Viện địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, "Dự báo hiện tượng xói lở, bồi
tụ bờ biển cửa sông và các giải pháp phòng tránh” (2005).

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net