Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 142

1. Andrew Carter, Delphine Roques, Charles Bristow and Peter Kinny: 2001
Understanding Mesozoic accretion in Southeast Asia: Significance of Triassic
thermotectonism (Indosinian orogeny) in Vietnam. Geology; March 2001; v. 29; no.
3; p. 211-214. Geological Society of America.
2. Phan Trung Điền, Chea Socheat, Lars Henrk Nielsen, Lê Thị Nghinh, 2008: Các
biến cố Indosini và tiềm năng dầu khí vùng Phú Quốc - Kompong Som. Trong tuyển
tập báo cáo Hội nghị KH-CN "Viện Dầu khí Việt Nam 30 năm phát triển và hội
nhập”, quyển 1, trang 305-319. Xuất bản KH-KT, Hà Nội.
3. Lương Thị Thanh Huyền, Mai Thanh Tân, Lê Đình Thắng, Trần Thị Thanh Nhàn,
2008: Hình thái cấu trúc và đặc điểm địa chất bể trầm tích Phú Quốc dựa trên tài liệu
địa chấn 2D. Trong tuyển tập báo cáo Hội nghị KH-CN "Viện Dầu khí Việt Nam 30
năm phát triển và hội nhập”, quyển 1, trang 361-375. Xuất bản KH-KT, Hà Nội.
4. Stig Schach Pedersen, Michael Fyhn, Phan Trung Dien, Lars Ole Boldreel, Luong
Thanh Huyen, Le Chi Mai, Ioanis Abatzis and Lars Henrik Nielsen, 2009: Structural
investigations of the Namdu archipelago and neighbouring areas in the Phu Quoc
Basin. Tài liệu tổng hợp khảo sát thực địa chưa công bố.
5. Bryan Richter & Michael Fuller 1996: Palaeomagnetism of the Sibumasu and
Indochina blocks: implications for the extrusion tectonic model. Geological Society,
London, Special Publications; 1996; v. 106; p. 203-224.

1. Nguyễn Biểu và n.n.k, 2000. Báo cáo thuyết minh "Bản đồ Pliocen - Đệ tứ thềm lục
địa Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000”. Lưu trữ Chương trình biển, Viện Khoa học và Công
nghệ Việt Nam.
2. Nguyễn Biểu, Đào Mạnh Tiến và nnk, 2001. Báo cáo tổng kết Đề án " Điều tra Địa
chất và tìm kiếm khoáng sản rắn biển nông ven bờ (0-30m nước) Việt Nam, tỷ lệ
1/500.000”. Lưu trữ Địa chất Việt Nam, Hà Nội.
3. Nguyễn Biểu, Mai Thanh Tân, 2005. Địa tầng trầm tích Pliocen - Đệ tứ và bản đồ địa
chất tầng nông Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa
học 60 năm Địa chất Việt Nam. Trang 7-15. Hà Nội.
4. Hồ Đắc Hoài, Lê Duy Bách và nnk (1986-1990). Địa chất thềm lục địa Việt Nam và
các vùng kế cận. Báo cáo khoa học đề tài chương trình nghiên cứu biển 48B.
5. Nguyễn Hồng Minh và nnk. 2000. Báo cáo tổng kết đề tài nhánh "Đặc điểm cấu trúc
địa chất Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam”.
6. Trần Nghi và nnk. 2002. Bản đồ trầm tích đáy biển thềm lục địa Việt Nam và kế cận
tỷ lệ 1/1.000.000. Phân Viện hải dương học tại Hà Nội.
7. Bùi Công Quế và nnk, 1995. Báo cáo tổng kết đề tài: "Địa chất, địa động lực và tiềm
năng khoáng sản vùng biển Việt Nam”, mã số KT03-02. Lưu trữ tại phân viện Hải
dương học Hà Nội.
8. Mai Thanh Tân, 2000. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN 06-11 "Nghiên cứu các thành
tạo địa chất phần cấu trúc nông (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh
giá điều kiện công trình biển”. Lưu trữ tại Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net