Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 3

1.                   

2.                  WL|Delft Hydraulics, 1999. Delft3D-FLOW User Manual Version 3.05, Delft3D - Waq User Manual Version 3.01, Delft3D - Part User Manual Version 1.0 WL| Delft Hydraulics, Delft, Netherlands.

3.                  Phùng Thị Anh Minh (2007), Mô hình tích luỹ kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể tại cửa sông Cấm - Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ khoa học, Thư viện trường Đại học Bách Khoa –Hà nội.

4.                  Đặng Kim Chi và nnk (2005), "Sinh vật tích tụ - một phương pháp đánh giá ô nhiễm    kim loại nặng”, Tạp chí độc học, số 12, trang 12-17. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

5.                  Đặng Kim Chi, Hoàng Thu Hương, Vũ Thị Hồng Hưng (2005), "Thăm dò khả năng tích tụ Chromium (Cr), Cadmium (Cd) trên trai và ốc nhằm xây dựng chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp”, Tuyển tập hội nghị Khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà nội.

6.                  Đặng Kim Chi (2008), Bài giảng Độc học môi trường , Lưu trữ tại Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, trang 10-34.

7.                  Nguyễn Đức Cự (2006), Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định tiêu chuẩn CN-, Cu2+, Zn2+ cho môi trường nước biển trong nuôi trồng thủy sản bằng thí nghiệm độc tính tại trạm biển Đồ sơn Lưu trữ tại Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

8.                  Đào Việt Hà (2002), "Hàm lượng kim loại nặng trong vẹm xanh (Perma viridis) tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hoà”, Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học Biển Đông  trang 638-642. Nhà xuất bản nông nghiệp.

9.                  Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp (2009), "Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng cadmium (Cd) và chì (Pb) của loài hến (Corbicula sp.) vùng cửa sông ở thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 1 (30).

10.              Lăng Văn Kẻn (2008), "Tiềm năng nguồn lợi sinh vật vùng Hải Phòng – Cát Bà – Hạ Long”, Kỷ yếu hội thảo lần thứ nhất: Tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam, Đồ Sơn -17/4/1997.

11.              Trần Đình Lân, Lê Xuân Sinh, Đỗ Gia Khánh (2009), "Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng”, Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XIV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 125-137.

12.              Trần Đình Lân, Lucs Hen (2009), Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cảng Hải Phòng, Đề tài hợp tác Việt – Bỉ, Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.

13.              Vũ Đức Lợi (2008), "Nghiên cứu xác định một số dạng thuỷ ngân trong các mẫu sinh học và môi trường”, Luận án tiến sỹ, LATS Hoá học : 62.44.29.01, Thư viện Quốc gia.

14.              Phùng Thị Anh Minh (2007), "Mô hình tích luỹ kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể tại cửa sông Cấm - Hải Phòng”, Luận văn thạc sỹ khoa học Bách Khoa, Thư viện trường Đại học Bách Khoa –Hà nội.

15.              Dương Thanh Nghị (2009), Báo cáo đề tài cấp thành phố Hải phòng: Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật ven biển Hải Phòng, Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

16.              Phạm Kim Phương, Nguyễn Thị Dung, Chu Phạm Ngọc Sơn (2008), "Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ kim loại nặng (Cd, Pb, As) lên sự tích lũy và đào thải của nghêu (Meretrix lyrata)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 46, số 2, trang 89-95.

17.              Phạm Kim Phương, Chu Phạm Ngọc Sơn,  Nguyễn Thị Dung (2007), "Nghiên cứu sự tích luỹ của kim loại nặng As, Cd, Pb, Hg từ môi trường lên nghêu (Meretrix lyrata) trong điều kiện nuôi tự nhiên”, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Trang:  536-541.

18.              Trương Quốc Phú (2006), "Lớp Bivalvia (Pelecypoda)”, Hình thái và giải phẫu động vật thân mềm,NXB Nông nghiệp, Chương 7, trang 36-48.

19.              Trương Quốc Phú (1999), "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao”, Luận án tiến sĩ, Đại học Cần Thơ.

20.              Lê Xuân Sinh (2008), "Sự phân bố thuỷ ngân phía đông vịnh Bắc bộ, Việt Nam”, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XIII, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 138 - 147.

21.              Lê Xuân Sinh (2009), "Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. Lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng”, Luận văn thạc sĩ khoa học Bách Khoa, Thư viện Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, trường Đại học Bách khoa – Hà Nội.

22.              Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thanh, Đặng Kim Chi (2010), "Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thủy ngân của nghêu Bến tre (Meretrix. lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm”, Tuyển tập hội nghi kỷ niệm 35 năm thành lập VAST, trang 192-198.

23.              Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Đỗ Gia Khánh (2010), "Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng”, Tạp chí độc học, số 14, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

24.              Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thanh, Đặng Kim Chi (2011), "Đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân ở một số loài sinh vật biển tại Hải Phòng và đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm”, Tạp chí độc học, số 17, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

25.              Lê Xuân Sinh, Đinh Ngọc Huy (2011), "Biến động nồng độ thủy ngân (Hg) và asen (As) trong nước biển dải ven bờ dải từ Quảng Ninh đến Nghệ An”, Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 129-136.

26.              Lê Xuân Sinh, Đặng Hoài Nhơn và nnk (2011), "Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền Bắc giai đoạn 1999-2009”, Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 147-160.

27.              Chu Phạm Ngọc Sơn và nnk (1998), Báo cáo tổng kết đề tài:Nghiên cứu mức độ tích lũy kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, As), một số độc chất sinh học biển DSP, PSP, ASP, độc tố hữu cơ PCB, PAH và dư lượng thuốc trừ sâu DDD, DDT, DDE trong một số thủy sản như nghêu, sò huyết tại một số vùng nuôi trồng và khai thác thủy sản để phục vụ xuất khẩu thủy sản thành phố, Lưu trữ tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm.

28.              Chu Chí Thiết và Martin S Kumar (2008), Tài liệu về kỹ thuật sản xuất giống ngao Bến Tre, Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng Bắc Trung Bộ.

29.              Lê Quốc Tuấn (2008), Bài giảng độc học môi trường, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM.

30.              Chu Văn Thuộc (2010), Nhiệm vụ HTQT Việt – Pháp "Nghiên cứu ảnh hưởng nhân sinh và thủy động lực tới các quần xã thực vật phù du và vi khuẩn”, Lưu trữ tại Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

31.              Chu Chí Thiết và Martin S Kumar (2008), Báo cáo: Tài liệu về kỹ thuật sản xuất giống nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851).

32.              Trần Đức Thạnh, Nguyễn Cẩn, Đặng Đức Nga (2000), "Bản chất cấu trúc estuary của vùng cửa sông Bạch Đằng”, Tuyển tập tài nguyên môi trường biển, tập VII, pp 35-50.

33.              Trần Đức Thạnh, Cao Thị Thu Trang và nnk (2007), Báo cáo tổng kết đề tài: Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam, Lưu trữ tại Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

34.              Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh và nnk (2009), Báo cáo tổng kết đề tài: Đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, Lưu trữ tại Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

35.              Nguyễn Xuân Tuyền (1998), Báo cáo đề tài cơ sở cấp Viện IMER: Bước đầu nghiên cứu một số kim loại nặng trong môi trường vùng ven biển Hải phòng, Lưu trữ: Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

36.              Bùi Đặng Thanh (2010), "Nghiên cứu quy luật tích lũy kim loại nặng của con nghêu ML ở cửa biển bằng phương pháp mô hình hóa”, Luận án tiến sỹ trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

37.              Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (2010, 2011), Bảng thủy triều 2010, 2011, tập 1, NXB KHTN &CN, Hà Nội 2010,2011.

38.              Trung tâm bảo tồn Sinh vật biển & Phát triển Cộng đồng (MCD) (2009), Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngao,  Hà Nội, Việt Nam.

39.              Nguyễn Phúc Cẩm Tú và nnk (2010), "Concentration of trace elements in Meretrix spp. (Mollusca: Bivalva) along the coast of Viet Nam”, Fish Sci (2010) 76:677–686, DOI 10.1007/s12562-010-0251-5.   Bài báo này nghiên cứu tiến hành ở miền Nam. Đáng tham khảo.

40.              Nguyễn Huy Yết (2008), Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp bảo vệ và phát triển vùng nghêu giống ven biển Nam Định, Lưu trữ tại Thư viện Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

41.              Lê Thị Vinh (2005), "Ảnh hưởng của hạt nix từ nhà máy đóng tàu hyundai-vinashin tới hàm lượng kim loại trong hàu saccostrea cucullata, Vịnh Vân Phong”, Phụ trương tạp chí khoa học và công nghệ biển, 2005, tr. 198 – 204.

42.              Chin TS and H.C. Chen (1993), "Bioaccumulation and dis Chin T.S. and H.C. Chen. Bioaccumulation and distribution of mercury in hard clam, Meretrix lusoria (Bivalvia: Veneridae)”, Comparative Biochemitry and Physiology Comparative Pharmacology and Toxicology. pp: 131-139.

43.              Arnot, Jon A.; Gobas, Frank A.P.C (2006), "A review of bioconcentration factor (BCF) and bioaccumulation factor (BAF) assessments for organic chemicals in aquatic organisms”, Environmental Reviews.

44.              APHA (1998), Standard methods for the Examination of water and waste 20th Edition. Water Environment Federation. 

45.              Aroon R Melwani, Ben K Greenfield and Earl R Byron (2009), "Empirical Estimation of Biota Exposure Range for Calculation of Bioaccumulation Parameters”, Integrated Environmental Assessment and Management — Volume 5, Number 1—pp. 138–149.

46.              ASEAN- Canada CPMS –II (1999), Appendix B: Glossary of selected terms relevan to aquatic toxicity data and criteria derivation, pp III-18.

47.              Dennis A. Apeti, Elijah Johnson và Larry Robinson (2005), "A model for bioaccumulation of metals in Crassostrea virginica from Apalachicola Bay, Florida”, American Journal of Environmental Sciences 1 (3): 239-248, 2005.

48.              Das, S.K., A. Sharma, and G. Talukder (1982), "Effects of mercury on cellular systems in mammals — a review”, Nucleus (Calcutta), 25, 193–230.

49.              EPA (1997a), Fate and transport of mercury in the environment. Volume III. Mercury study report to congress. Epa-452/r-97-005, Office of air quality planning & standards and office of research and development. Environmental Protection Agency, USA.

50.              EPA (1997b), An Assessment of Exposure to Mercury in the United States”, Mercury Study Report to Congress, Volume IV, Environmental Protection Agency, USA.

51.              EPA (1997c), "Intake of Fish and Shellfish”, Food Ingestion Factors, Volume II, Chapter 10, EPA/600/P-95/002Bb.

52.              Claude R. JoirisU, Maureen I. Azokwu, Fred A. Otchere, Ishaque B. Ali (1998), "Mercury in the bivalve Anadara_Senilia. senilis from Ghana and Nigeria”, The Science of the Total Environment 224_1998, tr 181-188.

53.              Dean w. boening (1997), "An evaluation of bivalves as biomonitors of heavy metals pollution in marinewaters”, Lockheed Martin Environmental Services Assistance Team, Port Orchard, WA 98366, U.S.A.

54.              EL-MOSELHY, KH. M. (2006), "Bioaccumulation of mercury in some marine organisms from lake timsah and bitter lakes (Suez canal, Egypt)”, Egyptian journal of aquatic research, Vol. 32 No. 1, 2006: 124-134.

55.              E.S. Deocadiz, V.R. Diaz và P.-F.J. Otico (1999), "ASEAN water quality criteria for mecury”, Methodology and Criteria for 18 Pamameters ASEAN Marine Water Quality Criteria, pp XIII-1, pp XIII-41.

56.              J. J. Sloan, R. H. Dowdy, S. J. Baloghand E. Nater (2001), Distribution of Mercury in Soil and its Concentration in Runoff from a Biosolids-Amended Agricultural Watershed, Technical Rport Waste Management.

57.              L. Zhang, M.H. Wong (2006), "Environmental mercury contamination in China: Sources and impacts”, Environment International 33 (2007) 108–121.

58.              G. S. sayler, J. D. nelson, JR., and R. R. colwell (1975), "Role of bacteria in bioaccumulation of mercury in the oyster crassostrea virginica”, Applind microbiology, july 1975, p. 91-96. Vol. 30, no. 1. Printed in U.S.A.

59.              Helena do A. Kehrig and et al (2001),"Methylmercury and Total Mercury in Estuarine Organisms from Rio de Janeiro, Brazil”, ESPR - Environ Sci & Pollut Res 8 (4) 2001.

60.              Kooijman, S.A.L.M. (1993), Dynamic Energy Budgets in Biological Systems: Theory and Applications in Ecotoxicology, Cambridge University Press, New York.

61.              Marcos A. Cheney, Deborah Keil, Shizhi Qian (2008), "Uptake and effect of mercury on amino acid losses from the gills of the bivalve mollusks Mytilus californianus and  Anodonta californiensis”, Journal of Colloid and Interface Science 320 (2008) 369–375.

62.              P. Bustamante and et al (2006), "Total and organic Hg concentrations in cephalopods from the North Eastern Atlantic waters: Influence of geographical origin and feeding ecology”, Science of the Total Environment 368 (2006) 85–596.

63.              Ronald Eisler (2006), Mercury Hazards to Living Organisms, CRC Press Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742.

64.              R. M. NISBET, E. B. MULLER, K. LIKA and S. A. L. M. KOOIJMAN (2000), "From molecules to ecosystems through dynamic energy budget models”, Journal of Animal Ecology 2000, 69, 913±926

65.              SADIQ, M; ALAM, IA (1993), "Bioaccumulation of mercury by clams (meretrix-meretrix) collected from the  saudi coast of the Arabian gulf”, Science technology letters, Chemical speciation and bioavailability; pp: 9-17; Vol: 4.

66.              Shimadzu (1997), "Determination of elemantal Metal Using Hydride Vapor Generator HVG-1 (No.2)”, Spectrophotometric analysis 208. C101-E043.

67.              USEPA (1997), Aquatic toxicity information retrieval Database (Aqiure), Environmental Research Laboratory, US. Environmental Protection Agency, Duluth, Minnesota.

68.              USEPA (2002), Short-term Method for Estimating the Chronic Toxcity of Effluent and Receiving Water to Marine Organisms, 5th Edition. Office of Water, US. Environmental Protection Agency, Washington DC 20460. EPA-821-R-02-012.

69.              William J. Adams and Carolyn D. Rowland (2003), "Aquatic Toxicology Test Methods”, Handbook of ecoloxicology, second Edition, Chapter 2, 2003 by CRC CRC Press LLC.

70.              Y. MODASSIR (2000), "Effect of salinity on the toxicity of mercury in mangrove clam, polymesoda erosa (lightfoot 1786)”, Asian Fisheries Science 13(2000): 335-341, Asian Fisheries Society, Manila, Philippines.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net