Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 144

1. Blakely, R, J. and Simpson, R.W. 1986. Approximating edges of source bodies
frommagnetic or gravity anomalies. Geophysics, 51, 1494-1498.
2. Bùi Công Quế và nnk., 2005. Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều
kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Báo cáo tổng kết đề tài
KHCN cấp nhà nước KT-09-02. Chương trình nghiên cứu biển KC-09.
3. Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều, 2002. Sử dụng trường verto gradient
ngang cực đại trong minh giải tài liệu từ và trọng lực ở Việt Nam. Tạp chí các khoa
học về trái đất, 24(1), 67-80.
4. Nguyễn Trọng Tín, Trần Tuấn Dũng và nnk, 2010. Đặc điểm kiến tạo các bể trầm tích
Kaiozoi ở Biển Đông Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới. Tuyển tập Hội
nghị Khoa học và Công nghệ quốc tế 35 năm ngành Dầu khí Việt Nam, tr. 57-73.
5. Trần Tuấn Dũng và nnk., 2006. Kiến tạo đứt gãy theo minh giải tài liệu trọng lực
vùng thềm lục địa đông nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.2, 124-133.

1. Bagnold, R.A., and Barnforff-Nielsen, O., "The pattern of nature size distributions”,
1980, Sedimentology, v. 27, p. 199-207.
2. Barndorff-Nielsen, O., "Exponentially decreasing distributions for the logarithm of
particle size”, Royal Society of London, proceedings, 1997, v. 353 (A), p. 401-419.
3. Best, D.J., and D.E. Roberts, "Algorithm AS 91: The percentage points of the Chi-
Square distribution”, Journal of the Royal Statistical Society, Series C, 1975, vol. 24,
No. 3, p. 385-388.
4. Bhattacharjee, G.P., "Algorihm AS 32: The incomplete Gamma Integral”, Journal of
the Royal Statistical Society, Series C, 1970, vol. 19, No. 3, p. 285-288.
5. Deigaard, R., and Fredsoe, J., "A sediment transport model for straight alluvial
channels”, Nordic Hydrology, 1978, v. 7, p. 293 - 306.
6. Fieller, N.R.J., and Flenley, E.C., "Statistics of particle size data”, Applied Statistics,
1992, v. 41, p. 127 - 146.
7. Fieller, N.R.J., Gilbertson, D.D., and Olbricht, W., "A new method for environmental
analysis of particle size distribution data from shoreline sediments”, Nature, 1984, v.
311, p. 641 - 651.
8. Folk, R. L. and Ward, W. C., Brazos River bar - a study in the significance of grain
size parameters. Journal of Sedimentary Petrology, 1957, vol. 27, pp. 3-26.
9. Friedman, G.M., "Distinction between dune, beach, and river sands from their textural
characteristics”, Journal of Sedimentary Petrology, 1961, v. 27, p. 514-529.
10. Hails, J.R., and Hoyt, J.H., "The significance and limitations of statistical parameters
for distinguishing ancient and modern sedimentary environments of the lower Georgia
coastal plain”, Journal of Sedimentary Petrology, 1969, v. 39, p. 559-580.11. Ibbeken, H., "Jointed source rocks and fluvial gravels controlled by Rosin’s law: A
grain size study in Calabria, South Italy”, Journal of Sedimentary Petrology, 1983, v.
53, p. 1213-1231.
12. Ibbeken, H., Köster, H., Schleyer, R., and Spamnagel, H., "Rosin-Gauss
transformation of shoreface gravels: A measure of longshore differentiation”, La
Geologia Marina, Conveggo della Società Geologica Italiana, S. Benedetto Tronto,
1984, p. 45.
13. Inman, D. L., "Measures for describing the size distribution of sediments”, Journal of
Sedimentary Petrology, 1952, vol. 22, No. 3, pp. 125-145.
14. Kitteman, L. R. Jr., "Application of Rosin’s distribution in size frequency analysis of
clastic rocks”, Journal of Sedimentary Petrology, 1964, v. 34, p. 483-502.
15. Koldijk, W.S., "On environment-sensitive grain size parameters”, Sedimentology,
1968, v. 10, p. 57-69.
16. Krumbein, C.K., "Size frequency distribution of sediments”, Journal of Sedimentary
Petrology, 1938, Vol. 8, p. 84-90.
17. Krumbein, W.C., and Graybill, F.A., "An Introduction to Statistical Models in
Geology”, McGraw-Hill Book Company, New York, 1965, 475 p.
18. Krumbein, C.K. and Tisdel, F.W., "Size distributions of source rocks of sediments”,
Am. Jour. Sci., 1940, v. 238, p. 296-305.
19. Leroy, S.D., "Grain size and moment measures: a new look at Karl Pearson’s ideas on
distributions”, Journal of Sedimentary Petrology, 1981, Vol. 51, No. 2, pp. 625-630.
20. Odeh, R.E and J.O. Evans, "Algorithm AS 70: The percentage points of the Normal
Distribution”, Journal of the Royal Statistical Society, Series C, 1974, vol. 23, No. 1, p.
96-97.
21. Shepard, F.P. and Young, R., "Distinguishing between beach and dune sands”,
Journal of Sedimentary Petrology, 1961, v. 31, p. 196-214.
22. Shih, S.M., and Komar, P.D., "Hydraulic controls of grain size distributions of bed
load gravels in Oak Creek, Oregon, U.S.A”, Sedimentology, 1990a, v. 37, p. 367 -
376.
23. Shih, S.M., and Komar, P.D., "Differential bed load transport rates in a gravel bed
stream: a grain size approach”, Earth Surface Processes and Landform, 1990b, v. 15,
p. 539 - 552.
24. Sulaiman, M., Tsutsumi, D., Fujita, M., and Hayashi, K., "Classification of grain size
distribution curves of bed material and the porosity”, Annuals of Disas. Prev. Res.
Inst., Kyoto Univ., 2007, No. 50 B
25. Wyrwoll, K.H. and Smyth, G.K., "On using the log hyperbolic distribution to describe
the textural characteristics of eolian sediments”, Journal of Sedimentary Petrology,
1985, v. 55, p. 471 - 478.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net