Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 63

Nguyễn Văn Tiến, 2005. Quản lí hệ sinh thái cỏ biển đảo Phú Quí (Bình Thuận). Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu Cơ bản trong Khoa học Sự sống, Hà Nội 3/11/2005, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội: tr. 1098-1101.

Nguyễn Văn Tiến, 2005. Đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi cỏ biển đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên - Huế,  Huế, 24-26/12/2005.

Nguyễn Văn Tiến, Từ Thị Lan Hương, 2005. Giải pháp sinh thái và quản lí nhằm phục hồi thảm cỏ biển đầm Lập An, Thừa Thiên Huế. Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc về Bảo vệ Môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản, Hải Phòng 14-15/01/2005, NXB Nông nghiệp: tr. 547-554.

Ngô Thị Hoài Thu, Luyện Quốc Hải, Đặng Diễm Hồng và Chu Văn Thuộc, 2005. Định loại Alexandrium sp(C). phân lập ở Đồ Sơn, Hải Phòng dựa trên trình tự nucleotit của đoạn gen 18S rRNA. Proccedings, Hội nghị toàn quốc 2005, Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trường Đại học Y Hà Nội, 03/11/2005: tr.1400-1403.

Phạm Đình Trọng, Lê Quang Dũng, 2005. Đa dạng sinh học và đặc điểm phân bố, sinh thái Giun nhiều tơ (Polychaeta) trong hệ sinh thái đầm nuôi nước lợ ven bờ Bắc Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc "Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”, Hà Nội, 11/2005: tr. 898-901.

2006

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2006. Study on ISO14001 in general and in ports in Viet Nam. Proceedings of Workshop on Basic Environmetal Study of the Ports of Vietnam and Cambodia. VN/Asia Pro Eco/01(91168). Hai Phong, Vietnam, 2006.

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2006. Đánh giá tải lượng các chất ô nhiễm nguồn lục địa đưa ra vùng cửa sông Bạch Đằng. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2006.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 2006. Tài nguyên đất ngập nước ven bờ Hải Phòng. Tuyển tập các công trình khoa học: Hội nghị Địa lý - Địa chính, Hà Nội, 29/ 9/2006: tr. 129-135.

Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng, 2006. Một số đặc điểm hình thái - động lực vùng bờ biển Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học: Hội nghị Địa lý - Địa chính, Hà Nội, 29/ 9/2006: tr. 136-140.

Trần Đình Lân, 2006. Tiếp cận công nghệ Viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến môi trường vùng bờ tây vịnh Bắc Bộ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Hải Phòng, 25-26/10/2006: tr. 40-46.

Tran Dinh Lan, Nguyen Van Thao, 2006. Achievements of the project VS/RDE-02-HP. Proceedings of the Workshop on "Finalization ò the Projects VS/RDE/02: management tools of coastal environment for sustainable development”, Nha Trang, 5-7 May 2006, pp. 31-38.

Tran Dinh Lan, 2006. Application of remote sensing and GIS to study on coastal environmental hazards in the west Tonkin Gulf. The role of mangrove and coral reef ecosystems in natural disaster mitigation and coastal life improvement, Phan Nguyen Hong (ed.). IUCN, MERD, Ha Noi: tr. 79-86.

Nguyễn Văn Quân, 2006. Bước đầu nghiên cứu nguồn lợi cá trong thảm cỏ vùng biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kỷ yếu Hội thảo "Khoa học, Công nghệ và Kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”: tr. 125-135.

Nguyễn Văn Quân, 2006. Tiếp cận xây dựng bộ chỉ thị môi trường phục vụ cho quản lý các khu bảo tồn biển trên cơ sở phát triển hệ sinh thái rạn san hô. Kỷ yếu Hội thảo "Khoa học, Công nghệ và Kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”: tr. 250-258.

Pham Dinh Trong, Le Quang Dung, Tran Manh Ha, Dao Tan Hoc, Nguyen Quang Nghi, Pham Thi Kim Hong, 2006. Some monitoring results on Benthic invertebrate’s biodiversity at chosen sites: Dau Moi (Ha Long Bay) and Song Lo (Nha Trang), Viet Nam. Proceeding of NaGISA World Congress.

Trần Đức Thạnh, 2006. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học, công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật biển, Hải Phòng 25 - 26/10/2006: tr. 212-220.

Đỗ Công Thung và nnk., 2006. Đa dạng sinh học biển Việt Nam - Hiện trạng các đe doạ và vấn đề quản lý. Kỷ yếu hội thảo quốc gia : Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam.

Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Hoài Nhơn, 2006. Đánh giá một số tiềm năng sử dụng quan trọng của hệ thống vũng - vịnh ven bờ biển Việt Nam dựa trên các tiêu chí hình thái - động lực. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II: tr. 433-454.

2007

Nguyễn Chu Hồi, 2007. Phát triển du lịch biển bền vững ở Việt Nam nhìn từ góc độ sinh thái - môi trường. Kỷ yếu Hội thảo "Tầm nhìn kinh tế biển và phát triển nghề cá”, Hà Nội.

Từ Thị Lan Hương, 2007. So sánh sự biến động theo mùa của các quần thể cỏ biển Halophila ovalis ở vùng triều ven biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 26/10/2007: tr. 437-442.

Nguyễn Thị Thu, Trần Mạnh Hà, 2007. Nguồn giống tôm cua cá trong thảm cỏ biển Phú Quốc. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về sinh thái và tài nguyên sinh vật, tr. 119-125.

Trần Đình Lân, 2007. Phân tích các chỉ thị môi trường và sinh thái phục vụ quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên biển: Nghiên cứu thử nghiệm ở vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia " Biển Đông - 2007”, Nha Trang, 12-14/9/2007: tr. 99-108.

Phạm Văn Lượng, 2007. Khả năng làm sạch nước biển của rong Sụn (Kappaphycus alvarazii (Doty)). Báo cáo toàn văn Hội nghị Khoa học công nghệ Môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng - 10/2007: tr.62-73.

Nguyễn Đăng Ngải, Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kẻn, 2007. Vai trò và sự suy thoái của hệ sinh thái rạn san hô khu vực phía bắc Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc về "Vai trò của hệ sinh thái san hô và rừng ngập mặn trong việc giảm thiểu tác động của đại dương lên môi trường, 10/2005. NXB Nông Nghiệp.

Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Nhật Thi, 2007. Ảnh hưởng của các hoạt động khai thác hải sản tới cấu trúc quần xã và nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Kỷ yếu Hội nghị Toàn Quốc "Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”: tr. 556-559.

Nguyen Van Thao, 2007. Monitoring mangrove forest change in the North of Vietnam by using remote sensing data. Proceeding of international workshop on monitoring forest change by spatial technology – organising by United Nations, Ha Noi, December, 2007: pp. 275-283.

Tran Duc Thanh, Yoshiki Saito, Nguyen Huu Cu, Tran Van Dien, Do Dinh Chien, Dinh Van Huy, 2007. Coastal erosion and accretion in Red River Delta. Proceedingds of the 4th VAST - AIST Whorshop on science and thechnology cooperation, Ha Noi, 4-5 October, 2007: pp. 1-11.

Trần Đức Thạnh, 2007. Tiềm năng phát triển các khu neo trú cho tàu thuyền trên vùng biển và ven bờ Việt Nam. Tuyển tập Hội thảo: "Ảnh hưởng của sóng thần đối với cộng đồng dân cư ven biển. Đề xuất một số biện pháp phòng tránh”, Hải Phòng 27 - 28/11/2007.

Nguyễn Thị Thu, 2007. Nguồn giống tôm, cá vùng thảm cỏ biển Phú Quốc. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật: tr. 119-126.

Đỗ Công Thung và nnk., 2007. Nguồn lợi thân mềm ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Kỷ yếu hội thảo toàn Quốc về Thân mềm biển: tr 66-78.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net