Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 16

1. Lã Văn Bài, 1991. Những đặc điểm nổi bật của các trường thuỷ văn biển Đông. Tuyển tập  báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học toàn quốc về biển lần thứ III. Hà Nội, 28-30 tháng 11 năm 1991. Tập II.Tr. 54-59

2. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1995. Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường. Hà Nội.

3. Chongprasith P., Utoomprurkporn W. and Rattikhansukha C. 1999. ASEAN marine water quality criteria for Cadmiium. ASEAN marine water qualitycriteria, Contextual framwork, principals, methodology and criteria for 18 parameters, Pag.VII-1  to VII-64. EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries. Malaysia

4. Dean F. Martin, 1972. Marin chemisty. Volume 1: Analytical methods. Marcel Dekker, Inc. New York.

5. Deocadiz E.S., Montario N. ,1999. ASEAN marine water quality criteria for Nitrate/ Nitrite. ASEAN marine water qualitycriteria, Contextual framwork, principals, methodology and criteria for 18 parameters, Pag. XIV-1   to XIV-24 . EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries. Malaysia

6. Shazili N.A.M. and Tong S.L. 1999. ASEAN marine water quality criteria for amonium. ASEAN marine water quality criteria, Contextual framwork, principals, methodology and criteria for 18 parameters, Pag.VI-1  to VI-16 . EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries. Malaysia

7. Timothy R Parsons, Yoshiaki Maita, Carol M Lalli, 1984. A Manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Pergamon Press. Oxford., New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto.

8. Tong S.L. Yap S.Y. and Sulistijo,1999. ASEAN marine water quality criteria for copper. ASEAN marine water quality criteria, Contextual framwork, principals, methodologyand criteria for 18 parameters, Pag.IX-1  to IX- 40. EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries. Malaysia

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net