Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 168

1. Nguyễn Văn Long, 2009. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quần xã cá rạn với một số đặc
trưng và hiện trạng rạn san hô ở vùng biển ven bờ Nam trung Bộ. Luận án Tiến Sĩ Sinh
học. Viện Hải Dương Học.
2. Phạm Văn Thơm, Võ Sĩ Tuấn, 1997. Các đặc trưng hóa môi trường và mối liên quan
khả năng giữa chúng với sự suy thoái của các rạn san hô trong vịnh Nha Trang. T/t Hội
nghị Sinh học biển toàn quốc lần thứ nhất. Nha Trang. Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật.
Hà Nội: 54-61.
3. Talaue-McManus, L., 2000. Transboundary Diagnostic Analysis for the South China
Sea. EAS/RCU Technical Report Series No. 14, UNEP, Bangkok, Thailand.
4. UNEP, 2005. Wilkinson,C., Devantier, L., Talaue-McManus, L., Lawrence, D., & D.
Souter. South China Sea, GIWA Regional Assessment 54. University of Kalmar, Kalmar,
Sweden.
5. Võ Sĩ Tuấn, 2009. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá tình trạng suy thoái rạn san hô ở vùng
biển Nam Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát
triển bền vững. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 138 - 147
6. Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, 2006. Coral reefs
of Vietnam: Recent status and conservation perspectives. Proceedings of the 10th
International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan, 28 June – 2 July 2004; 1045-1054
7. Vo Si Tuan, Hua Thai Tuyến, Nguyen Xuan Hoa and Lindon DeVantier, 2002.
Shallow water habitats of Hon Mun Marine Protected Area, Nha Trang Bay, Vietnam:
Distribution, Extent and Status 2002. Collection of Marine Works Special Issue on the
Occasion of the 80th Anniversary of the Institute of Oceanography (1922-2002), Vo. 12,
Science and Technique Publishing House: 179-204.
8. Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Huy Yết và Nguyễn Văn Long, 2005. Hệ sinh thái rạn san hô biển
Việt Nam. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 212 trang.
9. WWF Vietnam Marine Conservation Southern Survey Team. 1994. Survey Report on
the Biodiversity, Resources Utilization and Conservation Potential of Hon Mun, Nha
Trang, S. Vietnam. WWF, Gland, Switzerland.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net