Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 181 -Cao thị Thu Trang

Cao Thị Thu Trang

Phân tích xyanua trong nước biển ven bờ

Nhiệm vụ tập sự tại IMER, 1998-1999

Cao Thị Thu Trang

Đánh giá tác động môi trường phục vụ xây dựng cầu Bãi Cháy

1999, Thành viên

Cao Thị Thu Trang

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị săc ký khí phân tích Hóa chất bảo vệ thực cơ clo trong môi trường và ính vật biển Hải Phòng

Đề tài cấp cơ sở của IMER (Chủ nhiệm đề tài) 1999-2000

Cao Thị Thu Trang

Điều tra, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ Tiên Lãng (Hải Phòng) phục vụ quy hoạch thủy sản trong khu vực

Đề tài cấp cơ sở của IMER (Chủ nhiệm đề tài) 2000-2001

Cao Thị Thu Trang

Nghiên cứu ứng dụng sắc ký khí phân tích hóa chất bảo vệ thực vật cơ phospho trong nước nước biển ven bờ Hải Phòng

Đề tài cấp cơ sở của IMER (Chủ nhiệm đề tài) 2001-2002

Cao Thị Thu Trang

Xây dựng năng lực quản lý môi trường cảng tại Việt Nam

Dự án hợp tác Việt –Bỉ, (Thư ký dự án)  2002-2003

Cao Thị Thu Trang

Nâng cao năng lực quản lý môi trường cảng tại Việt Nam: quy hoạch môi trường và ISO 14001

Dự án hợp tác Việt –Bỉ, (Thư ký dự án)  2003-2004

Cao Thị Thu Trang

Phân tích phenol và chất tẩy giặt trong nước bằng phương pháp so màu

Đề tài cấp cơ sở của IMER (Chủ nhiệm đề tài) 2004-2005

Cao Thị Thu Trang

Thiets lập cơ sở khoa học hỗ trợ quản lý môi trường cho các cảng Việt  Nam và Campuchia

Dự án do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, (Thư ký dự án)  2005

Cao Thị Thu Trang

Nâng cao năng lực thực hiện các công cụ khoa học trong quản lý môi trường cảng tại Việt Nam và Campuchia

Dự án do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, (Thư ký dự án)  2006

Cao Thị Thu Trang

Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm trong các khu  vực cửa sông ven biển Việt Nam

Đề tài Cấp Viện Khoa học vfa Công nghệ Việt Nam, (Chủ nhiệm đề tài) 2006-2007

Cao Thị Thu Trang

Xây dựng mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong khu vực vịnh Hạ Long – Bái Tử Long

Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh, (Thành viên), 2008-2009

Cao Thị Thu Trang

Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

Đề tài cấp thành phố Hải Phòng (Chủ nhiệm đề tài) 2006-2008

Cao Thị Thu Trang

Quy hoạch tổng hợp giao thông thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Dự án do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, (Phó chủ nhiệm dự án)  2007

Cao Thị Thu Trang

Thử nghiệm đánh giá sức tải sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

Đề tài Cấp Viện Khoa học vfa Công nghệ Việt Nam, (Chủ nhiệm đề tài) 2008-2009

Cao Thị Thu Trang

Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu vực vịnh Hạ Long –vịnh Bái Tử Long

Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh, (Phó chủ nhiệm đề tài), 2008-2009

Cao Thị Thu Trang

Quan trắc chất lượng môi trường biển khu vực phía bắc Việt Nam

Nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, (Thư ký nhiệm vụ)   1998 - Nay

Cao Thị Thu Trang

Nghiên cứu khả năng tích tụ của các hợp chất hữu cơ bền dạng vết (PAHs, PCBs) trong nước, trầm tích và sinh vật biển ven bờ Việt Nam và đề xuất các gaiir pháp quản lý

Đề tài Cấp Viện Khoa học vfa Công nghệ Việt Nam, (Phó chủ nhiệm đề tài) 2008-2009

Cao Thị Thu Trang

Nghiên cứu ảnh hưởng nhân sinh và thủy động lực tới thực vật phù du và vi khuẩn nổi khu vực cửa sông Bạch Đằng

 

Dự án hợp tác với Viện Nghiên cứu và Phát triển, Pháp, (Thành viên) 2008-2010

Cao Thị Thu Trang

Đánh giá khả năng tích tụ của các hợp chất hữu cơ bền dạng vết (OCPs, PCBs) và kim loại nặng trong nước, trầm tích và sinh vật vùng biển ven bờ Hải Phòng

Đề tài cấp thành phố Hải Phòng (Phó Chủ nhiệm đề tài) 2008-2010

Cao Thị Thu Trang

Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên trong quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng

Đề tài cấp thành phố Hải Phòng (Thành viên) 2008-2010

Cao Thị Thu Trang

Các bài báo đã công bố

Cao Thị Thu Trang

2000

Phân tích xyanua trong nước biển bằng phương pháp so màu. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập VII

Cao Thị Thu Trang

2001

Kết quả quan trắc hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước biển ven bờ miền bắc Việt Nam năm 2000. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập VIII

Cao Thị Thu Trang

2002

Một số đặc điểm chất lượng nước vùng biển ven bờ Tiên Lãng - Hải phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập IX

Cao Thị Thu Trang

2003

Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ trong nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam năm 2002. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập X

Cao Thị Thu Trang

2003

Các yếu tố quy hoạch môi trường khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Xây dựng khung quy hoạch môi trường tổng thể cảng nước sâu khu kinh tế Đình Vũ

Cao Thị Thu Trang

2004

Các chất ô nhiễm trong nước Vịnh Hạ Long. Tạp chí thuộc dự án hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển

Cao Thị Thu Trang

2006

Tràn dầu và chi phí khắc phục. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Phụ trương 4 (Tháng 6/2006)

Cao Thị Thu Trang

2007

Phân tích Phenol tổng số trong nước và nước thải. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XII. Nxb. KH &KT, Hà Nội

Cao Thị Thu Trang

2007

Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích chất tẩy rửa trong môi trường nước. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XII. Nxb. KH &KT, Hà Nội

Cao Thị Thu Trang

2009

Chất lượng nươc khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo về về môi trường vùng duyên hải miền Trung

Cao Thị Thu Trang

2009

Đánh giá sức tải môi trường các vùng nước ven đảo Cát Bà và sử dụng cho phát triển bền vững. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2009

Cao Thị Thu Trang

2009

Đánh giá khả năng tích tụ chất ô nhiễm vùng cửa sông Bạch Đằng và Ba Lạt. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XIV. Nxb. KH &KT, Hà Nội

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net