Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 163

1. Andersson, J.G., "Archaeological Research in the Fai Tsi Long Archipelago,
Tonkin”. The Museum of Far Eastern Antiquities Stockholm Bulletin, n0 11,
1939,.Stockholn.
2. Bùi Vinh, "Đa Bút - văn hóa và văn minh”. Khảo cổ học, số 3/1987, tr.15-31.
3. Bùi Vinh, "Bức đầu xác định địa vực phân bố văn hóa Hà Giang”. Khảo cổ học, số
3/1995, tr.33-44.
4. Bùi Vinh, "Nhân phát hiện hang Bồ Chuyến (Quảng Ninh), nhìn lại nhóm di tích
Phùng Nguyên ở ven Biển Đông Bắc”. Tìm hiểu văn hóa Phùng Nguyên, Sở VH Phú
Thọ xuất bản, 2001, tr. 242
5. Colani, M., "Recherches préhistoriques en Baie d’Along» . Cahiers de l’Ecole
Francaise d’Extrême- Orient, 14/1939, pp. 12-19.
6. Harrisson, T., "Niah Caves: progress Report to 1967”, Sarawak Museum Journal. n.s.
XV, 1967, pp. 70 - 96.
7. Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo, "Hạ Long thời tiền sử”. Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1999.
8. Hà Văn Phùng, "Văn hóa Hạ Long trong hệ thống Phùng Nguyên-Đông Sơn”.Khảo
cổ học, số 1/1983:36-46.
9. Hà Văn Tấn, "Văn hóa và ngôn ngữ ở Việt Nam thời tiền sử”. Khảo cổ học, số 1/1993,
tr. 1-6.
10. Hà Văn Tấn, Nguyễn Khắc Sử, Trình Năng Chung, "Văn hóa Sơn Vi”. Nxb. KHXH,
Hà Nội, 1998.
11. Hoàng Xuân Chinh, "Vài ý kiến về giai đoạn phát triển thời đại đá mới ở Việt Nam”.
Một số báo cáo về khảo cổ học Việt Nam. Đội Khảo cổ, Hà Nội, 1966, tr. 161.
12. Hoàng Xuân Chinh, "Công cụ ghè đẽo vùng duyên hải và hải đảo Đông Bắc”, Những
phát hiện mới về khảo cổ học năm 1999, tr. 141-143.
13. Fox, R.B., "The Tabon Caves”. Monograph of the National Museum, N0 1, Manila,
1970.
14. Long, V.T., de Vos, J., Ciochon, R.S. "The fossil mammal fauna of the Lang Trang
caves, Vietnam, compared with Southeast Asia fossil and recent mammal faunas: the
geographical implications”. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association
14/1996. pp. 101-109.
15. Lưu Thị Phương Lan, "Độ tự cảm địa tầng Hang Chổ (Hòa Bình)”. Những phát hiện
mới về khảo cổ học năm 2010, tr.20.
16. Luu Thi Phuong Lan, Ellwood B.B., Nguyen Khac Su, "Using Magnetic
suscepyibility method to study Con Moong Cave”. 19 Indo-pacific prehistory
association concgress, VASS, Ha Noi, 2009. p.51.
17. Nguyễn Cường "Văn hóa Mai Pha”. Sở VH Lạng Sơn xuất bản, 2002.18. Nguyễn Khắc Sử, "Biển với cư dân tiền sử vùng Đông Bắc”. Khảo cổ học, số 4/1995,
tr. 6-14
19. Nguyễn Khắc Sử, "Văn hóa biển tiền sử Việt Nam: mô hình và giả thiết”. Khảo cổ
học, số 3/1997, tr. 16-28.
20. Nguyễn Khắc Sử, "Dân số học tiền sử, một tiếp cận mới của khảo cổ học Việt Nam”.
Khảo cổ học, số 4/1998, tr. 3-15.
21. Nguyễn Khắc Sử, "Văn hóa Đa Bút với vấn đề phân vùng kinh tế - xã hội đầu tiên
trong thời tiền sử Việt Nam”. Khảo cổ học, số 3/2003, tr. 88-97
22. Nguyễn Khắc Sử, "Khảo cổ học vùng ven Biển Đông Bắc Việt Nam: Tư liệu và vấn
đề” Khảo cổ học, số 3/2005, tr. 3-20.
23. Nguyễn Khắc Sử, "Di chỉ tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà”. Nxb. KHXH, Hà Nội, 2009.
24. Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn, "Di chỉ Vĩnh Yên trong hệ thống khảo cổ học
tiền sử Khánh Hòa”. Khảo cổ học 1/2009, tr. 12-24.
25. Nguyễn Lân Cường, "Di cốt người ở hang Bái Tử Long (Quảng Ninh)”. Những phát
hiện mới về khảo cổ học năm 1978, tr. 119-120.
26. Nguyễn Lân Cường, "Về di cốt người cổ ở Cái Bèo (Hải Phòng)”. Thông báo khoa
học, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1983, tr. 25-30.
27. Nguyễn Ngọc, "Một số nét về địa chất các đảo ở Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ”. Các công trình
nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển, Tập II, Nxb. KH và KT, Hà Nội, 1998, tr. 218-233.
28. Nguyễn Ngọc, "Một số nét về tiến hóa cổ địa lý vịnh Bắc Bộ trong Pleistocene muộn -
Holocene và một số vấn đề khảo cổ học liên quan”, Những phát hiện mới về khảo cổ
năm 2005, tr. 66-70.
29. Nguyễn Trung Chiến, "Văn hóa Quỳnh Văn”. Nxb. KHXH, Hà Nội, 1998.
30. Nguyễn Văn Hảo, "Rìu và bôn có vai trong văn hóa Hạ Long”. Khảo cổ học, số
3/1978, tr. 29-36.
31. Phạm Thị Ninh 2003. "Di tích Đầu Rằm, nhận thức mới về thời đại kim khí ở vùng
ven Biển Đông Bắc Việt Nam”. Khảo cổ học, số 4, tr. 28-46.
32. Trần Đức Thạnh, "Lịch sử địa chất vịnh Hạ Long”, Ban QL Vịnh Hạ Long, 2003.
33. Trình Năng Chung, "Văn hóa Hạ Long trong sự giao lưu với các văn hóa Đá mới ở
Nam Trung Quốc và Đông Nam Á”, Khảo cổ học, số 3/2007, tr. 3-11.
34. Trịnh Dánh, "Vịnh Hạ Long giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo”. Giá trị đa dạng
tiêu biểu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Hà Nội, 2007, tr. 70-76
35. William Chan, "Marnmal, Fish remains: Identification and Analysis of Excavated
Fish remains”. Journal of the Hong Kong Archaeological Society, 3/1978, pp.185-
188.
36. Vũ Quốc Hiền, Trịnh Căn "Di chỉ Bàu Dũ (Quảng Nam - Đà Nẵng): Quá trình phát
hiện và nghiên cứu, kết quả và nhận xét sơ bộ”, Khảo cổ học, số 4/1986, tr. 16-24.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net