Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 162

1. Báo cáo tham luận của Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre, "Tổ chức,
quản lý tài nguyên rừng, rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre”, Diễn đàn bảo tồn
Đồng bằng sông Cửu Long năm 2011.
2. Irish Richard,"Frame and Fill program”, Ver. 1.0, NASA Goddard Space Flight
Center (05/26/09).
3. Báo cáo tham luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, "Thực trạng sản
xuất, đời sống của nhân dân vùng ven biển tỉnh Trà Vinh”, Diễn đàn bảo tồn Đồng
bằng sông Cửu Long năm 2011.

1. La Thế Phúc, Nguyễn Quang Ngọ, Trương Quang Quý, Lê Đức An, Lương Thị Tuất,
2008. Nghiên cứu, bảo tồn di sản địa chất biển đảo trên thềm lục địa Việt Nam. Địa
chất biển Việt Nam và phát triển bền vững; 428-436. - Hà Nội: Nxb Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ.
2. Nguyễn Tiến Cảnh, 2005. Đánh giá nguồn lợi sinh vật và hiện trạng môi trường vùng
biển quần Đảo Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển, tập III,
tr98-132; Viện nghiên cứu Hải sản, Bộ Thuỷ sản. Nhà Xuất bản Nông nghiệp; Hà
Tiểu ban Địa lý, Địa chất và Địa vật lý Biển
691
Nội.
3. Trần Đức Thạnh, 1998. Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập
các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần
đảo Trường Sa, tr93 - 103. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
4. Website: http://www.imgg.com.vn
5. Website: http://www.khanhhoa.gov.vn
6. Website: http://www.nghiencuubiendong.vn
7. Website: http://www.vfej.vn
8. Website: http://www.VinaMaso.net. ngày 16/5/2011.
9. Website: http://www.vnio.org.vn/
10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005. Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven
biển Việt Nam đến năm 2020
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net