Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 108

5. Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Umeyama Motohiko, Development of

Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the

Hai Phong Estuary, Vietnam, Proceedings of the 34th IAHR World Congress, 26

June -1 July 2011, Brisbane, Australia, 3255-3262

Đinh Văn Ưu, Ứng suất gió trên mặt biển có sóng, Tuyển tập Nghiên cứu biển, II-

2, Nhatrang, 117-122. (1981)

Đề tài KC-09-24, Biên tập và xuất bản tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi

trường vùng biển VN và kế cận (2005)

Fingas Merv, Ben Fieldhouse, "Formation of water-in-oil emulsions and

application to oil spill modeling”, Journal of Hazardous Materials 107, pp.37–50

(2004)

Đinh Văn Ưu "Các kết quả phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều (3D) thuỷ

nhiệt động lực biển ven và nước nông ven bờ Quảng Ninh”, Tạp chí Khoa học

ĐHQG Hà Nội, XIX, 1, trang 108-117 (2003).

Đinh Văn Ưu, Đoàn Văn Bộ, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm, "Ứng dụng

mô hình dòng chảy ba chiều (3D) nghiên cứu quá trình lan truyền chất lơ lửng tại

vùng biển ven bờ Quảng Ninh” Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học

thuỷ khí toàn quốc năm 2005, Hà Nội, trang 623-632.

Đinh Văn Ưu, " Phát triển và ứng dụng mô hình tính toán vận chuyển chất lơ lửng

và biến động trầm tích đáy cho vùng biển Vịnh Hạ Long” Tạp chí Khoa học ĐHQG

Hà Nội, T. XXII, 1PT-2006, trang 11-19.

Dinh Van Uu, Ha Thanh Huong, Pham Hoang Lam, Development of system of

Hydrodynamic-environmental models for coastal area (Case study in Quangninh-

Haiphong region), Journal of Science, Earth Sciences, T. XXIII, No.1, pp. 59-68

(2007).

Phạm Văn Huấn, "Động lc học bin, phn III, Thủy triu”, NXB Đại học Quc gia Hà

Ni, 2003, trang

Phòng Bảo đảm hàng hải, "Bảng thủy triều năm 2011”, Nhà xuất bản Quân đội nhân

dân, 2010.

Trung tâm hải văn. Bảng thủy triều năm 2011, NXB KHTN&CN, 2010.

Australian Hydrographic Service, "Tidal information, method to find times or height

between hight and low waters” 2009, New Zealand Nautical Almanac, pages 32-33.

Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước KC.09.16. Hà Nội, 2010: "NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỰ BÁO HẠN NGẮN TRƯỜNG CÁC

YẾU TỐ THỦY VĂN BIỂN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG ". MÃ SỐ : KC.09.16/06-10

ở các vùng biển Việt Nam”, Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc

ln thứ 4, Tập 2: Sinh học, nguồn lợi, sinh thái, môi trường biển... TT KHTN &

CNQG (1999), tr. 1186-1199.

7. Đinh Văn Ưu, Đoàn Bộ và ctv, "Tương quan biến động điều kiện môi trường và ngư

trường nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam”, Tạp chí Khoa

học ĐHQGHN, tXXI, No3AP (2005), tr. 108-117.

8. Đinh Văn Ưu và CTV, "Nghiên cứu cấu trúc ba chiều nhiệt muối và hoàn lưu Biển

Đông và các ứng dụng”, Báo cáo tổng kết đề tài KHCN-06-02, Cục Thông tin khoa

học và Công nghQuc gia (2001).

9. Doan Bo, "A model for nitrogen transformation cycle in marine ecosystem”,

Proceedings Extended Abstracts Volume, Theme 1, Session 3: Biogeochemical

Cycling and Its Impact on Global Climate Change, 6Th IOC/WESTPAC International

Scientific Symposium, 19-23 April 2004, Hangzhou, China, Published by Marine and

Atmospheric Laboratory, School of Environmental Earth Science, Hokkaido

University, Japan (2005), pp. 54-58.

10. Doan Bo, Le Hong Cau, Nguyen Duy Thanh, "Fishing ground forecast in the offshore

waters of CentralVietnam (experimental results for purse-seine and drift-gillnet

fisheries)”, VNU Journal of Science, Earth Sciences 26 (2010), pp 57-63.

11. http://www7320.nrlssc.navy.mil/modas/scs.html, "Modular Ocean Data Assimilation

System (MODAS) 1/

Đoàn Bộ và CTV, "ng dụng và hoàn thin quy trình công nghdự báo ngư trường

phục vụ khai thác hải sản xa b”, Báo cáo tng kết đề tài KC.09.14/06-10, Cục Thông

tin khoa học và Công nghQuc gia (2010).

Bộ Thủy sản, "Báo cáo tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương ở

Việt Nam, định hướng mục tiêu và một số giải pháp phát triển đến năm 2020”, Tài liệu

lưu tại Viện Nghiên cứu Hải Sản (2005).

Phạm Văn Huấn, "Phương pháp thống kê trong hải dương học”, Nxb Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà Nội (2003).

Đào Mạnh Sơn và CTV, "Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu trữ lượng và khả năng

khai thác nguồn lợi cá nổi (chủ yếu là cá ngừ vằn, ngừ vây vàng và ngừ mắt to) và

hiện trạng cơ cấu nghề nghiệp khu vực biển xa bờ miền Trung và Đông Nam Bộ”, Tài

liệu lưu trữ tại Vin Nghiên cu Hải Sản, Hải Phòng (2005).

Đào Mạnh Sơn, Nguyn Viết Nghĩa, "Hin trạng nguồn lợi và tình hình khai thác cá

ngừ đại dương ở Việt Nam”, Tạp chí Thủy sản , 2005.

Lê Đức Tố, Đinh Văn Ưu, Đoàn Bộ, Phạm Văn Huấn, "Khả năng dự báo cá khai thác

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net