Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 155

1. TRỊNH VIỆT AN (chủ biên), 2000. Đánh giá hiện trạng, xu thế diễn biến và khả năng
thoát lũ của các của các cửa sông thuộc hệ thống Sông Hồng - sông Thái Bình. Định
hướng giải pháp chỉnh trị tổng thể. Viện Khoa học Thủy lợi, Hà Nội.
2. NGUYỄN VĂN CƯ, PHẠM QUANG SƠN và nnk, 1986. Nghiên cứu biến lấn đảo
Cát Hải (Hải Phòng) và bước đầu đề xuất các giải pháp phòng chống. B/c đề tài
nghiên cứu giữa Viện Khoa học về Trái Đất và Sở KHCN-MT tp. Hải Phòng.
3. NGUYỄN VĂN CƯ, PHẠM QUANG SƠN và nnk, 1990. Động lực vùng ven biển
cửa sông Việt Nam. Phần nghiên cứu cửa sông. B/c đề tài 48B-02-01. Viện KHVN,
Hà Nội, 355 tr.
4. NGUYỄN VIẾT PHỔ, VŨ VĂN TUẤN, TRẦN THANH XUÂN, 2003. Tài nguyên
nước Việt Nam. NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 392 tr.
5. PHẠM QUANG SƠN, 2002. Sử dụng thông tin viễn thám và công nghệ GIS trong
nghiên cứu, theo dõi và cảnh báo sự cố xói lở, trượt lở bờ sông. Hội thảo quốc tế "Bảo
vệ nguồn đất và nước của chúng ta” (MLWR). Hà Nội, 20-22/10/2001. Tr. 155-160.
6. PHẠM QUANG SƠN, 2006. Diễn biến các vùng cửa sông ở ven biển đồng bằng
Sông Hồng trong những năm đầu vận hành công trình thủy điện Hòa Bình. Tạp chí
Địa chất, loạt A, số 295/7-8/2006. Tr. 125-137.
7. PHẠM QUANG SƠN và nnk, 2007. Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định,
Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin
viễn thám và GIS. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Số 3 (T.29)/2007. Tr. 267-276.
8. TRẦN ĐỨC THẠNH, 2008. Tác động của sóng, bão đối với các công trình bờ biển
Bắc Bộ và giải pháp phòng tránh. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Số 4
(T.30)/2008. Hà Nội. Tr. 555-565.
9. PHẠM HUY TIẾN (chủ biên), 2004. Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển cửa
sông và giải pháp phòng chống. Báo cáo tổng kết đề tài KC.09.05. T.T
KHTNvCNQG. Hà Nội.
10. TRẦN THANH XUÂN, 2007. Đặc điểm thuỷ văn và nguồn nước sông Việt Nam.
Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội. 427 tr.
11. CNES (Centre Nationale d'Etudes Spatiales - France). From Optics to Radar, Spot and
ERS Applications. Cépaduès Editions. Toulouse, France 1993. 573pp.
12. ESCAP/UNDP, 1989. Remote Sensing Applications to Coastal Zone Studies and
Environmental Monitoring. Regional Remote Sensing program. Hanoi.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net