Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 111

1.     Nghiên cứu tổng quan và định hướng phát triển hệ thống năng lượng Việt Nam. Báo cáo

2.     tổng kết đề tài NCKH cấp Viện KHCN Việt Nam, 2007.

3.     Viện Năng lượng, Báo cáo đề án quy hoạch nhà máy điện thủy triều ở Việt Nam, 2005.

4.     Biển Đông, tập II Khí tượng thuỷ văn động lực học biển, Chương trình điều tra nghiên

5.     cứu biển cấp nhà nước KHCN-06 (1996-2000), Hà Nội 2003.

6.     Bảng tính thủy triều 2008 – Tập 1, NXB Lao động – Xã hội 2007.

7.     NCVCC. TS. Dương Duy Hoạt và cộng sự, "Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy

8.     hoạch tổng thể cung cấp năng lượng bền vững phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm

9.     bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”, Đề tài Độc lập cấp Viện

10. Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2009-2010.

11.                        Nguyễn Hải Bắc và cộng sự, "Xây dựng mô hình khai thác sử dụng bền vững nguồn

12. năng lượng tại chỗ phục vụ hoạt động của bộ đội đảo Mê Thanh Hóa”, Đề tài nghiên cứu

13. khoa học công nghệ cấp Tỉnh, 2010-2011.

14.                        BTM Consult ApS (2005) International Wind Energy Development, World Market

15. update 2004, Forecast 2005-2009 IC Christensens Allé 1, DK6950,Ringkøbing, Denmark

16.                        Kühn, M (2001) Dynamics and Design Optimisation of Offshore Wind Energy

17. Conversion Systems Institute for Wind Energy, Delft University of Technology,ISBN 90-

18. 76468-07-9

19. DNV (2004) Design of offshore wind turbine structures Det Norske Veritas, DNV-OSJ101

20.                        DS472 (1992) Code of practice for loads and safety of wind turbine constructions

21. Danish Society of Engineers and the Federation of Engineers

22.                        Tempel, J van der (2000) Lifetime Fatigue of an Offshore wind Turbine Support

23. Structure Section Offshore Technology & Section Wind Energy, Delft, University of

24. Technology

25. Dư Văn Toán, 2005. Năng lượng thủy triều biển Đông. TC Khoa học và Công ngh

26. biển. Số 1. 12 tr.

27. Dư Văn Toán và nnk, 2007. "Năng lượng biển: tiềm năng, công nghệ, chính sách”.

28. TT HNKH quốc gia. 300 tr.

29. Dư Văn Toán, 2009. Chính sách quản lý tài nguyên năng lượng biển Việt Nam.

30. HNKH "Triển khai về NL biển”, Viện KH năng lượng, Viện KHCNVN

31. Nguyễn Mạnh Hùng và nnk, 2010. Đề tài KC.09/2006-2010. Điều tra đánh giá tiềm

32. năng các dạng Năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác.

33. IPCC, 2011. Special Report Renewable Energy Sources. 25 pp.

34. WWF, 2011. The Energy Report. 100% Renewable Energy by 2050. 134 pp.

35. Renewable energy 2010. Key Fact and Figures for Decision Makers. 27 pp.

36. (http://www.ren21.net/gsr)

37. Annual Report 2010. Implementing Agreement on Ocean Energy Systems. 134 pp.

38. IEA Ocean Energy Systems Implementing Agreement. Strategic Plan, 2007–2011.12 pp.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net