Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 9

1.                  ATLAT thành phố Hải Phòng, 2005.

2.                  Phạm Thị Việt Anh, 2002. Bước đầu sử dụng công cụ hệ thông tin địa lý kết hợp với mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong đánh giá chất lượng không khí khu vực thành phố Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp gây ra. Báo cáo khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.                  Đàm Duy Ân, 2007. Khả năng ứng dụng một số mô hình toán học trong nghiên cứu ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội thảo Duy trì và nâng cao chất lượng không khí Việt Nam thuộc dự án ARRPET, AIT, Thái Lan.

4.                  Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, 2005. Đánh giá tổng quan tiềm năng sử dụng, quản lý đất ngập nước ven biển Hải Phòng, đề xuất các giải pháp hợp lý. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

5.                  Báo cáo hiện trạng môi trường ngành công nghiệp, 1999. Lưu trữ tại Cục Môi trường.

6.                  Lê Huy Bá và nnk, 2000. Độc học môi trường. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

7.                  Báo cáo tổng hợp đề tài "Điều tra ngập lụt đô thị thành phố Hải Phòng”.  Tháng 5/2000. Lưu trữ tại Sở KH và CN Hải Phòng.

8.                  Báo cáo ĐTM từ năm 1997 đến 2006 của 8 cơ sở sản xuất và dự án trong khu vực Minh Đức – Bến Rừng. Lưu trữ tại Sở KH và CN Hải Phòng.

9.                  Hoàng Xuân Cơ, Đàm Duy Ân và nnk, 2004. Khả năng áp dụng mô hình khuếch tán trong đánh giá và quản lý chất lượng môi trường không khí. Báo cáo khoa học Hội thảo Duy trì và nâng cao chất lượng không khí Việt Nam thuộc dự án ARRPET. Hà Nội 2004.

10.              Chương trình cải thiện đô thị Hải Phòng MEIP, 2000. Báo cáo đánh giá nhanh môi trường Hải Phòng. Lưu trữ tại Sở KH và CN Hải Phòng.

11.              Đỗ Đình Chiến và nnk, 2006. Mô phỏng quá trình vận chuyển và phân bố trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng bằng mô hình Delft-3d. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cơ sở năm 2005. Lưu trữ tại Viện TN&MTB.

12.              Chiến lược bảo vệ môi trường ngành giao thông vận tải đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, 2006.

13.              Trần Ngọc Chấn, 2000. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập I. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

14.              Nguyễn Cẩn và nnk, 1994. Hoạt động đứt gãy hiện đại vùng Hải Phòng –  Quảng Yên. Tài nguyên và môi trường biển tập II. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

15.              Lưu Văn Diệu, 2003. Chất lượng môi trường nước Đình Vũ. Báo cáo thuộc tuyển tập ”Quản lý môi trường cảng ở Việt Nam”. Tài liệu lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

16.              Phạm Ngọc Đăng, 2004. Báo cáo tổng hợp đề tài: Điều tra, nghiên cứu, dự báo và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông đường bộ gây ra ở khu vực đô thị Hải phòng. Mã số: RMT. 2000-23.

17.              Phạm Ngọc Đăng và nnk, 1995. Đề tài KT 02. 03. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ ô nhiễm môi trường thành phố Hải Phòng. Chương trình khoa học nhà nước KT 02.

18.              Đề án qui hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng, 2007.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net