Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 47 -Sach chuyen khao

Nguyễn Nhật Thi, 1985.  Cá biển Việt Nam.  Phần II - Cá xương vịnh Bắc Bộ, Tập II. NXB  Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,  286 trang.

1990

Trần Đức Thạnh, 1990. Chương II: Địa Chất. Trong: Địa chí Hải Phòng, Tập I. Hội Đồng Lịch Sử thành phố Hải Phòng: tr. 21-37.

1991

Nguyễn Chu Hồi (Đồng tác giả), 1991. Địa chí Hải Phòng. NXB Hải Phòng.

Nguyễn Nhật Thi, 1991. Cá biển Việt Nam - Cá xương vịnh Bác Bộ. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 464 trang.

1992

Nguyễn Nhật Thi, 1992. Cá biển, Phần  IV. 2, Sách đỏ Việt Nam.  NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

1993

Nguyễn Hữu Dinh, Huỳnh Quang Năng, Nguyễn Văn Tiến, Trần Ngọc Bút, 1993. Rong biển Việt Nam (Phần phía bắc) . NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 365 trang.

1994

Nguyễn Nhật Thi, 1994. Khu hệ cá, Chuyên khảo biển Việt Nam, Tập IV - Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển. Chế bản tại Trung tâm thông tin thuộcTrung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi, 1994. Danh mục cá biển Việt Nam, Tập  II.  NXB  Khoa học và Kỹ thuật  Hà Nội,  272 trang.

1995

Nguyễn Chu Hồi (Đồng tác giả), 1995. Nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam. NXB Nông nghiệp.

Nguyen Chu Hoi (Co-author), 1995. Coastal Management in Asia-Pacific Region: Issues and Approaches. Tokyo (in English).

Nguyễn Chu Hồi (Đồng tác giả), 1995. Tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch biển - ven biển Hải Phòng. Công nghiệp và thương mại Hải Phòng. NXB Hải Phòng.

Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi và nnk, 1995.  Danh mục cá biển Việt Nam, Tập  III . NXB  Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,  608 trang.

1996

Nguyen Chu Hoi (Chief-editor), 1996. National Strategy on Wetland Conservation and Management in Viet Nam, 1996, SIDA/IUCN Document, Ha Noi (in English).

Nguyễn Chu Hồi (Đồng tác giả), 1996. Một vài kinh nghiệm quản lý môi trường ở Việt Nam (hai thứ tiếng Anh-Việt). Tài liệu của SIDA/IUCN, Hà Nội.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Xuân Lí, 1996. Nguồn lợi Rong Biển. Trong sách " Nguồn lợi Thuỷ sản Việt Nam”. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội: tr. 516-523.

Nguyễn Văn Tiến, 1996. Ngành tảo Lục, tảo Đỏ và tảo Nâu. Trong "Sách Đỏ Việt Nam-Red data book” Phần Thực vật. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 436-448.

1997

Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi và nnk, 1997.  Danh mục cá biển Việt Nam, Tập  IV. NXB  Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,  424 trang.

2000

Nguyễn Nhật Thi, 2000.  Cá biển - Phân bộ cá bống (Gobioidei). Động vật chí Việt Nam, Tập  II. NXB  Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 186 trang.

Nguyễn Nhật Thi, 2000. Cá biển, Phần  IV. 2, Sách đỏ Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội: tr. 284-326.

2001

Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), 2001. Hiện trạng môi trường biển và vùng ven bờ Việt Nam hàng năm từ 1995 đến 2001. Báo cáo trình Quốc hội.

Luc Hens và Trần Đình Lân (chủ biên), 2001. Quản lý môi trường cảng tại Việt Nam (song ngữ Anh, Việt). Đại học Tự do Brussels, Bỉ và Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, Hải Phòng, 367 trang

Nguyễn Văn Tiến, 2001. Lớp tảo Lục - Siphonophyceae. Trong sách  "Danh lục các loài thực vật Việt Nam” NXB Nông Nghiệp, Hà Nội: tr.765-797.

 

Nguyễn Văn Tiến, Đặng Thị Sy, 2001. Lớp tảo Ulothricophyceae Kuetz. Trong sách "Danh lục các loài thực vật Việt Nam”. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội : tr. 743-764.

2002

Nguyen Chu Hoi (Co-author), 2002. Le Vietnam et la Mer. NXB ‘Les Indes Savantes, France’ (Tiếng Pháp).

Nguyễn Văn Quân, 2002. Đa dạng sinh học cá dải ven bờ phía Bắc Việt Nam. Trong sách chuyên khảo "Bảo tồn Đa dạng sinh học dải ven bờ phía Bắc Việt Nam”, Đỗ Công Thung chủ biên. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Văn Tiến (chủ biên), Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu Đại, 2002. Cỏ Biển Việt Nam. Thành phần loài, phân bố, sinh thái, sinh học. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 165 trang.

2003

Nguyễn Ngọc Sinh, Hứa Chiến Thắng, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Hữu Cử và nnk., 2003. Quản lý tổng hợp đới bờ - Kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam. NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 136 trang.

Nguyễn  Nhật Thi, 2003. Cá biển, Phần IV - Sinh vật và sinh thái biển. Biển Đông. NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 51-59.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. Phương pháp điều tra Cỏ Biển (chương XI). Trong sách "Sổ tay hướng dẫn điều tra và giám sát đa dạng sinh học”. Chương trình WWF Đông dương. Nhà in " Giao thông Vận tải”: tr. 333-352.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. Nguồn lợi Rong biển. Trong sách "Biển Đông”,  tập IV, Sinh vật và Sinh thái Biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 140-157.

Nguyễn Văn Tiến, Đặng Ngọc Thanh, 2003. Đặc trưng Sinh thái các bãi cỏ biển (chương 12). Trong sách "Biển Đông”,  tập IV, Sinh vật và Sinh thái Biển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 254-267.

Nguyễn Văn Tiến, 2003. Khu hệ Rong biển. Trong sách "Biển Đông”,  tập IV, Sinh vật và Sinh thái Biển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 86-95.

2004

Mulder F.D., Trần Đình Lân và Luc Hens, 2004. Bước đầu đề xuất qui hoạch chính sách tổng hợp khu vực Đình Vũ (song ngữ Anh, Việt), Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng và Khoa Sinh thái Nhân văn - Đại học Tự do Bruxel, Bỉ, 62 trang.

Đỗ Công thung, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam (chủ biên), 2004. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đỗ Công thung, 2004. Sách Đỏ Việt Nam (đồng tác giả).

Nguyễn Văn Tiến (chủ biên), Lê Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đại, Trần Hồng Hà, Từ Thị Lan Hương, Đỗ Nam, Đàm Đức Tiến, 2004. Tiến tới quản lí hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam. NXB KH & KT, Hà Nội, 132 trang

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net