Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 157

1. Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, "Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thời kỳ 2006 - 2010 và định hướng đến năm
2020”. Hà Nội, 2004.
12. Ngô Doãn Vịnh (chủ nhiệm), "Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế -xã hội dải
ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm”.
Bài tóm tắt trong: T/t các KQCY của CT KC.09, 375-452. Bộ KH&CN. Hà Nội,
2006.


1. Lê Đức An (chủ nhiệm), "Nghiên cứu , đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển và
hải đảo ven bờ", Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Nhà nước 48B-05-01, Trung tâm Địa lý
Tài nguyên, Viện Khoa học Việt Nam. Hà Nội, 1991.
2. Lê Đức An (chủ biên) và nnk, "Các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp
nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã
hội hệ thống đảo ven bờ Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội biển", Báo
cáo đề mục đề tài KT.03.12, Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia, Hà Nội, 1993.
3. Lê Đức An (chủ biên) và nnk, "Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,
kinh tế xã hội, hệ thống đảo ven bờ Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội biển", Báo cáo tổng hợp đề tài KT.03.12. Viện Địa Lý, Trung tâm Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, 1995.
4. Lê Đức An (chủ biên) và nnk, "Xây dựng cơ sở khoa học cho việc sử dụng hệ thống
đảo ven bờ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng
vùng biển Việt Nam", Báo cáo đề mục, đề tài KT - 03 - 12. Đề tài nhánh: "Nghiên cứu
chính sách di dân ra đảo" (Đỗ Trọng Hùng chủ biên), Hà Nội, 1998:.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, "Chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Việt
Nam đến năm 2020", Hà Nội, 2005.
6. Phạm Hoàng Hải và nnk, "Các huyện đảo ven bờ Việt Nam - Tiềm năng và định
hướng phát triển", Nxb. Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 2010.
7. Phạm Hoàng Hải (chủ nhiệm), "Nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển kinh tế -
xã hội bền vững một số khu vực ven biển và các đảo ven bờ trọng điểm của Việt
Nam", Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Nhà nước ĐTĐL. 08 G/04, Viện Địa lý, Viện
Khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 2010.
8. Viện Chiến lược và Phát triển, "Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm
2020", Bộ kế hoạch và đầu tư, Hà Nội, 2004.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net