Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 135

1. Trần Nghi, Trầm tích luận trong địa chất biển và dầu khí, 2008, Trường Đại học
QGHN
2. Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam, 2007, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
3. Nguyễn Biểu -Nguyễn Thế Tiệp, 2007 Địa chất quần đảo Hoàng Sa và kề cận. Trong
TTBCKH Viện Địa Chất và Địa vật lý biển, VKHCNVN
4. Nguyễn Huy Quý- Lê Văn Dung Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực làm cơ
sở đánh giá tiềm năng dầu khí của các vùng biển nước sâu và xa bờ của Việt Nam- Đề
tài KC-09-06 Lưu trữ tại TTTT và CNQG-2005
5. Lê Như lai, Phùng văn Phách . Bản đồ cấu trúc kiến tạo vùng biển Việt Nam,
1/2.000.000, đề tài KC.09-24
6. Trần Nghi và nnk. Bản đồ địa chất vùng biển Việt Nam và kề cận, 2007,đề tài KC 09-
23
7. Trần Hữu Thân và nnk, 2003. Lịch sử tiến hóa kiến tạo và nhận dạng các bẩy chứa
dầu khí trong bể trầm tích Phú Khánh, HNKHCN Viện Dầu Khí 25 năm xây dựng và
trưởng thành -NXB KH và KT, 2003.
8. Trần Hữu Thân và nnk, 2005. Đánh giá cấu trức và lịch sử tiến hóa địa chất vùng Tư
Chính- Vũng Mây /tạp chí Dầu khí,
9. Nguyển Hiệp, 2007. Tài nguyên địa chất dầu khí Việt Nam, Tập Đoàn Dầu khí VN.
10. Trần Nghi, Trần Hữu Thân, 1986. Lịch sử tiến hóa trầm tích Neogen MVHN trên
quan điểm thạch học định lượng . Địa chất 174-175 và 10-23. Hà Nội


1. ATI-Petroleum, April, 2001. Blocks 102 & 106 offshore Vietnam comprehensive
evaluation report.
2. Chen P.H., Chen Z.Y., Zhang Q.M., 1993. Sequence Stratigraphy and Continental
Margin Development of the Northwestern Shelf of the South China Sea. The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin, V. 77. No. 5, 1993. p. 842-
862.
3. Do Quang Doi and et al, 2005. Accuracy of geological structure and Hydrocarbon
Potential (especially in the west of Hanoi Trough) based on the data existed to
12/2003. PVN Project
4. Do Bat, Nguyen The Hung et al, 2004. Paleo-geographic Lithofacies Characteristics
of Neogene formations in Northern Song Hong Basin. PVN Project.
5. Do Bat, Nguyen The Hung et al, 2005. Paleo-geographic Lithofacies Characteristics
of Neogene formations in Northern Song Hong Basin (Proceedings of 30 Year
Anniversary of PetroVietnam in Vietnamese and in English)
6. Idenmitsu, September, 1995. A final evaluation report block 102/91, Vietnam.
7. Nguyen The Hung and et al. 2007. Song Hong Promotion. PVN Project
8. Nguyen The Hung and et al., 2008. Hydrocarbon potential of Miocen & Pliocen
sedimentary formations in Song Hong basin. PVN Project.
9. Nguyen The Hung and et al. 2008. Some new discoveries of Submarine fans in
Northern Song Hong Basin. Scientific Conference of VPI’ 30 year Foundation
Anniversary.
10. Nguyen Trong Tin, Nguyen The Hung and et al., 2005. Song Hong - Yinggehai
hydrocarbon potential, CCOP Case Study.
11. Nguyen Trong Tin, Nguyen The Hung and et al., 2007. Application of sequence
stratigraphy into hydrocarbon exploration in northern Song Hong basin. Petrovietnam
Review, Vol.2, pp. 32-41
12. Nguyen Xuan Tung, Tran Van Tri (Eds), 1992.Geological formations and
geodynamics of Viet Nam (in Vietnamese with English summary) 274pp, Ha Noi.
13. Nielsen L.H. et., al. 1998. Modelling of hydrocarbon generation in the Cenozoic
Song Hong basin, Vietnam: a highly prospective basin.Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net