Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 83

1. Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Minh Trường, Lê Thị Hồng Vân, Phạm

Thị Minh, Phùng Đăng Hiếu, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thọ Sáo.

Dự báo thời tiết, bão, sóng và nước dâng trên Biển Đông

Weather, storm, waves and surge forecasting in the East Vietnam Sea

2. Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Lê Hồng Cầu, Nguyn Hoàng Minh, Bùi Thanh

Hùng, Nguyễn Duy Thành, Nguyn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Hướng

Xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ

Forecast model for fishing grounds in the offshore waters

3. Nguyễn Minh Huấn

Hệ thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu tố khí tượng thủy văn biển trên Biển

Đông

Operational system for short-term marine hydrometeorological forecast in the Bien

Dong

4. Nguyễn Văn Thao, Dương Văn Phúc

Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo thủy triều

Research and building tidal level prediction software

5. Đinh Văn Ưu

Tiến tới xây dựng hệ thống mô hình dự báo và kiểm soát môi trường Biển Đông

East Vietnam Sea modeling system for marine environmental prediction and

monitoring

6. TS. Trn Hng Lam

Số liệu khí tượng thủy văn biển và những định hướng trong quan trắc phục vụ phát

triển kinh tế biển đến năm 2020

Hydrometrological data and observation orientation to 2020 for marine economical

activities

7. Lê Phước Trình

Phân tích quy luật tác động gây xói lở - bồi tụ và biến động địa hình bờ biển Việt

Nam

Analys the main cause of erosion and accumulation features along the coasts of

Vietnam

8. Nguyn Mạnh Hùng, Dương Công Điển, Nguyn Vũ Thắng

Tính toán biến động bờ biển khu vực ven bờ biển huyện Hải Hậu, Nam Định và

châu thổ Sông Hồng dưới tác động đồng thời của trường sóng và mực nước

Computation of the Hai Hau, Nam Dinh and red river delta coastline changes cause

by combine action of waves and tidal levels

9. PGS. TS. Vũ Minh Cát, NCS. Đặng Đình Đoan

Nghiên cứu chế độ thủy động lực vùng cửa sông thu bồn (Quảng Nam) và đề xuất

giải pháp chống bồi lấp, tạo luồng vận tải thủy và thoát lũ.

Hydrodynamics research of thu bon estuary (Quang Nam) and proposal resolution

for sedimentation prevention measure, creating waterways and drainage.

10. Lê Phước Trình, Lê Đình Mầu, Phan Quảng, Phạm Bá Trung, Nguyễn Kim Vinh

Xói l- bồi tụ và biến đổi địa hình khu vực cửa đại (Hội An) giai đoạn

1996 – 2002

Erosion–sedimentation and morphology changes of cua dai mouth (Quang Nam) onthe period of 1996 – 2002

11. Phạm Sỹ Hoàn và Lê Đình Mầu

Tính toán vận chuyển vật chất lơ lửng tại dải ven biển cửa sông Mê Kông bằng mô

hình toán.

Mathematical model’s calculation of suspended sediment transportation at the

coastal areas of the Mekong river delta.

12. LEFEBVRE Jean-Pierre, ARFI Robert, CHU Van Thuoc, DINH Van Uu,

MARI Xavier, PANCHE Jean-Yves, TORRETON Jean-Pascal,VU Duy Vinh,

OUILLON Sylvain

Cấu trúc trầm tích và thủy học của cột nước ở vùng cửa sông Bạch Đằng - Cấm

Hydrological and sedimentary structure of the water column in the Bach Dang -

Cam estuary

13. La Thi Cang, Nguyễn Công Thành, Klaus Ricklefs, Klaus Schwarzer

Động lực trầm tích trong vùng rừng ngập mặn

Sediment dynamics in mangrove forests

14. Võ Lương Hồng Phước, Võ Anh Tú, Lưu Trí Anh, Nguyễn Hoàng Phong, Ngô

Thị Mai Hân, Quách Ngọc Mai, Trần Xuân Dũng

Sự phát triển rừng cây ngập mặn ven biển dưới ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực

Development of coastal mangrove forests under the influence of hydrodynamics

factors

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net