Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 104

5. Mazda, Y.; Phan Nguyen Hong, 1997. Mangroves as a coastal protection from waves

in the Tonkin delta, Vietnam. Mangroves and Salt Marshes, vol.1, pp. 127-135.

6. M.J. Baptist, 2005. Modelling floodplain biogeomorpholgy, Delft University Press,

Delft, ISBN: 90-407-2582-9.

7. S. Quartel, 2000. Quantification of Wave attenuation in a Mangrove Forest, Physical

Geography, Utrecht University, December 2000.

Sato, K., 1984. Studies on the protective function of the mangrove forest against

erosion and destruction IV. Science Bulletin Coll. Agro. Univ. Ryukyus, vol. 31, pp.

189-200.

Sato, K., 1989. Studies on stilt root Rhizophora stylosa and properties of

sedimentation in mangrove forest. Galaxea, Univ. Ryukyus Vol. 8 pp. 43-48.

10. Schiereck and Booij, 1995. Wave transmission in mangrove Forests, paper presented

on the international conference on coastal and port engineering in Developing

Countries, September 1995 Brazil.

11. Vũ Đoàn Thái, 2005. Bước đầu nghiên cu mt skiu cu trúc RNM ven bin Hi

Phòng ảnh hưởng đến khả năng chắn sóng bo vbbin. Tp chí khoa hc số 1 năm

2005, ĐHSP Hà Nội.

12. Trần Đức Thạnh, Vũ Đoàn Thái, Vũ Duy Vĩnh và Trần Anh Tú, 2011. Báo cáo tổng

kết đề tài: Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển ở

Hải Phòng. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

13. Willem-Jan de Vos, 2004. Wave attenuation in mangrove wetlands Red River Delta,

Vietnam. Master of Science thesis in Civil Engineering, Delft Delft University of

Technology.

14. WL|Delft Hydraulics, 2010. Delft3D-FLOW User Manual Version 3.14, Delft3DWave

User Manual Version 3.04 WL| Delft Hydraulics, Delft, Netherlands.

Bastiaan 2005. Wave Attenuation in Mangrove Forests: Numerical modelling of wave

attenuation by implementation of a physical description of vegetation in SWAN.

M.Sc. Thesis, Faculty of Civil Engineering and Geosciences Section of Hydraulic

Engineering. Delft University of Technology.

Collins, J., 1972. Prediction of shallow water spectra. Journal of Geophysical

Research 77 (15).

De Vries and M.B. de Vries and D. Roelvink, 2004. Vegetation friction factor

algorithm, Delft Hydraulics, March 2004

Massel, S., 1999. Surface wave propagation in mangrove forests. Fluid Dyanmics

Research. 24, pp. 219-249.

Lê Đức Tuấn, Trần Thị Kiều Oanh, Cát Văn Thành, Nguyễn Đình Quí. Khu dự trữ

sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Can Gio Mangrove Biosphere Reserve . Nhà

xuất bản nông nghiệp. (2002).

Võ Lương Hồng Phước, Đặng Trường An, Mai Đức Trần, Trần Thị Thu, Nguyễn Iêng

Vũ. Khảo sát sự thay đổi địa hình đáy tại khu vực rừng ngập mặn Nàng Hai, Cần Giờ

(Tp Hồ Chí Minh). Tạp chí các khoa học về Trái đất số 4-2009, 385-389. (2009).

Vo-Luong, H.P. and Stanislaw, R.M. Energy dissipation in non-uniform mangrove

forests of arbitrary depth. Journal of Marine Systems, 74, 603–622. (2008).

Vo Luong Hong Phuoc, Nguyen Duc Toan,Dang Truong An, Truong Cong

Hanh.Computation of wave field in the Dong Tranh estuary, Can Gio by using wave

refraction model. Journal of Geology, Series B, No 31-32/2008,164. (2008).

Vo Luong Hong Phuoc, Stanisław R. Massel.Experiments on wave motion and

suspended sediment concentration at Nang Hai, Can Gio mangrove forest, Southern

Vietnam.Oceanologia, 48 (1), 2006, 23–40. (2006).

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net