Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 159

1. Trương Ngọc An, 1978. Thực vật phù du vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng.
Báo cáo lưu trữ Viện TN&MTB.
2. Đỗ Trọng Bình, 1997. Kết quả tính toán năng suất sinh học sơ cấp và các hiệu quả
sinh thái của thực vật nổi vào mùa khô (tháng 1/1997) tại vịnh Hạ Long. Tuyển tập
TN&MTB; Tập IV. Nxb. KH&KT; HN; Tr.206-213.
3. Đỗ Trọng Bình, 1998. Đặc điểm chế độ thuỷ, hải văn khu vực vịnh Hạ Long. Tuyển
tập TN&MTB; Tập V. Nxb. KH&KT; HN; Tr.137-147.
4. Bird, B., 2000. Coastal Geomorphology. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex PO19
1UD, England, 2000.
5. Emery, K.O., 1960. The sea off Southern California. John Wiley & Sons Ltd, New
York.
6. Fairbridge, R.W., 1982. Karst coast. The Encyclopedia of Beaches and Coastal
Environments. Stroudsburg: Hutchinson Ross Publishing Company, pp.500-502.
7. Klenova, M.V., 1948. Địa chất biển. Nxb. UTRPEDGIZ, Moxkva (Tiếng Nga).
8. Nikitin, V.N., 1951. Về vấn đề nghiên cứu loài Kamnetotrsh (động vật không xương
sồng thuộc nhóm Mollusca, lớp Bivalvia, họ Pholadidae) ở biển Hắc Hải. Tuyển tập
các công trình khoa học của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô; Tập 80; Số 3 (Tiếng
Nga).
9. Revelle, R. and Emery, K.O.,1957. Chemical erosion of beachrock and exposed reef
rock. US Geological Survey Professional T 260, pp.699-709.
10. Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Phùng, 1979. Về các kiểu bờ biển ở Việt Nam. Tuyển tập
Nghiên cứu biển; Tập I; Phần 2. NT; Tr.103-113.
11. Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 1990. Các mực biển cổ Holocen ở vùng ven bờ
Đông Bắc. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1987. Viện Khảo cổ học xuất
bản. Tr.20-21.
12. Trần Đức Thạnh, 1998. Lịch sử địa chất vịnh Hạ Long. Nxb.Thế giới-Ban quản lý
VHL; HN.
13. The Encyclopedia of Coastal Science. Edited by Maurice L. Schwartz, Departement
of Geology Western Washington University, WA, USA. Published by Springger,
POBox173300 AA Dordrecht, The Netherlands, 2005. pp.581-586.
14. Nguyễn Văn Tiến, Từ Lan Hương, Đàm Đức Tiến, 2005. Thành phần loài và phân bố
của Rong biển VHL. Kỷ yếu Hội thảo Đa dạng sinh học Khu di sản thiên nhiên thế
giới VHL; 23-24/12/2003 tại HL. Nxb. Lao Động-Xã Hội; Tr.23-25.
15. Đỗ Công Thung, Lê Thị Thuỷ, Lê Quang Dũng, 2005. Động vật không xương sống
đáy và cá biển VHL. Kỷ yếu Hội thảo Đa dạng sinh học Khu di sản thiên nhiên thế
giới VHL; 23-24/12/2003 tại HL. Nxb. Lao Động-Xã Hội; Tr.56-62.
16. Hoàng Việt, Lưu Văn Diệu, Phạm Văn Lượng và nnk, 1998. Kết quả khảo sát chất
lượng nước vịnh Hạ Long, tháng 6/1998. Tuyển tập TN&MTB; Tập V. Nxb.
KH&KT; HN; Tr.110-120.
17. Waltham, T., 1998. Limestone karst of Ha Long Bay Viet Nam. An assessment of the
karst geomorphology of the World Heritage Site for The World Conservation Unionand The Management Department of Ha Long Bay. Engineering Geology Report #
806, Nottingham Trent University, UK.
18. Zenkovich, V. P., 1946. Sự phá huỷ của đá vôi trên bờ biển Kaspiên. Thiên nhiên; Số
9 (Tiếng Nga).
19. Zenkovich, V.P., 1963. Về bờ biển nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Hải dương
học; Tập III; Cuốn 3. Moxkva (Tiếng Nga).
20. Zhen Li, Ýohiki Saito et al.,2006. Palynological record of climate change during the
last deglaciation from the Song Hong (Red River) delta, Vietnam. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 235 (2006) p.406-430.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net