Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 42

Đỗ Trọng Bình, 2002. Ứng dụng mô hình MIKE21 để đánh giá và dự báo thuỷ động lực và chất lượng nước vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 33-51.

Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Vũ Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, 2002. Tác động của con người tới môi trường địa chất hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 103-120.

Chu Thế Cường, Nguyễn Huy Yết, 2002. Dẫn liệu về khu hệ cua (Brachyura) vùng triều Đồ Sơn - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr 254-264.

Lê Quang Dũng, 2002. Thành phần loài giun nhiều tơ Polychaeta vùng biển Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Lê Quang Dũng, Phạm Đình Trọng, 2002. Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của Giun nhiều tơ (Polychaeta) ở vùng triều Đồ Sơn Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 265-273.

Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo, 2002. Tổng quan hiện trạng xói lở bờ biển Miền bắc Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 64-74.

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2002. Ô nhiễm trầm tích đáy ở các khu vực cảng biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi, 2002. Các đặc trưng cơ bản về môi trường và tài nguyên vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Đỗ Đình Chiến, Bùi Văn Vượng, 2002. Đặc trưng hình thái - động lực và biến dạng bờ đảo Cát Hải, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  5-22.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, 2002. Một số kết quả quan trắc tảo độc hại tiềm tàng trong nước biển ven bờ phía Bắc Việt Nam năm 2001. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 160-172.

Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thị Thu Hương, 2002. Một số kết quả ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lí nghiên cứu tai biến môi trường vùng bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 52-64.

Nguyen Dang Ngai, 2002. Evaluation of the coral degradation and proposed solutions for management of coral reefs in Cat Ba. Master Thesis, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. 85 pages.

Tran Duc Thanh, Dinh Van Huy, Nguyen V.L., Ta, T.K.O., Tateishi, M., Saito, Y. 2002. The impacts of human activities on Vietnamese rivers and coasts. LOICZ Report & Studies, No. 26: pp. 179-184.

Trần Đức Thạnh, Đỗ Đình Chiến, 2002. Ảnh hưởng của các dập chứa trên lưu vực đến môi trường sinh thái ven bờ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 121-136.

Tran Duc Thanh, Tran Van Dien and Do Dinh Chien, 2002. Inlet Change in Tam Giang - Cau Hai Lagoon and Coastal Flood. Collection of Marine Reaserach Works. Science & Technique Publishing House, Hanoi. Số kỷ niệm 80 năm thành lập Viện Hải Dương học Nha Trang, tập 12: pp.119-128.

Nguyễn Thi Thu, 2002. Thành phần nguồn giống cá đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 283-295.

Đỗ Công Thung và nnk., 2002. Động vật đáy vùng biển đảo Cô Tô - Thanh Lân. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 239 -253.

Chu Văn Thuộc, 2002. Góp phần nghiên cứu tảo Giáp (Dinophyta) có khả năng gây hại ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 149-160.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, Từ Thị Lan Hương, 2002. Cỏ biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 189-194.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 2002. Chi rong chạc (Anfeltiopsis) bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 173-182.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Đại, 2002. Studies on seaweeds in Viet Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 9, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 67-75.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net