Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 125

1. Trần Nghi, 2003. Giáo trình trầm tích học. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
2. Trần Nghi, 2005. Giáo trình địa chất biển. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
3. Hội đồng khoa học tự nhiên - Hội đồng chuyên ngành Các khoa học về Trái đất, 2004.
Đới đứt gãy Sông Hồng đặc điểm địa động lực, sinh khoáng và tai biến thiên nhiên, kết
quả nghiên cứu cơ bản 2001 - 2003. "Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng
trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực", tr. 373 - 413. Nhà xuất bản Khoa học và
Kỹ thuật.
4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2008. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí tr. 71 - 107, tr.
144 - 155, tr. 187 - 239.
5. Trần Nghi, Trần Hữu Thân, 1986. Những quy luật ảnh hưởng của thành phần trầm tích
đến tính chất colectơ của đá trong phụ tầng Phù Cừ giữa. Tạp chí các Khoa học về Trái
đất.
6. Trần Nghi và nnk. Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan
hệ với hoạt động kiến tạo. Tạp chí các Khoa học về Trái đất. Số 4.12/2000.
7. Phùng Văn Phách, 1996. Về điều kiện địa động lực hình thành và phát triển trũng địa
hào Kainozoi Sông Hồng. Tạp chí các Khoa học về Trái đất.
8. Tapponier và nnk, 1994. Tertiary tectonic of South China and Indochina. Inter. Sym.
Workshop on Geology, Exploration and Development potential of energy and mineral
resources of Vietnam and Adjoining regions. Hanoi.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net