Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 123

1. Chương trình biển Thuận Hải - Minh Hải (1977 - 1980) có 5 đề tài: 4. 5. 6. 7. 8.
2. Chương trình biển 48.06 (1981 - 1986) có 3 đề tài: 48.06.04, 48.06.06 và 48.06.07.
3. Chương trình biển 48B (1986 - 1990) có 4 đề tài: 48B.03.01, 48B.03.02, 48B.05.01,
và 48B.05.02.
4. Chương trình biển KT.03 (1991 - 1995) có 4 đề tài: KT.03.02, KT.03.12, KT.03.14,
và KT.03.20.
5. Chương trình biển KHCN-06 (1996 - 2000), đề tài: KHCN-06.04, KHCN-06.05,
KHCN06.09, KHCN06.10, KHCN-06.11 và KHCN06.12.
6. Chương trình Biển KC.09 (2001 - 2005), đề tài: KC.09-02, KC.09-05, KC.09-06,
KC.09-09, KC.09-10, KC.09-17, KC.09-23 và KC.09-24.
7. Chương trình Dầu khí 22.01 (1986 - 1996).
8. Chương trình Dầu khí và Tài nguyên KT.01 (1991-1996), đề tài KT.01.07, KT.01.15,
KT.01.16, KT.01.17, KT.01.18, KT.01.19 và KT.01.20.
9. Đề án 47 (2006 - 2011).
10. Atlas: tập bản đồ về các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế
cận. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2009.

1. Abstract Book. Workshop South China Sea. Ecole Normale Supé rier-ENS/CNRS
Paris, France and Bundesanstalt Fur Geowissenchaften und Rohstoff - BGR, Hanover,
Germany. Paris, 10-12 February 2011.
2. Atlas Điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam, 2009. Nhà XB Khoa học
Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, Việt Nam.
3. Brias, A., Patriat,P. and Tapponnier, P. (1993). - Updated interpretation of magnetic
anomalies and seafloor spreading stages in the South China Sea: implications for the
Tertiary tectonics of Southeast Asia. J. Geophys. Res. 98, 6299- 6328.
4. Carla Braitenberg, Susann Wienecke, and Yong Wang. Basement structures from
satellite-derived gravity field: South China Sea ridge. Published 16 May 2006.
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 111, B05407,
doi:10.1029/2005JB003938, 2006

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net