Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 145

1. Nguyễn Biểu, Mai Thanh Tân, 2005; Đặc điểm địa tầng Pliocen-Đệ tứ và bản đồ địa
chất tầng nông vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam; TT báo cáo Hội nghị 60 năm
Địa chất Việt Nam, Hà Nội, tr. 226-241.
2. Nguyễn Biểu và nnk, 2008; Sequen địa tầng phân giải cao trầm tích Pliocen-Đệ tứ
biển nam Trung bộ; TTBC Hội nghị khoa học Địa chất biển Việt Nam lần I. Hạ Long,
9-10/10/2008, tr. 199-209
3. Dương Quốc Hưng, 2008; Một số biểu hiện hoạt động kiến tạo trẻ khu vực ven biển
và thềm lục địa ĐN Việt Nam theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao; TTBC
HNKH Địa chất biển Việt Nam lần I. Hạ Long. 9-10/10/2008. tr. 181-188.
4. Doãn Đình Lâm, 2004; Địa tầng phân tập và trầm tích Holocen châu thổ Sông Hồng;
Phụ trương tạp chí "Các Khoa học về Trái đất” 26 (4). 12-2004, tr. 465-473.
5. Trần Nghi, 1995; Các chu kỳ biển tiến, biển thoái với lịch sử hình thành các đồng
bằng ven biển miền Trung trong Đệ tứ; Những phát hiện mới về khảo cổ học năm
1995, tr. 15-17, Hà Nội.
6. Nguyễn Văn Nhân, 1999; Địa tầng Pliocene - Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam- bắc
Sunda theo số liệu địa chất - địa vật lý; TT các công trình nghiên cứu địa chất và địa
vật lý biển, T.V., Hà Nội, tr. 173-183.
7. Mai Thanh Tân, Cb., 2010; Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa chất công trình thềm
lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển
kinh tế biển; Báo cáo tổng kết Đề tài NCKH cấp NN KC-09/06-10.
8. Catuneanu O.; Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls;
Journal of African Earth Sciences 35 (2002), p.1-43; Elsevier Science Ltd.
9. P.R. Veil et al. 1977; Sesmic Stratigraphy and Global Changes of Sea Levels; Seismic
Stratigraphy - Application to hydrocarbon exploration, Memoir 26; AAPG 1977; p.
49-212.
10. Sloss, L.L., Krumbein, W.C. and Dapples, E.C.; Integrated facies analysics; In: C.R.
Longwell (Editor), Sedimentary Facies in Geology History; Geological Society of
America; 1949; p. 91 - 124.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net