Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 181 - Luu Van Dieu

Lưu Văn Diệu

Đánh giá xu thế biến động một số yếu tố chất lượng môi trường nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập VI. NXB. H&KT, Hà Nội

1999

Lưu Văn Diệu

Một số nhận xét về xu thế biến động môi trường vùng biển Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập VII. NXB. NXB. H&KT, Hà Nội

2000

Lưu Văn Diệu

Sự suy thoái hệ sinh thái san hô Hạ Long –Cát Bà trong thời gian gần đây

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập VII. NXB. NXB. H&KT, Hà Nội

2000

Lưu Văn Diệu

Sự phân tán của các chất ô nhiễm nguồn lục địa ở vùng cửa sông ven biển miền Bắc Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập VIII. NXB. NXB. H&KT, Hà Nội

2001

Lưu Văn Diệu

Tràn dầu trên biển

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập IX. NXB. NXB. H&KT, Hà Nội

2002

Lưu Văn Diệu

Một số đặc điểm chất lượng nước vùng biển ven bờ Tiên Lãng Hải Phòng

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập IX. NXB. NXB. H&KT, Hà Nội

2002

Lưu Văn Diệu

Áp dụng chương trình bảo đảm chất lượng/ kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong quan trắc môi trường biển tại vịnh Hạ Long

Tài nguyên và Môi trường biển, Tập X. NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

2003

Lưu Văn Diệu

Đánh giá điều kiện môi trường vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam

Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. NXB ĐHQG, Hà Nội

2004

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net