Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 101

4. Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung, "Giới thiệu chương trình dbáo khả năng lan truyền

các hạt vật chất tại vùng biển Nam Trung Bộ "Particle Transport Ver 1.0”, Tuyển tập

Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững, ISBN 978 – 604 -

913-007- 6, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2009, trang 457-471.

Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung, "Nghiên cứu chế độ dòng dư tại vùng biển Nam

Trung Bộ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 4(9), 2009, trang 05-24.

Bui Hong Long, Tran Van Chung, "Modelling material transport in North Danger Reff,

the Spratlys, based on three-dimensional nonlinear finite element model for wind

currrents”, Proceedings on the Conference on the results of the Philippines-Vietnam

joint oceanographic and marine scientific research expedition in the South China Sea

(JOMSRE-SCS I to IV), 135-147 (2008).

7. M.Gómez-Gesteira, et al, "A two-dimensional particle-tracking model for pollution

dispersion in A Coru ns and Vigo Rias (NW Spain)”, Oceanologica Acta, 22, 167-177

(1999).

8. R. Periá ez, A.J. Elliott, "A particle tracking method for simulating the dispersion of

non-conservative radionuclides in coastal waters”, Journal of Environmental

Radioactivity, 58, 13-33 (2002).

9. R. Periá ez, A. Pascual-Granged, "Modelling surface radioactive, chemical and oil spills

in the Strait of Gibraltar, Computers & Geosciences, 34, 163-180 (2008).

10. J.J. Polovina, P. Kleiber, D.R. Kobayashi, "Application of Topex-Poseidon satellite

altimetry to simulate transport dynamics of larvae of spiny lobster, Panulirus

marginatus in the Northwestern Hawaiian Islands, 1993-1996”, Fish. Bull, 97, 132-143

(1999).

11. A. Stentchev, K. Korotenko, "Dispersion processes and transport pattern in the ROFI

system of the eastern English Channel derived from a particle-tracking model”, Journal

of Marine Systems, 25, 2294-2304 (2005).

Bùi Hồng Long - Trần Văn Chung, "Tính toán dòng triều tại Cụm đảo Song Tử bằng

phương pháp phần tử hữu hạn”, Tuyển tập báo cáo hội nghị Quốc Gia "Biển Đông -

2007”, trang 735-750.

Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung, "Kết quả mô phỏng chế độ Vịnh Cam Ranh bằng

phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 4(8), 2008, trang

19-35.

Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung, "Tính toán dòng chảy trong khu vực nước trồi Nam

Trung Bộ bằng mô hình dòng chảy ba chiều (3-D) phi tuyến”, Tạp chí Khoa học và

Công nghệ biển, 2(9), 2009, trang 01-25.

Phạm Văn Huấn, 2002. Động lực học biển phần III. Thủy triều. Nhà xuất bản Đại

học Quốc gia Hà Nội.

Phan Văn Tân, 2005. Phương pháp thống kê trong khí hậu. Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội.

Vũ Thị Thu Thủy, Nghiêm Tiến Lam, 2003. Thiết lập mô hình tính toán nước dâng

do bão cho bờ biển Việt Nam.

Nguyễn Minh Hải, 2010. Nghiên cứu hiện tượng nước dâng ở vùng ven biển Hải

Phòng. Báo cáo tập sự. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Nguyen Tai Hoi. 1995. Report on tidal characteristics (Sub. A5). Design water levels

(Sub. A13). Marine Hydrological center. Vietnam VA project, Hanoi

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net