Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 56

Trần Anh Tú, Nguyễn Hữu Cử, Georg Umgiesser, Mauro Frignani, 2006. Áp dụng mô hình SHỲEM để mô phỏng các quá trình thủy động lực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1(T.6): tr. 69-78.

Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh, 2006. Đặc điểm hình thái - động lực và phân bố vũng - vịnh ven bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1(T.6): tr. 42-54.

2007

Nguyen Huu Cu, Mauro Frignani, Gabriele Capodaglio, 2007. Studying the coastal lagoon environment in Central Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 6-19.

Từ Thị Lan Hương, 2007. Vai trò và giá trị của hệ sinh thái cỏ biển. Tạp chí Biển Việt Nam: tr. 20 và 32.

Lang Van Ken & Nguyen Van Quan, 2007. Status and changes in biotic resources of the Tam Giang - Cau Hai lagoon. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.6): tr. 44 – 52.

Trần Đình Lân, 2007. Ứng dụng viễn thám đánh giá các chỉ thị phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều Hải Phòng - Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 3 (T.7): tr. 76-85.

Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Nhật Thi và Bùi Đình Chung, 2007. Hiện trạng nguồn lợi cá cảnh biển Việt Nam. Tạp chí Biển Việt Nam: tr. 24-26.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng, 2007. Các thủy vực ven bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 64-79.

1.                   

Trần Đức Thạnh, 2007.  Phát triển bền vững vùng biển Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 574: tr.13-14 và 18.

 

2.                   

Trần Đức Thạnh, 2007. Một số dạng tài nguyên vị thế biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 4, tập 7: tr.80-93.

 

Đỗ Công Thung và nnk., 2007. Đánh giá tác động của đơt dầu tràn vừa qua đối với các hệ sinh thái biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển.

Georg Umgiesser, Tran Anh Tu, Francesca De Pascalis, Do Trong Binh, Nguyen Huu Cu, Mauro Frignani, 2007. Hydrodynamic modeling of the Tam Giang-Cau Hai lagoon, (Central Vietnam). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 29-43.

Stefania Romano, Luca Giorgio Bellucci, Silvia Giuliani, Mauro Frignani, Nguyen Huu Cu, Dang Hoai Nhon, 2007. General sedimentological characteristics of the Tam Giang - Cau Hai lagoon, (Central Vietnam). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 63-72.

Sonia Albertazzi, Luca Giorgio Bellucci, Mauro Frignani, Silvia Giuliani, Stefania Romano, Nguyen Huu Cu, 2007. 210Pb and 137Cs in sediments of Central Vietnam coastal lagoons: Tentative assessment of accumulation rates. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 73-81.

Gabriele capodaglio, Clara Turetta, Stefania Romano, Warre Cairns, Luca Giorgio Bellucci, Nguyen Huu Cu, Mauro Frignani, 2007. Heavy metals in sediments of the Tam Giang-Cau Hai lagoon (Central Vietnam). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 82-91.

Clara Turetta, Gabriele Capodaglio, Stefania Romano, Warren Cairns, Luca Giorgio Bellucci, Silvia Giuliani, Nguyen Huu Cu, Mauro Frignani, 2007. Distribution of heavy metals in soils in relation to the Tam Giang-Cau Hai lagoon (Central Vietnam). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 92-101.

Rossano Piazza, Mario Sprovieri, Maria Luisa Feo, Roberta Zangrando, Marco  Vecchiato, Luca Giorgio Bellucci, Silvia Giuliani, Mauro Frignani, Nguyen Huu Cu, Ennio Marsella. 2007. PCDD/F, hydrocarbons and pesticides in sediments of the Tam Giang-Cau Hai lagoon, Central Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 102-109.

Rossano Piazza, Nguyen Huu Cu, Roberta Zangrando, Mauro Frignani, Luca Giorgio Bellucci, Silvia Giuliani, Marco Vecchiato, Ivo Moret, 2007. PCBs in sediments of the coastal lagoons in Central Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7), tr.110-120.

Mario Sprovieri, Maria Luisa Feo, Silvia Giuliani, Ennio Marsella, Luca Giorgio Bellucci, Mauro Frignani, Nguyen Huu Cu, 2007. PAHs in sediments of coastal lagoons in Central Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 121-131.

Luca Giorgio Bellucci, Gabriele Capodaglio, Mauro Frignani, Sonia Albertazzi, Nguyen Huu Cu, Clara Turetta, Stefania Romano, Silvia Giuliani, 2007. Sedimentary processes in the Tam Giang-Cau Hai lagoon: changes in the period 2002-2004. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 132-139.

Silvia Giuliani, Luca Giorgio Bellucci, Gabriele Capodaglio, Nguyen Huu Cu, Tran Duc Thanh, Mauro Frignani, Rossano Piazza, Mario Sprovieri, 2007. Sediment contamination in Central Vietnam coastal lagoons: a discussion. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương số 1 (T.7): tr. 140-159.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net