Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 128

3. Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Trầm tích Pleistocen muộn- Holocen và sự phát
triển của tam giác châu sông Cửu Long ở Bến Tre. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, 24
(2). 2002, trang 103- 110.
4. Ta, T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Konayashi, I, Saito, Y., Holocene delta
evolution and depositional models of the Mekong River Delta, southern Vietnam. In
Giosan, L., and. Bhattacharya, J. P., eds., River Deltas- Concepts, Models and
Examples, SEPM special publication no. 83, p. 453-466. (2005).
5. Tamura T, Saito Y, Sieng S, Ben B, Kong M, Sim I., Initiation of the Mekong River
delta at 8 ka: Evidence from the sedimentary succession in the Cambodian lowland.
Quaternary Science Reviews, 28: 327-344. (2009).

1. Nguyen, V.L., T.K.O. Ta, Tateishi, M., Late Holocene depositional environments and
coastal evolution of the Mekong River Delta, Southern Vietnam. Journal of Asian
Earth Science 18, p. 427-439 (2000).
2. Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh, Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen
vùng Cà Mau. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, 26 (2), (2004), tr. 170-180.
3. Nguyễn Văn Lập và nnk, Những thay đổi hiện tại và tác động của con người đến vùng
ven bờ biển đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Báo cáo khoa học đề tài hợp tác
Quốc tế VAST- JSPS Nhật Bản, (2009), 30 tr.
4. Nguyễn Văn Lập và nnk, Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên và môi trường các
bãi bồi vùng ven biển tỉnh Cà Mau phục vụ phát triển bền vững KT-XH. Báo cáo khoa
học đề tài Viện KH&CNVN, (2010), 88 tr.
5. Ta, T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Iwao, K., and Saito, Y., Holocene delta
evolution and sediment discharge of the Mekong River, southern Vietnam, Quaternary
Science Reviews, v. 21, p. 1807-1819. (2002a).
6. Ta, T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Iwao, K., and Saito, Y., Sediment facies and
late Holocene progradation of the Mekong River Delta in Bentre Province, southern
Vietnam: an example of a tide- and wave-dominated delta. Sedimentary Geology,
152, p.313-325 (2002b)
7. Ta, T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Konayashi, I, Saito, Y., Holocene delta
evolution and depositional models of the Mekong River Delta, southern Vietnam. In
Giosan, L., and. Bhattacharya, J. P., eds., River Deltas- Concepts, Models and
Examples, SEPM special publication no. 83, p. 453-466. (2005).
8. Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Tướng trầm tích Holocen tương ứng với dao
động mực nước biển vùng Vĩnh Long - Trà Vinh, đồng bằng sông Cửu Long. Tc. Các
khoa học về Trái Đất, 28 (3), (2006), tr. 329-335.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net