Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 19

1. Lê Huy Bá, 2008. Độc học môi trường. NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.  

2. Trịnh Ngọc Bo, Phan Thị Hoan, Đào Ngọc Phan, Nguyn Thị Vĩnh (1993). Nghiên cu nhim sc th thế hệ F2 ca nhng ngưi tiếp xúc vi cht độc hóa học trong cuộc chiến tranh Vit Nam. Cht dit cỏ, tác hi lâu dài đi vi con ngưi và t nhiên. Hi thảo quốc tế ln II: 399 - 402.  

3.  Hoàng Anh Cung (1993). Ảnh hưng ca 2,4,5 - T đến cây lúa và vi sinh vt trong đt. Cht dit cỏ, tác hi lâu dài đối vi con ngưi và thiên nhiên. Hi tho quốc tế ln II: 139 - 141. 

4. Dinh H (1984). Long-term changes in dense inland forest following herbicidal attack. Herbicides in war, the long-term Ecology and Human Consequences. Taylor and Francis: 31 - 32.

5. Hall, M. and Grover, P.L. (1990), "Polycyclic aromatic hydrocarbons: metabolisim, activation and tumor initiation. In: Chemical Carcinogenesis and Mutagenesis”. (Cooper, C.S. and Grover, P.L., ed.). Springer - Verlag, Heidelberg, pp. 327 - 372.  

6. Võ Quý, Đặng Huy Hunh, Mai Đình Yên, Phùng Tu Bôi, Phm Bình Quyn (2002). Th đánh giá li hu qu ca cht mu da cam/dioxin lên một trưng ti vùng a lưi sau gn 30 năm kết thúc chiến tranh. Cht dit c, tác hi lâu dài đối vi con ngưi và thiên nhiên. Hội tho quc tế ln II: 205 - 213.

7.   Kilban J.J. Chatterjee   D.K. Karn J.S. Kellogg   S.T. and Chakrabarty A.M (1982). Biodegradation of 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid by a pure culture of Pseudomonas cepacia. Applied and environmental microbiology. 44: 72 - 78. 

8. Stellman, J.M., Stellman, S.D., Christian, R., Weber, T.A., Tomassalla (2003). The extent and patterns of usage of agentorange and the herbicides in Vietnam. Nature.  422: 681 - 687. 43  

9. Tiêu chuẩn Việt Nam, 1995.  

10. Quy chuẩn Việt Nam, QCVN 10 : 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

11. United State Environmental Protection Agency, 2000. EPA Method 8151.  

12. Phạm Hùng Việt (2003), Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc kí khí, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13.http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/viVN/61/158/122/21/21/44008/Default.aspx 

14. http://thptlongxuyen.net/lxs/showthread.php    

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net