Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 122

1.Advanced production optimisation. Edinburgh, 2004.
2.Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh, 1999. Công nghệ
và kỹ thuật khai thác dầu khí. NXB Giáo dục.
3.Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học NIR III.5, III.6, Viện NCKH&TK Dầu khí biển,
XNLD Vietsovpetro năm 2003, 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010.

1. Phòng Khai thác dầu khí, Viện NCKH&TK dầu khí biển, Vietsovpetro: Báo cáo
NCKH năm 1994; 1995;1996; 1998; 2001;2002;2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010 .
2. Cterenlixt D. V. "Thñy lùc”, Mokva 1984;
3. Nguyễn Trường Sơn PIDC-Petro Việt nam. Hiện tượng áp suất gia tăng trong vành
xuyến và biện pháp phòng ngừa. Tuyển tập các công trình khoa học, tập 34. Hà Nội
6/2001.
4. Phung Dinh Thuc, Duong Danh Lam, Vietsovpetro. Improvement of wellbore zone
treatment technology for the basement of Bach ho Field. Conference on "The oil and gas
industry on the eve of 21st century”
5. Tài liệu hướng dẫn RD No-52-97VSP.
6. Viện dầu khí Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam-Báo cáo "Công nghệ tăng cường
hệ số thu hồi dầu từ thân dầu trầm tích lục nguyên bằng các tổ hợp các phương pháp hoá lý
vi sinh” Vũng tàu 10/2010.

1. Phòng Khai thác dầu khí, Viện NCKH&TK dầu khí biển, Vietsovpetro: Báo cáo
NCKH năm 1994; 1995;1996; 1998; 2001;2002;2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010 .
2. Cterenlixt D. V. "Thủy lực”, Mokva 1984;
3. Nguyễn Trường Sơn PIDC-Petro Việt nam. Hiện tượng áp suất gia tăng trong vành
xuyến và biện pháp phòng ngừa. Tuyển tập các công trình khoa học, tập 34. Hà Nội
6/2001.
4. Phung Dinh Thuc, Duong Danh Lam, Vietsovpetro. Improvement of wellbore zone
treatment technology for the basement of Bach ho Field. Conference on "The oil and gas
industry on the eve of 21st century”
5. Tài liệu hướng dẫn RD No-52-97VSP.
6. Viện dầu khí Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam-Báo cáo "Công nghệ tăng cường
hệ số thu hồi dầu từ thân dầu trầm tích lục nguyên bằng các tổ hợp các phương pháp hoá lý
vi sinh” Vũng tàu 10/2010.

1. Trần Văn Khẩn, Đỗ Quốc Trinh và Đinh Thế Cường, "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô
tuyến”, Giáo trình, Học Viện Kỹ thuật Quân sự, 2006.
2. Lưu Tuấn Sinh, "Nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý phát hiện mục tiêu cho mạng
thu định vị bằng phao thuỷ âm”, Luận án tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2008.
3. Lưu Tuấn Sinh, Vũ Minh Tiến , "Trinh sát thuỷ âm và các nguồn tạp âm dưới
nước.”, Tạp chí Kỹ thuật và trang bị, TCKT, BQP, tháng 7/2006.
4. Nguyễn Thanh Chinh, "Nghiên cứu một số mô hình thống kê của nhiễu biển ứng
dụng trong tín toán các bộ phát hiện dùng trong ra đa Hải quân”, Luận văn Thạc sĩ, Học
viện Kỹ thuật Quân sự, 4/2011.
5. Keith D.Ward, Robert J.A. Tough, Simon Watts (2006), "Sea clutter: Scattering, the
K Distribution and Radar Performance”, The Institution of Engineering and Technology,
London, United Kingdon.
6. В.А. Абчук, Л.А. Емельянов, Ф.А. Матвейчук, В.Г. Суздаль, Введение в теорию
выработки решений, В.И.М.О СССР МОСКВА-1972.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net