Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 134

1. Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy, Nguyễn Thu Hoà, Lê Quốc Khuê, Cù Sỹ
Thắng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Thị Thu
Trà, Phạm Tích Xuân, Cù Hoài Nam. 2009. Kết quả bước đầu xác định điểm điện tích
không của Basalt Phước Long, Tây Nguyên bằng phương pháp đo pH. Tạp chí Địa
chất, loạt A, Số 313/7-8/2009. tr. 47-55.
2. Nguyen Trung Minh, Cu Sy Thang, Nguyen Thi Thu, Nguyen Kim Thuong, Doan
Thu Tra, Nguyen Trung Kien, Nguyen Duc Chuy, Murari prasad, and Seong-Taek
Yun, 2010. Uptake capacity of Zn2+ by natural Vietnamese basalt and their application
for wastewater treatment. Advances in Geosciences. Vol. 23: Hydrological Science
(2010). p. 323-340.
3. Phạm Tích Xuân, Nguyễn Trọng Yêm, 1999. Đặc điểm hoạt động núi lửa Kainozoi
muộn Việt Nam. TC Các Khoa học về Trái Đất, T.21, N.2, tr.128-135.
4. Phạm Tích Xuân, Nguyễn Hoàng, 2002. Đặc điểm thành phần thạch học và nguyên tố
chính trong basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam. TC Các Khoa học về Trái Đất, T.24,
N.1, tr. 33-42.
5. Railsback’s some fundamentals of mineralogy and geochemistry. LBR 8150 point
zero charge 05 9/2006.
6. Nguyễn Trung Minh chủ biên, 2010. Nghiên cứu chế tạo sản phẩm hấp phụ trên cơ sở
nguyên liệu khoáng tự nhiên basalt, đá ong, đất sét để xử lý nước thải ô nhiễm kim
loại nặng và asen. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước, mã số:
KC02.25/06-10.

1. Nguyễn Biểu, nnk, 2007. Địa chất quần đảo Hoàng Sa và kế cận. TT Các công trình
nghiên cứu Địa chất và địa vật lý biển. Viện ĐC&ĐVL biển.Tập 8, tr.33-48.
2. Nguyễn Biểu, nnk, 2008. Địa chất quần đảo Trường Sa và kế cận. TT Địa chất và
Khoáng sản. Viện KH ĐC&KS. T.10, tr. 63-79.
3. Nguyễn Biểu, Vũ Trường Sơn, 2008. Hydrat methan và triển vọng ở sườn và chân lục
địa Biển Đông Việt Nam và kế cận. TT BC HNToàn quốc lần I: Địa chất biển Việt
Nam & phát triển bền vững, 9-10/10/2008, TP Hạ Long. Tr. 363-372
4. Nguyễn Thế Tiệp (Chủ biên), nnk, 2010 "Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển
nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học đề tìm kiếm khoáng sản liên
quan -Vĩ tuyến 160 N, kinh độ 1130 E”. Mã Số KC09.18/06-10
5. Ginsburg G.D, Soloviev V.A, 1998. Sub-marine gas hydrates VNII Oceanologia
St.Peterburg. 1998.
6. He L., et al ,2009. Disparity between measured and BSR heat flow in the Xisha
Trough of the South China Sea and its implications for the methane hydrate. Journal
of Asian Earth Sciences 34 (2009) 771-780
7. Nguyễn Hiệp và nnk., 2007. Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam”. NXB KHKT, Hà
Nội.
8. Holand , M. and Judd, A.G, 1988. Seabed pockmarks and seepages. Inpact on
Geology, biology and the marine environment. Grahan and Trotman. Ltd.196.
9. Hovland, M. and A.G. Judd (1988). Seabed pockmarks and seepages, 293 pp, Graham
and Trotman Inc, Sterling House London.
10. Karisiddaiah, S.M. and M. Veerayya, (2002). Occurrence of pockmarks and gas
seepages along the central western margin of India. Current Science, 82(1), 52-57
11. Trần Châu Giang, nnk, 2008. Đặc điểm hydrat khí biển và dự báo khả năng tồn tại ở
Việt Nam.TT BC Hội nghị KHCN "Viện Dầu Khí Việt Nam: 30 năm phát triển và hội
nhập”, tr.450-
12. Ginsburg G.D, V.A.Soloviev, 1998. Submarine gas hydrates. VNII Oceanologya. SantPeterburg. 216 p .
13. Kvenvolden, K.A., 1988. Methane hydrate- a major reservoir of carbon in the shallow
geosphere, Chem. Geol. 71, 41-51.
14. Wang, S., et al, 2006: Mapping the thickness of the gas hydrate stability zone in the
South China Sea. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 17, 815-828.
15. Wang, X., et al, 2006: Estimation of gas hydrate saturation using constrained sparse spike
inversion: case study from the northern South China Sea. Terr.Atmos.Ocean. Sci., 17, 799-
813.
16. Wu N, et al. 2011. Gas Hydrate System in Northern South China Sea and Numerical
Investigation of Gas Production Strategy in Shenhu Area. Seminar on gas hydrates. 3-
5 March. Ha Long Bay. Việt Nam.
17. Zhang, H., S, Yang, et al, 2007. Successful and surprising results for China’s first gas
hydrate drilling expedition, Fire In The Ice, NETL Methane Hydrates R&D).
18. Yan, P.,et al., 2006: The geological structure and prospect of gas hydrate over the
Dongsha Slope, South China Sea. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 17, 645-658Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net