Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 149

1. Nguyễn Đức Cự, 1998. Điều tra khảo sát chất lượng môi trường và động thái dinh
dưỡng vùng cửa sông châu thổ Sông Hồng. Báo cáo tổng kết đề tài. Lưu tại Viện Tài
nguyên và Môi trường biển.
2. Trần Văn Điện, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Thảo, 2003. Monitoring Coastal
Erosion in Red River Delta, Vietnam - Acomtribution from Remote Sensing Data. Asian
Journal of Geoinformatics, Vol.3, No.3, march 2003.
3. Trần Đức Thạnh, 2004. Đánh giá tổng quan tiềm năng sử dụng, quản lý đất ngập nước
ven biển Hải Phòng, đề xuất các giải pháp hợp lý. Báo cáo tổng kết đề tài. Lưu tại Viện
Tài nguyên và Môi trường biển.
4. Trần Đức Thạnh, 2005. Tác động của các đập thuỷ điện lớn trên lưu vực Sông Hồng
đối với tài nguyên, môi trường vùng cửa sông và biển ven bờ” báo cáo tổng kết đề tài. Lưu
tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
5. Nguyễn Văn Thảo, 2008. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng ven bờ Bắc
Bộ. báo cáo chuyên đề. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

1. Lã Văn Chú và nnk, 2009. Nguyên cứu tính toán phân phối các dòng vật chất từ thượng
lưu ra các cửa sông ven bờ vịnh bắc bộ trước và sau khi có đập Hòa Bình. Báo cáo
chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của các công trình hồ chứa thượng
nguồn đến diễn biến hình thái và tài nguyên - môi trường vùng cửa sông ven biển Đồng
bằng Bắc Bộ. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
2. Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Yoshiki Saito, Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, 2008.
Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến môi trường trầm tích ven bờ châu
thổ Sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T (200), số 3 năm 2008.
3. Vũ Duy Vĩnh, 2006. Ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến dòng vật chất đưa ra biển.
Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập XII. NXB. KH&KT, Hà Nội.
4. Vũ Duy Vĩnh, 2011. Ảnh hưởng của đập Hòa Bình đến tương tác động lực vùng cửa
Sông Hồng. Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của các công
trình hồ chứa thượng nguồn đến diễn biến hình thái và tài nguyên - môi trường vùng cửa
sông ven biển Đồng bằng Bắc Bộ. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
5. WL|Delft Hydraulics, 1999. Delft3D-FLOW User Manual Version 3.05(Technical
Reference Manual). WL| Delft Hydraulics, Delft, Netherlands.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net