Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 103

Đỗ Trọng Bình, 2003. ng dụng mô hình MIKE 21 để đánh giá và dự báo thuỷ động lực

và chất lượng nước vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và môi trường biển, tập IX,

trang 33-51. Nxb KH&KT, Hà Nội.

Đỗ Trọng Bình, Trần Anh Tú, Vũ Duy Vĩnh, 2010. Nghiên cứu đánh giá lan truyền các

chất gây ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng bằng mô hình toán học. Báo

cáo tổng hợp đề tài cấp thành phố Hải Phòng. Lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi

trường biển.

Mulla D. J and Addiscott T. M., 2005. Calibration and Validation of Water shed-Scale

Models.

Vũ Duy Vĩnh, 2005. Mô hình toán nghiên cứu thuỷ động lực và chất lượng nước khu

vực Vịnh Bái Tử Long. Tuyển tập tài nguyên và môi trường biển, tập XII, trang 33-51.

Nxb KH&KT, Hà Nội

WL|Delft Hydraulics, 1999. Delft3D-FLOW User Manual Version 3.05, Delft3D-Waq

User Manual Version 3.01, Delft3D-Part User Manual Version 1.0 WL| Delft

Hydraulics, Delft, Netherlands.

3. Egorop, N.I, Physical Oceanography. (In Vietnamese), Volume I and II, 1981,

University and Training School Publisher, Hanoi.

Hein, H., T. Pohlmann; B.H. Long, N.K. Vinh, Inter-annual variability in the South

China Sea and its consequences on the Vietnamese upwelling area, 2011. Submitted

to: Global and Planetary Change.

Hein, H., B. Hein, T. Pohlmann, Recent sediment dynamics in the Mekong ROFI,

2011. Submitted to: Global and Planetary Change.

Le Dinh Mau, "Study on the hydro-litho-dynamic, and ecology-environmental features

in the Mekong River mouth area and the interactive processes between Mekong River

mouth and upwelling water masses”. Final report of the joint project between

Vietnam-Germany, 2011, Phase-II: 2007-2010. Nhatrang, 180 ps.

Pickard, G. L. and W. J. Emery, Descriptive Physical Oceanography. An Introduction,

Fifth enlarged Edition (in SI units), 1993. Pergamon Press, 320ps.

Robinson, M. K, The physical oceanography of the Gulf of Thailand, NAGA

Expedition. La Jolla, California: NAGA Report, 1974, v. 3, P. 1, p. 5-110.

Bui Hong Long, "Study on the structure, variation and ecology-environmental effects

of Vietnamese upwelling area”. Final report of the joint project between Vietnam-

Germany, Phase-I: 2003-2006. Nhatrang, 2006, 223 ps.

CEM, Coastal Engineering Manual, 2006 (replacement to Shore Protection Manual

1984). Publication Number: EM 1110-2-1100. U.S. Army Corps of Engineers

(USACE).

Báo cáo tổng kết Đề tài Nhà nước KC.09.02/06-10: "Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và

môi trường vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền

quốc gia”, Viện Cơ học, 2010.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net