Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong 131

1. Bộ Tài nguyên và môi trường, Dự thảo "Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt
Nam” (2011).
2. Lê Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận, Trần Văn Ý, "Đánh giá tổn thương phục vụ cho
quy hoạch và quản lý môi trường (lấy ví dụ ở thành phố Hải Phòng và phụ cận)”, Tạp
chí Các Khoa học về Trái đất, số 1 (T.28), 2006, tr. 1-10.
3. Nguyễn Thị Hồng Huế và nnk, "Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên địa chất
định hướng sử dụng bền vững vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Tạp chí Địa
chất, loạt A. số 312, 5-6/2009, tr.10-23.
4. Thái Thành Lượm và nnk. Đánh giá mức độ tổn thương hệ thống tự nhiên KT - XH
vùng biển Hà Tiên - Vịnh Cây Dương (Kiên Giang). Tạp chí địa chất số 310 (số 1-
2/2009).
5. Ngân hàng thế giới. "Ảnh hưởng của mực nước biển dâng ở các nước đang phát triển:
Phân tích và so sánh” (2007).
6. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, "Đánh
giá mức độ dễ bị tổn thương đới ven biển Phan Thiết - Hồ Tràm, Việt Nam phục vụ
phát triển bền vững”. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4 (21), 2005, tr.
6-16.
7. Mai Trọng Nhuận và nnk. "Nghiên cứu, đề xuất mô hình, giải pháp sử dụng bền vững
tài nguyên địa chất đới duyên hải (lấy ví dụ vùng Phan Thiết - Vũng Tàu”. Đề tài đặc
biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội QG.05.27 (2006).
8. Mai Trọng Nhuận và nnk. Hợp phần"Đất ngập nước ven biển Việt Nam” thuộc dự án
"Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và vịnh Thái Lan”. Nhà xuất
bản Đại học Quốc gia, Hà Nội (2007).
9. Mai Trọng Nhuận và nnk. Báo cáo dự án "Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch
các khu bảo tồn đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia”. Lưu trữ tại Tổng cục
Môi trường (2007).
10. Mai Trọng Nhuận và nnk. Báo cáo dự án "Điều tra đánh giá tình hình quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất ngập nước ven biển và đề xuất phương hướng quy hoạch sử dụng
nhằm bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”. Lưu trữ tại Tổng cục Môi trường
(2008).
11. Mai Trọng Nhuận và nnk. "Điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh
trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường”. Đề tài
độc lập cấp Nhà nước KC 09.05/06-10 (2009).
12. Phạm Quang Sơn, "Diễn biến lòng dẫn hạ lưu Sông Hồng trong 15 năm vận hành
khai thác nhà máy thủy điện Hoà Bình”. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất,
26/4/2004, trang 520-531.
13. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. Báo cáo "Điều tra nghiên cứu hiện trạng và
biện pháp bảo vệ, phục hồi một số loài cá hoang dã quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
trên hệ thống Sông Hồng”(2000).
Tài liệu Tiếng Anh
14. Cutter, SL, "Vulnerability to Environmental Hazards”. Progress in Human
Geography 20, 529 - 539 (1996).
15. Danielle Kreeger et al., Climate Change and the Delaware Estuary. Three Case study
on Vulnerability assessment and Adaptation planning (2010).
16. Gornitz, V.M. et al., "The development of a coastal risk assessment database:
Vulnerability to sea level rise in the U.S. Southeast”. Journal of Coastal Research,
special issue, 12, 327-338 (1994).
17. Habiba Gitay, C. Max Finlayson, Nick Davidson, A Framework for assessing the
vulnerability of wetlands to climate change. Ramsar Technical Report No.5 (2011).
18. IPCC, "Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”.
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976p (2007).
19. IPCC, Proceeding "IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources”. Lübeck,
Germany (2008).
20. Klein, R.J.T., "Coastal Vulnerability, resilience and adaptation to climate change: An
interdisciplinary perspective”. PhD thesis, 133p (2002).
21. Mai Trong Nhuan et al., "Characterization and mitigation of Vietnam coastal hazards
for sustainable development”. Symposium on Environmental science and technology
for sustainable development of coastal and urban area, Danang, Vietnam, September
27-29th (2007).
22. Mai Trong Nhuan et al., "The Vietnamese Wetlands Classification System”. Journal of
Science, Earth Sciences 24 (2008) 96-103.
23. Mai Trong Nhuan et al., "Vulnerability assessment of Vietnamese coastal bays and
gulfs for sustainable use in environment and natural resources planning: A case study
in the Tiên Yên - Hà Cối Gulf (Quảng Ninh Province)”. Journal of Geology, 34, 2009.
24. Mai Trong Nhuan et al, "Assessment of Vietnam Coastal Wetland Vulnerability for
Sustainable Use (Case Study in Xuanthuy Ramsar Site, Vietnam)”. Journal of
Wetlands Ecology, vol. 2, pp 1-16 (2009).
25. McFadden, L., "The development of an intergrated basis for coastal zone
management with application to the eastern coast of Northern Island”. Unpublished
doctoral thesis. Queen’s University, Belfast (2001).
26. McFadden, L. et al., "Managing Coastal Vulnerability”. Elsevier Ltd. ISBN: 0-08-
044703-1 (2007).
27. NOAA, "Community Vulnerability Assessment Tool CD - ROOM”. NOAA Coastal
Services Center (1999).
28. Pethick, J.B and Crooks, S, "Development of a coastal vulnerability index: A
geomorphological perspective”. Environmental Conservation, 27(4), 359-367 (2000).
29. SOPAC, Environmental vulnerability index (EVI) to summarize national
environmental vulnerability profile (1999).
30. Thomas L. Saaty, "The Analytic Hierarchy Process: planning, Priority setting,
resource allocation, McGraw-Hill, New York” (1980).
31. Thomas L. Saaty, "Decision aiding: decision - making with the AHP: why is the
principal eigenvector necessary”, European Journal of Operational Research, (No
145), pp. 85-91 (2003).
32. USGS, "Coastal Vulnerability Assessment of National Park Units to Sea-Level Rise”
(2005).
33. Stichting Natuur en Milieu, H.Muilerman, H.Blonk, "Towards a sustainable use of
natural resources” (2001).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net