Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 117

1. Phạm Khắc Hùng,”Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN Đề tài nghiên cứu điều kiện kỹ
thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật
xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam”, Mã số KC.09.15/06-10. Bộ KHCN,
(2011).
2. Phạm Hiền Hậu,”Phân tích tựa động và động ngẫu nhiên của hệ thống dây neo trạm
chứa và rót dầu nổi (FPSO) trong điều kiện mỏ Bạch Hổ dựa trên các phần mềm
Hydrostar và Ariane-3D”. Tạp chí Dầu khí số 9-2009, Tr.35-42.
3. Pham Hien Hau,”Estimation de la fiabilité du système d’ancrage des FSO/FPSOs au
Vietnam, avec prise en compte de l’accumalation du dommage de fatigue ”. Thèse de Doctorat
en Sciences de l’ingénieur, défendue à l’Université de Liège, 26 Avril 2010.
4. J.V"Vietsovpetro” R&D Institue, "Enviromental Design Criteria Extreme Conditions
For the Bach Ho–Rong Fields, South-East Offshore VN”, Report in VSP, VN. (2000)
5. ASTM, E 1049-85, "Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis”,
ASMT International, (2005)
6. API RP 2SK, ”Recommended Practice for Design and Analysis of Stationkeeping
Systems for Floating Structures”. 3rd Edition, (2005).
7. Bureau Veritas (B.V.), "Quasi-Dynamic Analysis of Mooring Systems using ARIANE
software”, Guidance Note NI 461 DTO R00 E, Bureau Veritas, Paris, (1998).

1. Greg J. Holland. "An Analytic model of the wind and pressure profile in hurricanes”.
Monthly weather review, volume 106, March 1980.
2. Hướng dẫn Thiết kế đê biển. Tiêu chuẩn Ngành 14 TCN 130-2002. Bộ NN&PTNT
3. Nguyen Manh Hung, Do Le Thuy, Duong Cong Dien. "Storm wave modeling with
SWAN. Comparison of measurement data and modeling results for the storm MUIFA
11/2004”. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 27, Number 4, 2005.
4. Nguyen Manh Hung, Duong Cong Dien. "Calibration and verification of a storm wave
model in the coastal zones of the East Sea”. The annual national conference for fluid
mechanics 2006, Vung Tau 07/2006
5. Shore Protection Manual Coastal Engineering Research Center, US Navy, 1984.
6. Smith J. Mc., Sherlock A. R. and Ressio D. T. Stwave: Steady-State Spectral Wave
Model.User’s manual for Stwave version 3.0. Department of the Army, U.S. Army Corps
of Engineers.Washington, DC 2/2001.
7. Swan – User Manual, Swan Cycle III version 40.41. Delft University of Technology, 2005
8. The Software FBASE version 1.20 Delft Hydraulics, Project VIW/87/020, UNDP, 1989
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net