Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 173

1. Trần Thị Lệ Anh, 2008. Xây dựng kế hoạch hành động về rác thải biển ở khu vực các
biển Đông Á . Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 5.
2. Cục Bảo vệ môi trường, 2006. Phá dỡ tàu cũ ảnh hưởng đến môi trường và khuôn khổ
pháp lý hiện hành. Tạp chí bảo vệ môi trường, số 5.
3. Lưu Văn Diệu, 2002. Tràn dầu trên biển . Tài nguyên và môi trường biển, tập IX. Nxb.
KH&KT. Hà Nội.
4. Những vi phạm pháp luật môi trường từ việc tạm nhập, tái xuất ắc quy chì . Tạp chí bảo
vệ môi trường, số 3/2006.
5. Nguyễn Viết Phổ, 2000. Nguy cơ axit hóa môi trường. Tạp chí Hoạt động khoa học, số
1.
6. Trần Đức Thạnh, 2008. Nguồn gốc dầu tràn ở ven biển Việt Nam vào đầu năm 2007.
Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học công nghệ môi trường. Trường Đại học
Hàng Hải. Hải Phòng.
7. Tăng cường ngăn chặn tình trạng trá hình nhập chất thải vào Việt Nam, Tạp chí bảo vệ
môi trường. Số 5/2006.
8. UNEP,CSC,GEF, 2004. Báo cáo Quốc gia ô nhiễm biển từ đất liền Việt Nam. Hà Nội.
9. Xử phạt hành chính và buộc tái xuất 257 container thép phế liệu nguy hại. Tạp chí bảo
vệ môi trường. Số 1/2008.
10.www.nea.gov.vn/html/ngoai_lai_xamhai/index-sinhvatngoailai.htm/22/5/2001.

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ QCVN 10: 2008/BTNMT.
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT.
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24: 2009/BTNMT.
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08: 2008/BTNMT.
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.
6. CSBTS (China State Bureau of Quality and Technical Supervision), 2002. National
Standards GB 18668-2002 - Marine Sediment Quality.
7. ASEAN, 2003. Marine water quality criteria for the ASEAN region
(http://www.aseansec.org/14541.htm).
8. Canadian Council of Ministers of the Environment, Canadian Sediment Quality
Guidelines for the Protection of Aquatic Life (update 2002).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net