Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 124

19. Taylor, B., Hayes, D.E., 1983. Origin and history of the South China Sea Basin. In:
Hayes, D.E. (Ed.), The Tectonic and Geologic Evolution of Southeast Asian Seas and
Islands. Geophys. Monogr., AGU, Washington, D.C., vol. 27, pp. 23- 56.
20. Xuelin Qiu , Sanyu Ye , Shimin Wu, Xiaobin Shi, Di Zhou, Kanyuan Xia, Ernst R.
Flueh, 2001. Crustal structure across the Xisha Trough, northwestern South China
Sea. Tectonophysics 341 (2001) 179-193.
5. Hall R., 2002. Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the
SW Pacfic: computer-based reconstructions, model and animation. Journal of Asian
Earth Sciences 20 (2002) pp. 543-531.
6. Hékinian, R., P. Bonté, G. Pautot, D. Jacques, L. Labeyrie, N.Mikkelsen,and J .-L.
Reyss, Volcanics from the South China Sea ridge system, Oceanol. Acta, 12, 101-115,
1989.
7. Holloway, N.H., 1982. North Palawan block, Philippines - its relationship to Asian
mainland and role in evolution of South China Sea. AAPG Bull. 66, 1355- 1383.
8. Ke Ru and Pigott J.D. (1986). The American Association of Petroleum Geologists
Bullerin. Vol. 70, No. 9. P.1136-1155), 21 fig
9. Lee, G.H., Watkins, J.S., 1998. Seismic stratigraphy and hydrocarbon potential of the
PhuKhanh Basin, offshore Central Vietnam, South China Sea. AAPG Bulletin 82,
1711-1735.
10. Michael B.W. Fyhn, et al. 2007. Geological evolution, regional perspectives and
hydrocarbon potential of the northwest Phu Khanh Basin, offshore Central Vietnam.
Marine and Petroleum Geology. ScienceDirect.
11. Nguyễn Như Trung, Nguyễn Thị Thu Hương, 2003. Cấu trúc vỏ Trái Đất khu vực
Biển Đông theo số liệu dị thường trọng lực vệ tinh và địa chất sâu. TT Hội nghị
KHCN Viện Dầu khí 25 năm xây dựng và phát triển. Tr. 336-356.
12. Nguyen Thi Ngoc Hai, 1997. Structure et cinnématique de l’extrémité de la Mer de
l’est (Mer de Chine meridionale). Et des bassins du sud Vietnam. These de doctorat.
L’ Universite Paris 6.
13. Pautot G., Rangin C. in et al. 1990. The axial ridge of South China Sea. Oceanologica
acta.Vol.13, N 2.
14. Peter Clift, Jian Lin, Udo Barckhausen, 2002. Evidence of low flexural rigidity and
low viscosity lower continental crust during continental break-up in the South China
Sea. Marine and Petroleum Geology 19 (2002) 951-970.
15. Phùng Văn Phách và Bùi Công Quế, 20011. Một số luận giải từ các tài liệu Địa vật lý
về Cấu trúc và lịch sử phát triển vỏ đại dương trên Biển Đông Tạp chí Khoa học và
Công nghệ biển. 3(T.1), Hà Nội 2001
16. Rangin C., Jolivet, Pubellier M., 1990. A simple model for the tectonic evolution of
southeast Asia and Indonesia region for the past 43 m.y. Bull.Soc.Geol.France, 1990
(8).t.VI,pp889-905.
17. Roques, Delphine. 1996. Tectonique Cenozoique de la marge Centre Vietnam :
Implications pour l’ouverture de la Mer de Chine Meridionale. These de Doctotat de
L’Universite Pierre et Marie Curie. Paris 6.
18. Tapponnier P., Peltzer G. & Armijo R. (1986). "On the mechanics of the collision
between India and Asia." in M.P. Coward and A.C. Ries (eds.) "Collision Tectonics
Vol. 19", Geol. Soc. Spec. Publ., 115-157.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net