Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 132

1. Lê Đình Mầu, 2010. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vùng biển cửa La Gi
(Bình Thuận) và tác động của chúng đến quá trình xói lở-bồi tụ. Trong "Hội nghị
khoa học kỷ niệm 35 năm năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, Tiểu ban:
Khoa học Công nghệ Biển. Hà Nội, tr. 211-216.
2. Vũ Văn Phái, Hoàng Thị Vân, Vũ Tuấn Anh, 2006. Xói lở bờ biển và quản lý môi
trường bờ biển ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II, Tuyển tập
các báo cáo khoa học, HN, tr. 126-134.
3. Vũ Văn Phái, Nguyễn Hiệu, Hoàng Thị Vân, Đinh Xuân Thành, 2009. Nghiên cứu địa
mạo đới bờ biển tỉnh Bình Thuận phục vụ quy hoạch và quản lý lãnh thổ. Báo cáo
tổng kết đề tài QG-07-18. Hà Nội, 158 tr.
4. Nguyễn Ngọc Thuỵ (chủ trì), 1995. Thuỷ triều Biển Đông và sự dâng lên của mực
nước biển ven bờ Việt Nam. Báo cáo Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT-03-03, Hà Nội,
181 tr.
5. Nguyễn Văn Viết, 1984. Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam. Bộ Tư lệnh Hải
Quân, Hải Phòng, 217 tr.
6. http://crssa.rutgers.edu/project/coastal/sealevel
7. Thieler E.R. and Hammar-Klose E.S., 2001. Coastal Vulnerability to Sea-level Rise:
A Preliminary database for theMời xem chi tiết tại http://bienxanh.net