Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 37

1.                   

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Ngọc, 1996. Dẫn liệu về hóa đá Trùng lỗ (Foraminifera) Pleistocene  muộn ở vùng biển sâu ngoài khơi Phú Khánh qua mặt cắt PK 188 và ý nghĩa địa tầng của chúng. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 172-178.

2.                   

Nguyễn Hữu Cử, 1996. Điều kiện động lực hình thành và phát triển hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, tập 2: tr. 234-240.

3.                   

Nguyễn Hữu Cử, Ma Văn Lạc, 1996. Trùng lỗ (Foraminifera) trong trầm tích mật đáy hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 177-185.

4.                   

Nguyễn Hữu Cử, 1996. Đặc điểm địa chất hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế trong Holoxen và phức hễ Trùng lỗ chứa trong chúng. Luận án PTS Địa lý - Địa chất, Hà Nội.

5.                   

Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Hữu Cử, 1996. Vỏ phong hóa trên đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 80-88.

6.                   

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1996. Đặc trưng hình thái và sự phân bố của vật liệu hạt thô trong trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

7.                   

Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh, 1996. Các vấn đề môi trường bức xúc liên quan tới hoạt động kinh tế ở vùng bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

8.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1996. Đặc tính trầm tích hiện đại hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

9.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1996. Một số hệ sinh thái quan trọng trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

10.              

Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Văn Tiến, 1996. Bước đầu nghiên cứu hàm lượng keo carrageenan từ một số loài rong đỏ ở dải ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 328-332.

11.              

Nguyễn Thị Minh Huyền, 1996. Sự nở hoa của các loài tảo gây hại, một vấn đề cần được nghiên cứu trong lĩnh môi trường biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 323-336.

12.              

Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, 1996. Dẫn liệu về thành phần loài san hô đá và rạn san hô đảo Nam Yết, quần đảo Tru­ờng Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 288-296.

13.              

Lăng Văn Kẻn, 1996. San hô cứng (Scleractinia) và rạn san hô quanh đảo Bạch Long Vĩ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 308-318.

14.              

Lăng Văn Kẻn, 1996. Sơ bộ nghiên cứu thành phần loài và phân bố của Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) của Quần đảo Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  94-102.

15.              

Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1996. Đặc điểm môi trường trầm tích hiện đại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.  36-43.

16.              

Trần Đình Lân, Đinh Văn Huy, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1996. Hình thái địa hình và trầm tích hiện đại vùng biển ven đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 27-35.

17.              

Phạm Văn Lượng, 1996. Nồng độ dầu trong nước biển ven bờ miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 147-154

18.              

Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1996. Địa hình đáy Vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 16-26.

19.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Quang Tuấn, 1996. Một số kết quả ứng dụng tư liệu viễn thám trong nghiên cứu dải ven bờ ở Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 93-103.

20.              

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Đức Cự, Đinh Văn Huy, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh, 1996. Cấu trúc và biến dạng bãi biển đường 14, Đồ Sơn, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 103-114.

 

21.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Nhật Thi, 1996. Một số vấn đề cơ bản về hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 206-219.

22.              

Trần Đức Thạnh, 1996. Nhận xét bước đầu về khả năng ảnh hưởng của sự dâng cao mực nước biển đến môi trường ven bờ Hải Phòng. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, T.II, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr . 321-327.

23.              

Nguyễn Thị Thu, 1996. Động vật phù du trong hệ sinh thái vùng triều các cửa sông Tiên Yên, Nam triệu, và Sông Hồng Ba Lạt. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 271-279.

24.              

Nguyễn Thị Thu, 1996. Động vật phù du vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 279-288.

25.              

Chu Văn Thuộc, 1996. Thực vật phù du (Phytoplankton) ở ba cửa sông Tiên Yên, Bạch Đằng và sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 223-242.

26.              

Chu Văn Thuộc, 1996. Biến động về thành phần thực vật phù du (phytoplankton) ở khu vực Đồ Sơn năm 1992 - 1993. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 113-120.

27.              

Nguyễn Văn Tiến, 1996. Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của cỏ biển vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 263-270.

28.              

Nguyễn Văn Tiến, 1996. Rong biển vịnh Hạ Long. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập 7, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội: tr. 184-190.

29.              

Nguyễn Văn Tiến, Đàm Đức Tiến, 1996. Thành phần loài và phân bố của rong biển Trường Sa. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập 7, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội: tr. 243-252.

30.              

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1996. Tài liệu mới về bào tử phấn ở đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

31.              

Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Chu Hồi, 1996. Hình thái địa hình và môi trường trầm tích hiện đại ở vùng biển quanh đảo Bạch Long Vỹ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

32.              

Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kẻn, 1996. Dẫn liệu về thành phần loài và sự phân bố của san hô cứng ở vùng biển từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 297-307.

 

33.              

Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Kẻn, 1996. Thành phần loài san hô đá và cấu trúc rạn san hô ở đảo Sơn Ca, Quần đảo Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 319-327.

1997

34.              

Đỗ Trọng Bình, 1997. Kết quả tính toán năng suất sinh học sơ cấp và các hiệu quả sinh thái của thực vật nổi vào mùa khô (tháng 1 năm 1997) tại vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 206-213.

35.              

Đỗ Trọng Bình, 1997. Kết quả nghiên cứu về năng suất sinh học sơ cấp của thực vật nổi ở một số hệ sinh thái tiêu biểu của Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 214-222.

36.              

Trần Văn Điện, Trần Đinh Lân, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, 1997. Tiềm năng vật liệu xây dựng trên đảo Bạch Long Vĩ và vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 106-112.

37.              

Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Việt, 1997. Đánh giá nhanh các nguồn ô nhiễm vùng Vịnh Hạ Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net