Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 85

1. Phạm Huy Tiến, Trần Văn Trị, Trần Nghi, Phùng Văn Phách, Nguyễn Trọng

Tín, Vũ Trường Sơn

Tổng quan tình hình nghiên cứu địa chất Biển Việt Nam và một số định hướng giai

đoạn 2020-2030

The overview of marine geology research in Viet Nam and oriented guidelines for

the period of 2020 - 2030

2. Phùng Văn Phách

Một số vấn đề về cấu trúc - kiến tạo biển Đông Việt Nam

Some problems about tectonic-structrure of East Vietnam Sea

3. Trần Nghi, Đinh Xuân Thành, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Huyền

Trang, Nguyễn Văn Kiểu, Giáp Thị Kim Chi

Phân tích mối quan hệ giữa địa tầng phân tập, tướng và chu kỳ trầm tích kainozoi

bồn trũng sông Hồng

Analysis of cenozoic sequence stratigraphy, lithofacies and sedimentary cycles of

the red river basin

4. Nguyễn Như Trung, Nguyễn Thị Thu Hương

Cấu trúc vỏ trái đất khu vực Biển Đông Việt Nam

Earth crustal structure of the East Vietnam Sea

5. Lê Đức An, Trần Đức Thạnh

Vị thế Biển Đông

The position of East Vietnam Sea

6. Nguyễn Hoàng

Địa hóa - Địa động lực Macma núi lửa Neogen - Đệ tứ vùng Biển Đông và mối

tương đồng với phun trào Tây Nguyên

Geochemistry-magma geodynamics of neogene -quaternary tectonic volcanism of

East Vietnam Sea and its similarity to the eruption of the central highlands

7. Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh

Các kiểu trầm tích tương ứng thay đổi mực nước biển pleistocen muộn- holocen ở

châu thổ Sông Cửu Long

Depositional patterns corresponding to late pleistocene-holocene sea-level changes

in the Mekong river delta

8. Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập

Địa mạo - trầm tích holocene muộn ven biển châu thổ Sông Cửu Long và thay đổi

đường bờ biển

Late holocene morpho-sedimentology and coastline changes in the coastal areas of

the Mekong river delta

9. Nguyễn Đình Đàn

Đặc điểm Địa chất các thềm holocen ven Biển Nam Trung Bộ

Geological characteristics of holocene terraces in south - central coastal Vietnam

10. Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hải Đăng

Đặc điểm và phân loại trầm tích bề mặt đáy trũng sâu Biển Đông qua tập mẫu so -

132

Characteristics and classification surface sediment in deep sea bottom of central

east sea through sediment samples of so - 132 survey

11. Hoàng Văn Vượng, Doãn Thế Hưng, Trần Văn Khá, Nguyễn Kim Dũng

Nghiên cứu bề dày trầm tích thềm lục địa Nam Biển Đông theo tài liệu Địa chất - Địa vật

Study on thickness of sedimentary layer of continental shelf of southern part of East

Vietnam Sea, based on geology - geophysics data

12. Nguyễn Biểu, Nguyễn Thế Tiệp, Đỗ Chiến Thắng

Cấu trúc địa chất sườn lục địa và biểm thẳm Tây và Tây Nam Biển Đông Việt Nam

The geological structure of continental slope and abyssal east and south East Vietnam

Sea

13. Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều, Lê Duy Bách

Những dấu tích địa chất có thể là tàn dư của sóng thần ở vùng Biển Nghệ - Tĩnh

The geological traces that could be the remnants of the tsunami in Nghe Tinh Sea

area

14. Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử , Lê Đức An, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn

Quân, Lăng Văn Kẻn, Tạ Hoà Phương, Trịnh Thế Hiếu, Đinh Văn Huy,

Nguyễn Thị Kim Anh

Phương pháp luận đánh giá tài nguyên vị thế và kỳ quan sinh thái, Địa chất vùng

biển, ven bờ và các đảo Việt nam

Methodology for the estimation of position resources, ecological and geological

wonders in marine regions, coastal areas and islands of Vietnam

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net