Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 133

1. Lê Đức An, 2008. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam: tài nguyên và phát triển bền vững.
Nxb Khoa học Tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, 200 tr.
2. Nguyễn Địch Dỹ (chủ biên), Vu Cao Minh, Trần Minh, Đỗ Văn Tự, Đinh Văn Thuận
và Mai Thành Tân, 1995. Các kiểu đường bờ biển Việt Nam. HN, (lưu trữ Viện Địc
chất, Viện KH&CN N)
3. Vũ Văn Phái, 2010. Phân tích tài nguyên địa mạo đới bờ biển tỉnh Bình Thuận phục
vụ phát triển du lịch. Trong "Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ
X”, Nxb "Đại học Sư phạm”, Hà Nội, tr.110-115.
4. Vũ Văn Phái, Hoàng Thị Vân, 2006. Phân tích địa hình phụ vụ du lịch vùng Phan
Thiết. Trong "Tạp chí Khoa học-Khoa học Tự nhiên và Công nghệ”, T.XXII, No 4
AP, ĐHQGHN, Hà Nội, tr. 108-118.
5. La Thế Phúc, Nguyễn Quang Ngọ, Trương Quang Quý, Lê Đức An, Lương Thị Tuất,
2008. Nghiên cứu, bảo tồ di sản địa chất biển-đảo trên thềm lục địa Việt Nam. Trong
"Địa chất biển Việt Nam và Phát triển bền vững”, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ, Hà Nội, tr. 428-436.
6. Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 2008. Một số kỳ quan địa chất tiêu
biểu ở vùng biển và ven bờ Việt Nam. Trong "Địa chất biển Việt Nam và Phát triển
bền vững”, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, tr. 428-436.
7. Gray M., 2004. Geodiversity: Valuing and conserving abiotic nature. John
Wiley&Sons Ltd., UK, 434 pp.
8. Dowling R.K. and Newsome D. (Eds), 2006. Geotourism. Elsevier Ltd, Amsterdam,
Netherland, 260 pp.
9. Panizza M., 1996. Environmental Geomorphology. ELSEVIER, Amsterdam, The
Netherland, 268 pp.
10. Reynard E., 2004. Geosite. In "Encyclopedia of Geomorphology”. Edited by A.S.
Goudie, Routledge, London and New York, p.440.

1. Briais, A., Patriat, P., and Tapponnier, P., 1993. Updated interpretation of magnetic
anomalies and seafloor spreading stages in the South China Sea: implication for the
Tertiary tectonics of Southeast Asia: Journal of Geophysical Research, v. 98, p. 6299-
6328.
2. Dennis E. Hayes: "The tectonic and geologic evolution of Southeast Asian Seas and
Islands".Geophysical Monograph 23 - Part 1, 1980 và Part 2, 1983.
3. Đỗ Bạt và nnk, 2001: "Định danh và liên kết địa tầng trầm tích Đệ Tam thềm lục địa
Việt Nam”. Lưu trữ Viện Dầu Khí.
4. Hall, R., and Morley, C. K., 2004. Sundaland Basins. In: Cliff, P., Wang, P., Kuhnt,
W., and Hayes, D., eds., Continent-Ocean interactions within East Asian marginal
seas, Geophysical Monograph Series 149, American Geophysical Union p. 55-85.
5. Hutchison, C. S., 2004. Marginal basin evolution: the southern South China Sea.
Marine and Petroleum Geology, v 21, 1129-1148.
6. Nguyễn Huy Quý, Lê Văn Dung và nnk, 2004. "Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa
động lực là cơ sở đánh giá tiềm năng dầu khí ở các vùng biển nước sâu xa bờ của Việt
Nam”. Lưu trữ QG Hà Nội.
7. Nguyen Trong Tin. 1995. Petroleum geology of the Nam Con Son Basin. Bulletin of
the Geological Society of AAPG-GSM no.37.
8. Nguyễn Trọng Tín và nnk, 2005. Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí bể trầm
tích Nam Côn Sơn trên cơ sở tài liệu đến 12/2003. Lưu trữ dầu khí.
9. Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Thế Hùng, Cù Minh Hoàng, Phan Trường Thị, Nguyễn
Văn Vượng, Trần Tuấn Dũng, 2010. "Đặc điểm kiến tạo các bồn trầm tích Kainozoi ở
Biển Đông Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới”, tuyển tập Hội nghị 35 năm
Thành lập Tập đoàn Dầu khí QGVN, tr 57-74.
10. Nguyễn Trọng Tín - Chủ biên. "Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng
dầu khí các khu vực Trường Sa và Tư Chính - Vũng Mây”, đề tài cấp Nhà nước mã số
KC.09-25/06-10.


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net