Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 35

1980

1.                   

Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Xuân Dục, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Huy Yết, 1980. Động vật đáy ở vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuyển tập nghiên cứu biển tập 2, phần 1, Nha Trang.

1981

2.                   

Nguyễn Chu Hồi, 1981. Một vài kết quả nghiên cứu khoáng vật nặng ở vùng biển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Nghiên cứu biển, Nha Trang.

1982

3.                   

Trần Đức Thạnh, Đặng Đức Nga, Đặng Trần Quân, Nguyễn Tiến Chủ, 1982. Các phức hệ sinh thái - tuổi Diatomeae trong trầm tích Holoxen ở đồng bằng Thanh Hoá - Vinh. Bản đồ Địa chất, số 53. Liên Đoàn Bản đồ Địa chât, Hà Nội: tr. 5-13.

4.                   

Trần Đức Thạnh, Đặng Đức Nga, Nguyễn Thế Vinh, 1982. Nguồn gốc tầng Đống Đa theo kết quả phân tích tảo Silic (Diatomeae). Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1982. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 58-59.

1983

5.                   

Trần Đức Thạnh, 1983. Vài ý kiến về những biến đổi địa chất ở vùng ven bờ Quảng Yên - Hải Phòng trong thời kỳ hiện đại. Những phát hiện mới về Khảo Cổ Học năm 1983. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 52-54.

1984

6.                   

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đức Cự, Phí Kim Trung, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, 1984. Đặc điểm địa chất khu vực di chỉ Cái Bèo, Cát Bà, Hải Phòng. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1984. Viện Khảo cổ học, Hà Nội.

1985

7.                   

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1985. Về sự hình thành đảo Cát Hải, Hải Phòng. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1985. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 18-20.

8.                   

Trần Đức Thạnh, 1985. Cửa Thuận An và Tư Hiền. Những phát hiện mới về khảo cổ học 1985. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 20-21.

 

9.                   

Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1985. Rừng ngập mặn - Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và nguồn lợi kinh tế to lớn ở ven biển Hải Phòng. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, số 1 (5): tr. 20-28.

10.              

Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1985. Qúa trình hình thành và phát triển vùng đất Hải Phòng. Nghiên cứ lịch sử Hải Phòng, No.2: tr.27-33.

11.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Cự, 1986. Khôi phục hoàn cảnh cổ địa lí khu vực huyện Đồ Sơn khoảng thế kỉ XIII. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, No.3: tr.41-44.

1986

12.              

Trần Đức Thạnh, Phí Kim Trung, 1986. Ranh giới Pleixtoxen và Holoxen trong trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ. Những phát hiện về khảo cổ học năm 1986. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 33-34

13.              

Trần Đức Thạnh, 1986. Phát hiện di tích xương cá voi trong trầm tích Holoxen giữa ở Hoàng Tân, Quảng Ninh. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1986. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 41-43.

14.              

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 1986. Những cái Đượng ở ven bờ Hải Phòng - Quảng Yên. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1986. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 40-41.

1987

15.              

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 1987. Các mực biển cổ Holoxen ở vùng ven bờ Đông bắc. Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1987. Viện Khảo cổ học, Hà Nội: tr. 20-21.

1988

16.              

Nguyễn Chu Hồi, Vũ Đình Tiến, 1988. Vài lưu ý khi xác định dấu vết ngấn biển cổ trong vùng biển có thuỷ triều Việt Nam. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1988, Hà Nội.

1989

17.              

Trần Đức Thạnh, 1989. Chương 1: Điều kiện tự nhiên. Địa chí quận Hồng Bàng. Quận uỷ - UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng: tr. 9-22.

1991

18.              

Nguyễn Hữu Cử, 1991. Trùng lỗ (Foraminifera) trong một số dạng tích tụ thuộc dải ven bờ châu thổ sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 73-77.

19.              

Nguyễn Hữu Cử, 1991. Trùng lỗ (Foraminifera) trong trầm tích vùng biển phía nam Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 77-82.

20.              

Nguyễn Chu Hồi, Phạm Việt Cường, 1991. Đánh giá sơ bộ hiện trạng vùng bờ Hải Phòng nhờ ảnh viễn thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

21.              

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1991. Vài nét về trầm tích bãi triều lầy ven biển vùng Hải Phòng - Quảng Yên. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

22.              

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1991. Một số đặc điểm địa mạo vùng biển vườn quốc gia Cát Bà. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 19-26.

23.              

Lăng Văn Kẻn, 1991. San hô đá biển Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 127-135.

24.              

Lăng Văn Kẻn, 1991. San hô đá và rạn san hô quần đảo Cát Bà. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 144-150.

25.              

Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, 1991. Hình thái, phân bố trầm tích và đặc điểm bồi tụ bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 39-47

26.              

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, 1991. Hệ lạch triều ở dải ven biển Hải Phòng - Quảng Yên. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 26-33.

27.              

Trần Đức Thạnh, 1991. Phân bố của tảo Silic trong trầm tích bề mặt vùng biển từ cửa Văn úc tới cửa Ba lạt. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 67-72.

28.              

Trần Đức Thạnh, 1991. Dẫn liệu về đợt hạ thấp mực nước vào cuối Holoxen giữa - đầu Holoxen muộn ở vùng ven bờ Đông bắc Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 48-53.

29.              

Trần Đức Thạnh, 1991. Đặc điểm các bồn tích tụ hiện đại tiêu biểu ở dải ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 39-47.

30.              

Nguyễn Thị Thu, 1991. Sinh trưởng và phát triển của rong câu chỉ vàng trong mùa mưa bão ở đầm nước lợ Tiên Lãng - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 115-118

31.              

Nguyễn Văn Tiến, 1991. Thành phần loài rong câu vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 104-106.

32.              

Nguyễn Văn Tiến, 1991. Phân bố số lượng của rong câu ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 107-109.

33.              

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Liên, 1991. Hàm lượng aga trong rong câu ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 110-114.

34.              

Phạm Đình Trọng, 1991. Dẫn liệu về nguồn giống tôm trong rừng ngập mặn ven biển Yên Lập - Đồ Sơn. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển (Tóm tắt các công trình nghiên cứu 1986-1990), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net