Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 70 - Vu Duy Vinh

1.                  Vũ Duy Vĩnh, 2006. Áp dụng mô hình toán mô phỏng lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại vịnh Bái Tử Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Phụ tr­ơng 4 (Tháng 6/2006).

 

2.                  Vũ Duy Vĩnh, 2007. Mô hình toán nghiên cứu thuỷ động lực và chất l­ợng n­ớc khu vực Vịnh Bái Tử Long. Tài nguyên và môi trường biển, tập XII, Nxb KH&KT, Hà Nội. 2007.

 

3.                  Vũ Duy Vĩnh, 2007. Ảnh h­ưởng của đập Hoà Bình đến dòng vật chất từ hệ thống sông Hồng đ­a ra biển. Tài nguyên và môi trư­ờng biển, tập XII, Nxb KH&KT, Hà Nội.

 

4.                  Vũ Duy Vĩnh, 2008. Mô hình toán 3 chiều nghiên cứu chất l­ượng nư­ớc vịnh Hạ Long. Tài nguyên và môi tr­ường biển, tập XIII. Nxb KH&KT, Hà Nội.2008.

 

5.                  Vũ Duy Vĩnh, 2008. Mô phỏng đặc điểm thuỷ động lực và vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng. Tài nguyên và môi tr­ờng biển, tập XIII. Nxb KH&KT, Hà Nội. 2008

 

6.                  Vũ Duy Vĩnh, 2009. Ảnh hưởng của các hồ chứa đến tài nguyên môi trường vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam. Tài nguyên và môi trường biển, Tập XIV. NXB Khoa học tự nhiên và Công Nghệ, 2009

 

7.                  Vũ Duy Vĩnh, 2009. Coastal accretion and erosion in the red river delta and the influence of monsoon. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương 1, 2009.

 

8.                  Vũ Duy Vĩnh, 2010. Ứng dụng mô hình toán học phục vụ quản lý tổng hợp vùng ven biển và một số kết quả áp dụng ở bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên và môi trường biển, Tập XV. NXB Khoa học tự nhiên và Công Nghệ, 2010.

 

9.                  Vũ Duy Vĩnh, 2011. Một số kết quả bước đầu ứng dụng mô hình sinh thái ở vùng ven biển Cát Bà – Hạ Long. Tài nguyên và môi trường biển, Tập XVI. NXB Khoa học tự nhiên và Công Nghệ, 2011.

 

10.              Vũ Duy Vĩnh, 2012. Mô phỏng quá trình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại khu vực ven biển Hải Phòng. Tạp chí Dầu Khí, số 3-2012. trang 48-56.

 

11.              Vũ Duy Vĩnh, 2007. Mô phỏng quá trình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Môi trường. Đại học hàng Hải, Hải Phòng. 5-6/10/2007.

 

12.              Vũ Duy Vĩnh, 2008. Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hòa Bình đến môi trường trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng. Hội nghị Khoa học Địa chất biển lần thứ nhất. Hạ Long, Quảng Ninh. 9-10/2008.

 

13.              Vũ Duy Vĩnh, 2011. Vai trò làm giảm tác động của dòng chảy, sóng do rừng ngập mặn ở khu vực ven bờ Bàng La- Đại Hợp. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển lần thứ 5. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .2011

 

14.              Vũ Duy Vĩnh, 2011. Ảnh hưởng của đập Hòa Bình đến phân bố trầm tích lơ lửng vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển lần thứ 5. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .2011

 

15.              Vũ Duy Vĩnh, 2011. Một số kết quả ứng dụng công cụ mô hình trong nghiên cứu môi trường biển. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển lần thứ 5. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .2011

 

16.              Vũ Duy Vĩnh, 2011. An example of French - Vietnamese cooperation in coastal oceanography: The Haiphong project. Hội thảo khoa học - Hợp tác Quốc tế trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 9-2011.

 

17.              Vũ Duy Vĩnh, 2006. Numerical Modelling of Hydrodynamics and Suspended Sediment Transport In Hai Phong –Ha Long Coastal Area. the 6th National Coordinators’ Meeting of JSPS Multilateral Core University Project "Coastal Marine Science”, Ha Long, Vietnam. November 6-8, 2006.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net