Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 58

Nguyễn Văn Tiến, Trần Ngọc Bút, 1977. Điều tra rong biển vùng nước lợ Nghệ Tĩnh. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Biển toàn quốc lần thứ nhất, Nha Trang, 1-3/8/1977: tr.105-108.

1978

Nguyễn Nhật Thi, 1978,  Bộ phụ cá bống (Gobioidei) Vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Nghiên cứu biển, Hội nghị khoa học về biển lần thứ nhất, Tập 1,  Phần 1, NXB Nha Trang: tr. 239-247.

1983

Trần Đức Thạnh và nnk., 1983. Hệ thống vùng cửa sông ở ven bờ Hải Phòng - Quảng Yên. Hội nghị "Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", Hà Nội 11/1983.

1984

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đức Cự, 1984. Vai trò Địa chất - Địa mạo đối với việc hình thành và phát triển rừng ngập mặn ở dải ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập "Hội thảo khoa học về hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam": tr. 33-47.

1985

Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, 1985. Các phức hệ sinh thái - tuổi tảo Silic (Diatomeae) trong trầm tích Đệ tứ đồng bằng sông Cửu Long. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật Địa chất Việt Nam lần 2, Hà Nội, T.2: tr.273-276.

1988

Nguyễn Hữu Cử, 1988. Đặc điểm phát triển khu vực ven bờ từ cửa Văn Úc đến cửa Thái Bình. Tóm tắt báo cáo khoa học Hội nghị Địa lý toàn quốc năm 1988, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1988. Kết quả bước đầu nghiên cứu sử dụng các bãi triều lầy ven biển vùng Hải Phòng - Quảng Yên. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ I, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1988. Một vài khía cạnh phân bố địa lý các sa khoáng khoáng vật nặng ven bờ Việt Nam. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ I, Hà Nội.

1989

Nguyen Chu Hoi et al., 1989. Study of environment  geology on coastal zone in north Vietnam in service of planning decisions and protecting environment. International Seminar on Quaternary Geology and Human Survival, Ha Noi.

Tran Duc Thanh, Nguyen Chu Hoi et al., 1989. Western coastal development of Tonkin Gulf during Holocene. International Seminar on Quaternary Geology and Human Survival, Ha Noi.

1991

Hồ Thanh Hải, Phạm Đình Trọng, nnk., 1991. Những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật của hệ sinh thái vùng triều phía Bắc Việt Nam. Hội nghị khoa học về biển lần thứ III. Hà Nội, 23-28/11/1991.

Nguyen Chu Hoi, Nguyen Quang Tuan, 1991. Some aspects about the marsh sediments in the Hai Phong-Quang Yen area. Second Conference on Geology of  Indochina, Ha Noi, Proceedings, Vol. 1: pp. 123-128.

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1991. Điều kiện tự nhiên và sinh thái các đầm phá Tam Giang và Lăng Cô. Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa thiên - Huế.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1991. Phân tích động lực - hình thái vùng cửa sông m ã. Hội nghị khoa học chuyên đề: Các khoa học về trái đất, Tháng 6/1991, Hà Nội, tóm tắt báo cáo: tr. 6.

Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, 1991. Bước đầu thử nghiệm phương pháp viễn thám nghiên cứu các thành tạo cát ven bờ Hải Phòng - Quảng Yên. Hội nghị khoa học chuyên đề: Các khoa học về trái đất, tháng 6/1991, Hà Nội, tóm tắt báo cáo: tr. 10.

Trần Đình Lân và nnk., 1991. Động lực phát triển bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Hội nghị khoa học chuyên đề: Các khoa học về trái đất, tháng 6/1991, Hà Nội, tóm tắt báo cáo.

Trần Đình Lân và nnk., 1991. Đặc điểm trầm tích đáy biển vườn quốc gia Cát Bà. Tóm tắt kỷ yếu Hội nghị lần thứ ba về biển, Hà Nội, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1991.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 1991. Hình thái, cấu trúc và tiến hoá của các bãi triều lầy ven bờ phía bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III, tập II, Hà Nội, 1991: tr. 273-281

Trần Đức Thạnh, 1991. Động lực bồi tụ xói lở bờ và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III, tập II, Hà Nội: tr. 266-272.

Nguyễn Nhật Thi, 1991,  Khu hệ cá biển Việt Nam, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III, tập II, Hà Nội: tr. 289-296.          

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thi Thu, 1991. Di nhập giống rong câu chỉ vàng vào vùng nước lợ Tiên Lãng, Hải Phòng. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III, Hà Nội 28-30/11/1991: tr. 308-312

1992

Nguyen Chu Hoi (co-author), 1992. Current status and causes of erosion in Cat Hai island of Haiphong. Proceedings of Regional Seminar on Environmental Geology, Ha Noi: pp. 214-219.

Tran Duc Thanh .et all,1992.Current status and cause of erosion in Cat Hai Island of Haiphong. Proceedings of Regional Seminar on Environment Geology, Hanoi. pp. 214-219.

1993

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi và Nguyễn Đức Cự, 1993. Cơ sở khoa học sử dụng hợp lí các bãi triều lầy ven biển phía Bắc Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học nghiên cứu và quản lý đới bờ Việt Nam, Hà Nội: tr. 195-200.

Nguyễn Văn Tiến, 1993. Nguồn lợi rong biển dải ven bờ Việt Nam. Kỉ yếu  Hội nghị Khoa học quốc gia, Hà Nội 17-19/12/1992. Nghiên cứu và quản lý vùng ven biển Việt Nam: tr. 48-53.

1994

Nguyễn Hữu Cử, 1994. Hình thái, cấu trúc và tiến hóa của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên - Huế, tổ chức tại Hải phòng, 10/1994: tr. 24-28.

Nguyễn Đình Hòe, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 1994. Một số đặc điểm địa động lực nội sinh hiện đại và tác động của chúng đối với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên - Huế, tổ chức tại Hải phòng, 10/1994: tr. 16-23.

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Chu Hồi, 1994. Tai biến tự nhiên và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở miền Trung Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo phát triển kinh tế miền Trung, Đông Hà.

Nguyễn Chu Hồi, 1994. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường phá Tam Giang. Kỷ yếu hội thảo về đầm phá Thừa Thiên - Huế.

Nguyễn Chu Hồi, 1994. Ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm biển Đông Á. Thông tin môi trường, tập I, Hà Nội.

Trần Đình Lân, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hữu Cử, 1994. Đặc điểm trầm tích tầng mặt lagun Tam Giang - Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên - Huế, tổ chức tại Hải Phòng, 10/1994: tr. 29-33

Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, 1994. Giới thiệu một số nét về hang vua Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. Tóm tắt báo cáo hội thảo quốc tế "Carsto nhiệt đới ứng dụng", Hà nội 1994: tr. 8.

1995

Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Chu Hoi và nnk., 1995. Tai biến địa chất và quy hoạch, quản lý đô thị ven biển: Huế, Đà Nẵng và Hội An. Kỷ yếu Hội nghị Địa chất Việt Nam lần thứ III, Hà Nội.

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1995. Đánh giá mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu gốc cơ-clo trong môi trường vùng cửa sông Hồng (cửa Ba Lạt). Trung tâm Thông tin, VAEC-C-027, Hà Nội.

Nguyen Chu Hoi, 1995. Rational Utilization of Resources, Environmental protection and sustainable development of the coastal zone in Vietnam. Proceedings on National Workshop on environment and aquaculture development, NACA/ MFI/ EC-IP, Hai Phong.

Nguyen Chu Hoi, 1995. Orientation d'exploitation le systeme des lagunes de cotiere Tam Giang - Cau Hai. Communications par Seminar sur " Les zone littorales et le tourisme dans le plan d'ensemble socio - Economique  de Thua Thien – Hue : pp. 1-15.

Dinh Van Huy, Tran Duc Thanh, 1995. Preliminary application of remote sensing data for mangrove mapping in Bachdang Estuary (North Vietnam). Proceeding of the national workshop on Reforestation and management of mangrove ecosystems in Vietnam. 8-10 Oct. 1995, Do Son, Haiphong: pp. 183-187.

Trần Đình Lân và nnk , 1995. Đặc điểm trầm tích tầng mặt lagoon Tam Giang - Cầu Hai. Hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, 1995.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1995. Những vấn đề cơ bản về môi trường tự nhiên, sinh thái và tài nguyên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập hội thảo khoa học về đầm phá Thùa Thiên - Huế. Hải Phòng: 12 trang.

Pham Dinh Trong, 1995. Peliminary study on the Mangrove benthos at Halong Bay and adjacent areas. Proceedings of the National Workshop " Reforestation and Management of Mangrove ecosystems in Vietam”. MERC-ACTMANG, Hanoi, February, 1996: pp. 120-130.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net