Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 170

1. Allen G (2000) Marine Fishes of South-East Asia. Western Australian Museum.
2. English S, Wilkinson C, Baker V (eds) (1997) Survey Manual for Tropical Marine
Resources, ASEAN-Australian marine science project, Australian Institute of Marine
Science, Twonsville.
3. Eschmeyer W N (1998) Catalog of Fishes. Special publication No. 1 of the Center for
Biodiversity Research and Information. California Academy of Sciences. vols. 1-3, p. 1-
2905
4. Froese R, Pauly D (eds) (2000) FishBase 2000, CD-ROM. ICLARM, LosBanos, Laguna
5. Meyers RF (1991) Micronesian Reef Fishes. Published by Coral Graphics, Guam.
6. Lieske E and Meyers R (1996) Coral Reef Fishes (Caribbean, Indian Ocean and Pacific
Ocean including the Red Sea). Princeton University Presss, America.
7. Randall JE, Allan GR and Steene RC (1997) Fishes of the Great Barrier Reef and Coral
Sea, University of Hawaii Press, Honolulu.
8. Đỗ Công Thung và nnk (2009) Báo cáo khoa học tổng hợp đề tài "Xây dựng Luận
chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết lập khu bảo tồn biển quần đảo Trường Sa”, lưu trữ tại Viện
Tài nguyên và Môi trường biển.

1. Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps, 2000. Chim Việt Nam. Nxb Lao động -
Xã hội, Hà Nội
2. Lê Vũ Khôi, 2000. Danh lục các loài thú ở Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Võ Văn Phú và nnc, 2004. Đa dạng sinh học Động vật VQG Bạch Mã. Nxb Thuận Hoá
– Huế, 308tr
4. Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quang Trường, 2009. Danh lục ếch nhái và
bò sát Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
5. Đào Văn Tiến, 1977. Về định loại ếch nhái Việt Nam. Tạp chí Sinh vật - Địa học, Hà
Nội, tập XV, số 2, tr.33-40.
6. Đặng Ngọc Thanh và các tác giả, 2007. Sách Đỏ Việt Nam, Phần I. Động Vật. NXB
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.
7. Hilton - Taylor C. (compiler), 2004. IUCN Red list of Threatened Species. IUCN,
Gland, Witzerland and Cambridge, UK.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net