Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 102

5. Australian Greenhouse Office (AGO) (2007) Climate Change Impacts & Risk

Management: A Guide for Business and Government, 73pp.

6. Carney, D., 2002. Sustainable Livelihoods Approaches: Progress and Possibilities for

Change. London: Department for International Development.

7. Carney, D. (ed.), 1998a. Sustainable Rural Livelihoods. London: DFID.

8. Carney, D., Drinkwater, M., Rusinow, T., Neefjes, K., Wanmali, S. and Singh, N.,

1999. Livelihoods Approaches Compared. London: Department for International

Development.

Carney, D. (ed.), 1998b. Sustainable Rural Livelihoods: What contribution can we

make? London: Department for International Development.

DFID, 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.

Vũ Thanh Ca, 2011. Báo cáo tổng kết dự án: "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

và nước biển dâng tới sinh kế của dân cư ven biển tai Gò Công Đông, Tiền Giang,

Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích ứng”

Vũ Thanh Ca, 2009. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Nghiên cứu các tác động của biến

đổi khí hậu và mực nước biển dâng và các giải pháp thích ứng thí điểm tại 01 xã

thuộc Thành phố Hải Phòng”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Hà

Nội, 6/2009 .

ADB, 2005. Climate proofing: a risk-based approach to adaptation.

3. Nguyễn Hồng Phương, "Đánh giá độ nguy hiểm và độ rủi ro động đất cho thành ph

Nha Trang”, Báo cáo chuyên đề thực hiện Dự án hợp tác Việt-Pháp"Hệ thống hỗ trợ ra

quyết định không gian tổng hợp phục vụ cảnh báo đô thị” (ISSUE), Hà Nội, (2009).

Department for Communities and Local Government: London (2009). "Multi-criteria

analysis: a manual”, 161p.

Vũ Thanh Ca (Chủ nhiệm). Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng

bờ biển Việt Nam, Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trườngnăm 2006-

2008.

Nguyễn Hồng Phương, Bùi Công Quế, Nguyễn Đình Xuyên, "Khảo sát các vùng nguồn

sóng thần có khả năng gây nguy hiểm đối với vùng bờ biển Việt Nam”, Tạp chí các

Khoa học về trái đất, 30(2), 185-193, (2008).

Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền, Adrien Moiret, "Đánh giá nguy cơ bị tổn

thương do sóng thần cho khu vực đô thị thành phố Nha Trang”, Tạp chí các Khoa học

Đỗ Ngọc Quỳnh. Công nghệ dự báo nước dâng do bão. Báo cáo tổng kết đề tài.

KT03.06 (2001).

Đỗ Thị Thu Hà, Đinh Văn Mạnh. Mô phỏng số sóng thần do động đất trên biển Đông và

vùng biển ven bờ Đà Nẵng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ Khí

Toàn quốc (2009).

Đinh Văn Mạnh, Trần thị Ngọc Duyệt, Đỗ Thị Thu Hà. Bước đầu mô phỏng sóng thần

do động đất trên Biển Đông. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thuỷ Khí

Toàn quốc (2007).

Đinh Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Quỳnh. Hoàn thiện mô hình thủy động lực hai chiều bằng

việc phát triển hai mô đun: mô đun xử lý khô ướt và mô đun ghép lưới. Báo cáo đề tài

cấp cơ sở cấp Viện Cơ học (2007).

Iwasaki T. and A. Mano. Numerical computation of two dimensional tsunami run-up

based on Eulerian coordinate. 26th coastal engineering conference, 70-74, (1979).

Mansinha L. and D.E. Smylie. The displacement fields of inclined faults. Bulletin of the

Seismological Society of American. Vol.61, No.5, 1433-1446, 1971.

Okada Yoshimitsu. Surface Deformation due to shear and tensile faults in a half-space.

Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.75, No.4, 1135-1154, 1985.

Phạm Văn Ninh, Đỗ Ngọc Quỳnh, Đinh Văn Mạnh. Nước dâng do bão và gió mùa. Báo

cáo tổng kết đề tài 48B.02.02, Hà Nội, 1991.

Phạm Văn Thục. Chế độ động đất khu vực Biển Đông Việt Nam. Tạp chí Khoa học và

Công nghệ biển, T.2, số 4, 40-56. Hà Nội, 2002.

Vũ Thanh Ca. Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng bờ biển Việt

Nam. Báo cáo dự án. Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2008

Bùi Công Quế và nnk. Nghiên cứu đánh giá mức độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở

vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ hậu

qu. Báo cáo Đề tài độc lập cấp nhà nước (2009).

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net