Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 76

1.     Báo Công thương, 2009. Nguy hại từ dầu thải máy biến thế có chứa PCBs

2.     Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, 2009. Niên giám thống kê Hải Phòng,

3.     Eduardo Arevalo, Wolfgang Calmano, 2007. Studies on electrochemical treatment of wastewater contaminated with organotin compounds. Journal of Hazardous Materials 146 (2007) 540–545. Science Direct.

4.     Nguyễn Đình Hoè, 1997. Báo cáo chuyên đề: "Tác động của hoạt động khai thác than đến môi trường vùng biển ven bờ thành phố Hạ Long (từ Bãi Cháy đến Cửa Ông)”. Thuộc đề tài "Đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác than Quảng Ninh”.

5.     JICA, 1999. Nghiên cứu quản lý môi trường Vịnh Hạ Long. Dự thảo báo cáo cuối cùng. Tập III, Báo cáo bổ trợ 1. Lưu ở Viện Tài nguyên và môi trường biển

6.     M. Malakootian, et all, 2006. Wood ash effectiveness in Cadmium removal from Paint Industrial effluence. Pakistan Journal of Biological Scienece 9 (2):248-252, 2006 ISSN 1028-8880

7.     Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2002. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB KHKT, Hà Nội, 2002.

8.     Tiền phong Online, cập nhật ngày 14/5/2010. Bán... chất gây ung thư

9.     Cao Thị Thu Trang, 2007. Tính toán và dự báo tải lượng thải từ các nguồn gây ô nhiễm khu vực Bến Rừng, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chuyên đề thuộc đề tài "Dự báo nguy cơ ô nhiễm và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Bến Rừng, Thủy Nguyên, Hải Phòng”. Đề tài cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006-2007

10. www.vinachem.com

11. WORLD BANK GROUP, 1998.  Iron and Steel Manufacturing. Pollution Prevention and Abatement Handbook

12. Trần Đức Thạnh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Vũ Thị Lựu, 2009. Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long - Bái  Tử Long. Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008-2009

13. UBND tỉnh Quảng Ninh, 2007. Báo cáo tổng kết "Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng Hạ Long - Cẩm Phả - Yên Hưng đên năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Quyển 1, 2 và 3.

14. Sở Thuỷ Sản, 2007. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thuỷ sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Hà nội

15. Sở Tài nguyên và Môi trường, 2006. Báo cáo cuối cùng Đề án quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Hải Phòng

16. http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_H%C6%B0ng

17. http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content&task=view&id=1092

18. http://www.vnppa.org.vn/?m=news&a=page_newsdetail&newsid=1948&levelone=110&lang=vi

19. http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%93n

20. http://www.fishviet.net/fishviet/index.php?page=news&content=11&article=33

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net