Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 64

Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền và Phạm Thế Thư, 2007. Thành phần loài và phân bố của vi tảo có khả năng gây hại ở vùng ven biển Hải Phòng. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hà Nội (26/10/2007): tr. 620-628.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, Từ Thị Lan Hương 2007. Quản lí hệ sinh thái Cỏ biển ở tỉnh Quảng Nam. Kỉ yếu Hội nghi quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 26/10/2007, NXB Nông nghiệp: tr.141-147.

Đàm Đức Tiến, 2007. Hiện trạng nguồn lợi rong biển hải Vân - Sơn Chà. Hội nghị Quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội  26/10/2007: tr. 133-142.

Đàm Đức Tiến, 2007. Hiện trạng nguồn lợi tự nhiên của chi rong Mứt vùng ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn Quốc 2007, Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Sự sống, Đại học Quy Nhơn (10/8/2007), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 599-602.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 2007. Quản lí hệ sinh thái Cỏ biển ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Qui Nhơn, 10/8/2007. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội: tr. 603-606.   

Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Đỗ Thị Thu Hương, Cao Thị Thu Trang, 2007. Nạo vét ở cảng Hải Phòng và một số ảnh hưởng của nó đến môi trường và hệ sinh thái biển. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Môi trường (lần thứ nhất). Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: tr. 202-209.

Ngô Kim Định, Phạm Thị Dương, Cao Thị Thu Trang, 2007. Chất lượng thuỷ hoá môi trường biển vùng Hải Phòng - Quảng Ninh từ 2002 đến nay. Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học công nghệ môi trường lần thứ  nhất - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: tr. 328-338.

2008

Nguyễn Ngọc Anh, 2008. Chương trình máy tính phân loại trầm tích dựa trên tỷ số sỏi - cát - bột - sét. Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần 1: Địa chất biển Việt Nam & Phát triển bền vững, 9-10/10/2008, TP. Hạ Long: tr. 716-720.

Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, 2008. Đặc điểm môi trường địa chất đầm Lăng Cô và hướng sử dụng hợp lý. Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần 1: Địa chất biển Việt Nam & Phát triển bền vững, 9-10/10/2008, TP. Hạ Long: tr. 403-413.

Nguyễn Hữu Cử, 2008. Hướng tới phát triển du lịch địa chất biển Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3 (Hà nội, 16/12/2008): tr. 692-699.

Nguyễn Thị Phương Hoa, Lưu Văn Diệu, Trấn Đức Thạnh, Cao Thị Thu Trang, 2008. Đánh giá chất lượng trầm tích vùng Cửa Cấm - Bạch Đằng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững”.

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Bùi Văn Vượng, 2008. Nguyên nhân và giải pháp khoa học công nghệ phòng chống xói sạt các đoạn bờ trọng yếu của bờ biển Bắc Bộ. Hội thảo khoa học: Xói lở bờ biển Việt Nam, các biện pháp phòng tránh, Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, Đồ Sơn -Hải Phòng, 11/2008: tr. 185-193.

Trần Đình Lân, Đỗ Thị Thu Hương, 2008. Ứng dụng công nghệ không gian trong nghiên cứu phục vụ quản lý bền vững vùng đầm phá ven bờ Thừa Thiên - Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 16/12/2008: tr. 709-719.

Nguyen Van Quan, Nguyen Dang Ngai, Pham Van Luong and Dang Hoai Nhon, 2008. The coral transplantation experiment  contributes a tool for rehabilitation of degraded coral reefs in Ha Long Bay Natural World Heritage Site, Vietnam. Proceedings of "The 4th global conference on oceans, coasts and islands, Hanoi”, Viet Nam: pp. 116-122.

Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Văn Vượng, và nnk., 2008. Phân loại các kiểu bờ biển ở Biển Đông theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học địa chất lần thứ nhất. Hạ Long, 9-10/10/2008, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ: tr. 250-258.

 

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 2008. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam: định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế Việt Nam học, Hà Nội, 12/2008.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Văn Quân, 2008. Một số vấn đề về phương pháp luận phục vụ điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội thảo "Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và phát triển bền vững (Đồ Sơn, 17-18/9/2008): tr. 131-148.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Đỗ Đình Chiến, Đinh Văn Huy, 2008. Ảnh hưởng của sóng, bão đối với các công trình biển Bắc bộ và giải pháp phòng tránh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Hội KH và KT biển (Đồ Sơn, 1/2008): tr.28-41.

Tran Duc  Thanh, Nguyen  Van  Quan, Lang Van  Ken, Do  Cong  Thung,  Nguyen  Van  Tien, Tran  Dinh Lan, Nguyen  Huu Cu, 2008. Overview studies on scientific baselises for the establishment of the marine natural conservation sites at the Institute of Marine Environment and Resources. Pre-conference workshop proceedings. The 4th Global Confrence on Oceans, Coast and Islands, Hanoi 4-5 April 2008: pp 84-92.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Đỗ Đình Chiến, Đinh Văn Huy, 2008. Ảnh hưởng của sóng, bão đối với các công trình bờ biển Bắc Bộ và giải pháp phòng tránh. Hội nghị Khoa học, Hội Khoa học và Kỹ thuật biển, Đồ Sơn 1-2008: tr.28-41.

Trần Đức Thạnh, 2008. Nguy cơ suy thoái môi trường Vịnh Hạ Long. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất, Hạ Long 9 - 10/10/2008: tr. 603-610.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 2008. Một số kỳ quan địa chất tiêu biểu ở vùng biển và ven bờ Việt Nam. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất, Hạ Long 9 - 10/10/2008: tr. 414-421.

Trần Đức Thạnh, Dinh Văn Huy, 2008. Tiềm năng tài nguyên vị thế vùng cửa sông Bạch Đằng. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý   toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 16/12/2008: tr. 367-376.

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Văn Quân, 2008. Một số vấn đề về phương pháp luận phục vụ điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội thảo:”Điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển và phát triển bền vững”, Đồ Sơn 17-18 tháng 9 năm 2009: tr. 131-148.

Trần Đức Thạnh. Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu  Cử, 2008. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam, định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: "Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”, Hà Nội, 4 - 7 /12 /2008.

Tran Duc Thanh, Tran Dinh Lan, Nguyen Huu Cu, 2008. Resources of Sea Space in Vietnam:Identification, Potential and Orientation for Promotion of Their Values. The Third International Conference on Vietnamese Studies, Hanoi, 04 - 07 December 2008.

Tran Anh Tu, Tran Duc Thanh, 2008. Some Research Results on erosion and deposition in the coast zone of Haiphong. Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Kỹ thuật biển, Đại học Thủy Lợi, Hà Nội 18-19/11/2008: tr. 143-150. 

2009

Nguyễn Văn Quân, 2009. Đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá rạn san hô khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kỷ yếu  "Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật”, Hà Nội.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net